తంజపురీశ శివ స్తుతి

అస్తు తే నతిరియం శశిమౌలే నిస్తులం హృది విభాతు మదీయే.
స్కందశైలతనయాసఖమీశానందవల్ల్యధిపతే తవ రూపం.
స్థాస్నుజంగమగణేపు భవాంతర్యామిభావమవలంబ్య సమస్తం.
నిర్వహన్ విహరసే తవ కో వా వైభవ ప్రభవతు ప్రతిపత్తుం.
విశ్రుతా భువననిర్మితిపోషప్లోషణప్రతిభువస్త్వయి తిస్రః.
మూర్తయః స్మరహరావిరభూవన్ నిస్సమం త్వమసి ధామ తురీయం.
సుందరేణ శశికందలమౌలే తావకేన పదతామరసేన.
కృత్రిమేతరగిరః కుతుకిన్యః కుర్వతే సురభిలం కురలం స్వం.
ఈశతామవిదితావధిగంధాం ప్రవ్యనక్తి పరమేశ పదం తే.
సాశయశ్చ నిగమో వివృణీతే కః పరం భజతు నాథ వినా త్వాం.
సా మతిస్తవ పదం మనుతే యా తద్వచో వదతి యద్విభవం తే.
సా తనుస్సృజతి యా తవ పూజాం త్వత్పరః కిల నరః కిము జల్పైః.
కాలకూటకవలీకృతికాలోద్దామదర్పదలనాదిభిరన్యః.
కర్మభిశ్శివ భవానివ విశ్వం శశ్వదేతదవితా భవితా కః.
రుక్మిణీపతిమృకండుసుతాదిష్విందుచూడ భవతః ప్రసృతా యా.
సా దయాఝరసుధారసధారావర్మితా మయి దృగస్తు నమస్తే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |