ತಂಜಪುರೀಶ ಶಿವ ಸ್ತುತಿ

ಅಸ್ತು ತೇ ನತಿರಿಯಂ ಶಶಿಮೌಲೇ ನಿಸ್ತುಲಂ ಹೃದಿ ವಿಭಾತು ಮದೀಯೇ.
ಸ್ಕಂದಶೈಲತನಯಾಸಖಮೀಶಾನಂದವಲ್ಲ್ಯಧಿಪತೇ ತವ ರೂಪಂ.
ಸ್ಥಾಸ್ನುಜಂಗಮಗಣೇಪು ಭವಾಂತರ್ಯಾಮಿಭಾವಮವಲಂಬ್ಯ ಸಮಸ್ತಂ.
ನಿರ್ವಹನ್ ವಿಹರಸೇ ತವ ಕೋ ವಾ ವೈಭವ ಪ್ರಭವತು ಪ್ರತಿಪತ್ತುಂ.
ವಿಶ್ರುತಾ ಭುವನನಿರ್ಮಿತಿಪೋಷಪ್ಲೋಷಣಪ್ರತಿಭುವಸ್ತ್ವಯಿ ತಿಸ್ರಃ.
ಮೂರ್ತಯಃ ಸ್ಮರಹರಾವಿರಭೂವನ್ ನಿಸ್ಸಮಂ ತ್ವಮಸಿ ಧಾಮ ತುರೀಯಂ.
ಸುಂದರೇಣ ಶಶಿಕಂದಲಮೌಲೇ ತಾವಕೇನ ಪದತಾಮರಸೇನ.
ಕೃತ್ರಿಮೇತರಗಿರಃ ಕುತುಕಿನ್ಯಃ ಕುರ್ವತೇ ಸುರಭಿಲಂ ಕುರಲಂ ಸ್ವಂ.
ಈಶತಾಮವಿದಿತಾವಧಿಗಂಧಾಂ ಪ್ರವ್ಯನಕ್ತಿ ಪರಮೇಶ ಪದಂ ತೇ.
ಸಾಶಯಶ್ಚ ನಿಗಮೋ ವಿವೃಣೀತೇ ಕಃ ಪರಂ ಭಜತು ನಾಥ ವಿನಾ ತ್ವಾಂ.
ಸಾ ಮತಿಸ್ತವ ಪದಂ ಮನುತೇ ಯಾ ತದ್ವಚೋ ವದತಿ ಯದ್ವಿಭವಂ ತೇ.
ಸಾ ತನುಸ್ಸೃಜತಿ ಯಾ ತವ ಪೂಜಾಂ ತ್ವತ್ಪರಃ ಕಿಲ ನರಃ ಕಿಮು ಜಲ್ಪೈಃ.
ಕಾಲಕೂಟಕವಲೀಕೃತಿಕಾಲೋದ್ದಾಮದರ್ಪದಲನಾದಿಭಿರನ್ಯಃ.
ಕರ್ಮಭಿಶ್ಶಿವ ಭವಾನಿವ ವಿಶ್ವಂ ಶಶ್ವದೇತದವಿತಾ ಭವಿತಾ ಕಃ.
ರುಕ್ಮಿಣೀಪತಿಮೃಕಂಡುಸುತಾದಿಷ್ವಿಂದುಚೂಡ ಭವತಃ ಪ್ರಸೃತಾ ಯಾ.
ಸಾ ದಯಾಝರಸುಧಾರಸಧಾರಾವರ್ಮಿತಾ ಮಯಿ ದೃಗಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

20.8K

Comments Kannada

rv2kx
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Vinod Kulkarni

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |