ശ്യാമളാ ദണ്ഡകം

മാണിക്യവീണാമുപലാളയന്തീം
മദാലസാം മഞ്ജുളവാഗ്വിലാസാം|
മാഹേന്ദ്രനീലദ്യുതി-
കോമളാംഗീം
മാതംഗകന്യാം മനസാ സ്മരാമി|
ചതുർഭുജേ ചന്ദ്രകലാവതംസേ
കുചോന്നതേ കുങ്കുമരാഗശോണേ|
പുണ്ഡ്രേക്ഷുപാശാങ്കുശ-
പുഷ്പബാണ-
ഹസ്തേ നമസ്തേ ജഗദേകമാതഃ|
മാതാ മരകതശ്യാമാ മാതംഗീ മദശാലിനീ|
കുര്യാത് കടാക്ഷം കല്യാണീ കദംബവനവാസിനീ|
ജയ മാതംഗതനയേ ജയ നീലോത്പലദ്യുതേ|
ജയ സംഗീതരസികേ ജയ ലീലാശുകപ്രിയേ|
ജയ ജനനി സുധാസമുദ്രാന്ത-
രുദ്യന്മണീദ്വീപ-
സംരൂഢബില്വാടവീ-
മധ്യകല്പദ്രുമാകല്പ-
കാദംബകാന്താരവാസപ്രിയേ കൃത്തിവാസപ്രിയേ സർവലോകപ്രിയേ.
സാദരാരബ്ധസംഗീത-
സംഭാവനാസംഭ്രമാലോല-
നീപസ്രഗാബദ്ധചൂളീസനാഥത്രികേ സാനുമത്പുത്രികേ.
ശേഖരീഭൂതശീതാംശു-
രേഖാമയൂഖാവലീ-
ബദ്ധസുസ്നിഗ്ധനീലാലക-
ശ്രേണിശൃംഗാരിതേ ലോകസംഭാവിതേ.
കാമലീലാധനുഃ-
സന്നിഭഭ്രൂലതാപുഷ്പ-
സന്ദോഹസന്ദേഹ-
കൃല്ലോചനേ വാക്സുധാസേചനേ.
ചാരുഗോരോചനാപങ്കകേളീ - 
ലലാമാഭിരാമേ സുരാമേ രമേ.
പ്രോല്ലസദ്ധ്വാലികാ-
മൗക്തികശ്രേണികാ-
ചന്ദ്രികാമണ്ഡലോദ്ഭാസി-
ലാവണ്യഗണ്ഡ-
സ്ഥലന്യസ്തകസ്തൂരികാ-
പത്രരേഖാസമുദ്ഭൂത-
സൗരഭ്യസംഭ്രാന്ത-
ഭൃംഗാംഗനാഗീത-
സാന്ദ്രീഭവന്മന്ദ-
തന്ത്രീസ്വരേ സുസ്വരേ ഭാസ്വരേ.
വല്ലകീവാദന-
പ്രക്രിയാലോലതാലീ-
ദലാബദ്ധതാടങ്കഭൂഷാ-
വിശേഷാന്വിതേ സിദ്ധസമ്മാനിതേ.
ദിവ്യഹാലാമദോദ്വേല-
ഹേലാലസച്ചക്ഷു-
രാന്ദോളനശ്രീസമാക്ഷിപ്ത-
കർണൈകനീലോത്പലേ ശ്യാമളേ.
പൂരിതാശേഷ-
ലോകാഭിവാഞ്ഛാഫലേ ശ്രീഫലേ.
സ്വേദബിന്ദൂല്ലസദ്ഫാല-
ലാവണ്യനിഷ്യന്ദ-
സന്ദോഹസന്ദേഹ-
കൃന്നാസികാമൗക്തികേ സർവവിശ്വാത്മികേ സർവസിദ്ധ്യാത്മികേ കാളികേ.
മുഗ്ധമന്ദസ്മിതോദാര-
വക്ത്രസ്ഫുരത്പൂഗ-
താംബൂലകർപൂര-
ഖണ്ഡോത്കരേ ജ്ഞാനമുദ്രാകരേ.
സർവസമ്പത്കരേ പദ്മഭാസ്വത്കരേ ശ്രീകരേ.
കുന്ദപുഷ്പദ്യുതിസ്നിഗ്ധ-
ദന്താവലീനിർമലാലോല-
കല്ലോലസമ്മേളന-
സ്മേരശോണാധരേ ചാരുവീണാധരേ പക്വബിംബാധരേ.
സുലളിതനവയൗവനാരംഭ-
ചന്ദ്രോദയോദ്വേല-
ലാവണ്യദുഗ്ധാർണവാ-
വിർഭവത്കംബു-
ബിംബോകഭൃത്കന്ഥരേ സത്കലാമന്ദിരേ മന്ഥരേ.
ദിവ്യരത്നപ്രഭാ-
ബന്ധുരച്ഛന്നഹാരാദി-
ഭൂഷാസമുദദ്യോത-
മാനാനവദ്യാംഗശോഭേ ശുഭേ.
രത്നകേയൂരരശ്മിച്ഛടാപല്ലവ-
പ്രോല്ലസദ്ദോല്ലതാ-
രാജിതേ യോഗിഭിഃ പൂജിതേ.
വിശ്വദിങ്മണ്ഡല-
വ്യാപ്തമാണിക്യതേജഃ-
സ്ഫുരത്കങ്കണാലങ്കൃതേ വിഭ്രമാലങ്കൃതേ സാധുഭിഃ പൂജിതേ.
വാസരാരംഭവേലാ-
സമുജ്ജൃംഭമാണാരവിന്ദ-
പ്രതിദ്വന്ദ്വിപാണിദ്വയേ സന്തതോദ്യദ്ദയേ അദ്വയേ.
ദിവ്യരത്നോർമികാ-
ദീധിതിസ്തോമ-
സന്ധ്യായമാനാംഗുലീ-
പല്ലവോദ്യ-
ന്നഖേന്ദുപ്രഭാമണ്ഡലേ.
സന്നുതാഖണ്ഡലേ ചിത്പ്രഭാമണ്ഡലേ പ്രോല്ലസത്കുണ്ഡലേ.
താരകാരാജിനീ-
കാശഹാരാവലി-
സ്മേരചാരുസ്തനാഭോഗ-
ഭാരാനമന്മധ്യ-
വല്ലീവലിച്ഛേദ-
വീചീസമുദ്യത്സമുല്ലാസ-
സന്ദർശിതാകാര-
സൗന്ദര്യരത്നാകരേ വല്ലകീഭൃത്കരേ കിങ്കരശ്രീകരേ.
ഹേമകുംഭോപ-
മോത്തുംഗവക്ഷോജ-
ഭാരാവനമ്രേ ത്രിലോകാവനമ്രേ.
ലസദ്വൃത്തഗംഭീര-
നാഭീസരസ്തീര-
ശൈവാലശങ്കാകരശ്യാമ-
രോമാവലീഭൂഷണേ മഞ്ജുസംഭാഷണേ.
ചാരുശിഞ്ചത്കടീ-
സൂത്രനിർഭത്സിതാനംഗ-
ലീലാധനുശ്ശിഞ്ചിനീ-
ഡംബരേ ദിവ്യരത്നാംബരേ.
പദ്മരാഗോല്ലസന്മേഖലാ-
മൗക്തിക-
ശ്രോണിശോഭാജിതസ്വർണ-
ഭൂഭൃത്തലേ ചന്ദ്രികാശീതളേ.
വികസിതനവ-
കിമ്ശുകാതാമ്രദിവ്യാമ്ശുക-
ച്ഛന്നചാരൂരുശോഭാ-
പരാഭൂതസിന്ദൂര-
ശോണായമാനേന്ദ്ര-
മാതംഗഹസ്മാർഗലേ വൈഭവാനർഗ്ഗളേ.
ശ്യാമലേ കോമളസ്നിഗ്ദ്ധ-
നീലോത്പലോത്പാദി-
താനംഗതൂണീരശങ്കാ-
കരോദാരജംഘാലതേ ചാരുലീലാഗതേ.
നമ്രദിക്പാലസീമന്തിനീ-
കുന്തളസ്നിഗ്ദ്ധ-
നീലപ്രഭാപുഞ്ചസഞ്ജാത-
ദുർവാങ്കുരാശങ്ക-
സാരംഗസംയോഗ-
രിംഖന്നഖേന്ദൂജ്ജ്വലേ പ്രോജ്ജ്വലേ.
നിർമലേ പ്രഹ്വദേവേശ-
ലക്ഷ്മീശഭൂതേശ-
തോയേശവാണീശ-
കീനാശദൈത്യേശയക്ഷേശ-
വായ്വഗ്നികോടീര-
മാണിക്യസമ്ഹൃഷ്ട-
ബാലാതപോദ്ദാമ-
ലാക്ഷാരസാരുണ്യ-
താരുണ്യലക്ഷ്മീ-
ഗൃഹീതാംഘ്രിപദ്മ്മേ സുപദ്മേ ഉമേ.
സുരുചിരനവരത്ന-
പീഠസ്ഥിതേ സുസ്ഥിതേ.
രത്നപദ്മാസനേ രത്നസിംഹാസനേ.
ശംഖപദ്മദ്വയോപാശ്രിതേ വിശ്രുതേ.
തത്ര വിഘ്നേശദുർഗാ-
വടുക്ഷേത്രപാലൈര്യുതേ മത്തമാതംഗകന്യാ-
സമൂഹാന്വിതേ ഭൈരവൈരഷ്ടഭിർവേഷ്ടിതേ.
മഞ്ചുളാമേനകാ-
ദ്യംഗനാമാനിതേ ദേവി വാമാദിഭിഃ ശക്തിഭിഃ സേവിതേ.
ധാത്രി ലക്ഷ്മ്യാദിശക്ത്യഷ്ടകൈഃ സംയുതേ മാതൃകാ-
മണ്ഡലൈർമണ്ഡിതേ.
യക്ഷഗന്ധർവസിദ്ധാംഗനാ-
മണ്ഡലൈരർചിതേ.
ഭൈരവീസംവൃതേ പഞ്ചബാണാത്മികേ പഞ്ചബാണേന രത്യാ ച സംഭാവിതേ.
പ്രീതിഭാജാ വസന്തേന ചാനന്ദിതേ ഭക്തിഭാജാം പരം ശ്രേയസേ കല്പസേ.
യോഗിനാം മാനസേ ദ്യോതസേ ഛന്ദസാമോജസാ ഭ്രാജസേ.
ഗീതവിദ്യാവിനോദാതി-
തൃഷ്ണേന കൃഷ്ണേന സമ്പൂജ്യസേ.
ഭക്തിമച്ചേതസാ വേധസാ സ്തൂയസേ വിശ്വഹൃദ്യേന വാദ്യേന വിദ്യാധരൈർഗീയസേ.
ശ്രവണഹരദക്ഷിണക്വാണയാ വീണയാ കിന്നരൈർഗീയസേ.
യക്ഷഗന്ധർവസിദ്ധാംഗനാ-
മണ്ഡലൈരർച്യസേ.
സർവസൗഭാഗ്യവാഞ്ഛാവതീഭി-
ര്വധൂഭിസ്സുരാണാം സമാരാധ്യസേ.
സർവവിദ്യാവിശേഷത്മകം ചാടുഗാഥാ സമുച്ചാരണാകണ്ഠ-
മൂലോല്ല-
സദ്വർണരാജിത്രയം കോമലശ്യാമളോദാര-
പക്ഷദ്വയം തുണ്ഡശോഭാതിദൂരീ-
ഭവത്കിംശുകം തം ശുകം ലാലയന്തീ പരിക്രീഡസേ.
പാണിപദ്മദ്വയേ-
നാക്ഷമാലാമപി സ്ഫാടികീം ജ്ഞാനസാരാത്മകം പുസ്തകഞ്ചങ്കുശം പാശമാബിഭ്രതീ തേന സഞ്ചിന്ത്യസേ.
തസ്യ വക്ത്രാന്തരാത് ഗദ്യപദ്യാത്മികാ ഭാരതീ നിഃസരേദ് യേന വാധ്വംസനാദാ കൃതിർഭാവ്യസേ.
തസ്യ വശ്യാ ഭവന്തി സ്ത്രിയഃ പൂരുഷാഃ.
യേന വാ ശാതകംബദ്യുതിർഭാവ്യസേ.
സോഽപി ലക്ഷ്മീസഹസ്രൈഃ പരിക്രീഡതേ.
കിന്ന സിദ്ധ്യേദ്വപുഃശ്യാമലം കോമലം ചന്ദ്രചൂഡാന്വിതം താവകം ധ്യായതഃ.
തസ്യ ലീലാ സരോവാരിധീഃ.
തസ്യ കേലീവനം നന്ദനം.
തസ്യ ഭദ്രാസനം ഭൂതലം.
തസ്യ ഗീർദേവതാ കിങ്കരീ.
തസ്യ ചാജ്ഞാകരീ ശ്രീഃ സ്വയം.
സർവതീർഥാത്മികേ സർവമന്ത്രാത്മികേ.
സർവയന്ത്രാത്മികേ സർവതന്ത്രാത്മികേ.
സർവചക്രാത്മികേ സർവശക്ത്യാത്മികേ.
സർവപീഠാത്മികേ സർവവേദാത്മികേ.
സർവവിദ്യാത്മികേ സർവയോഗാത്മികേ.
സർവവർണാത്മികേ സർവഗീതാത്മികേ.
സർവനാദാത്മികേ സർവശബ്ദാത്മികേ.
സർവവിശ്വാത്മികേ സർവവർഗാത്മികേ.
സർവസർവാത്മികേ സർവഗേ സർവരൂപേ.
ജഗന്മാതൃകേ പാഹി മാം പാഹി മാം പാഹി മാം.
ദേവി തുഭ്യം നമോ ദേവി തുഭ്യം നമോ ദേവി തുഭ്യം നമോ ദേവി തുഭ്യം നമഃ.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |