വിഘ്നേശ അഷ്ടക സ്തോത്രം

വിഘ്നേശ്വരം ചതുർബാഹും ദേവപൂജ്യം പരാത്പരം|
ഗണേശം ത്വാം പ്രപന്നോഽഹം വിഘ്നാൻ മേ നാശയാഽഽശു ഭോഃ|
ലംബോദരം ഗജേശാനം വിശാലാക്ഷം സനാതനം|
ഏകദന്തം പ്രപന്നോഽഹം വിഘ്നാൻ മേ നാശയാഽഽശു ഭോഃ|
ആഖുവാഹനമവ്യക്തം സർവശാസ്ത്രവിശാരദം|
വരപ്രദം പ്രപന്നോഽഹം വിഘ്നാൻ മേ നാശയാഽഽശു ഭോഃ|
അഭയം വരദം ദോർഭ്യാം ദധാനം മോദകപ്രിയം|
ശൈലജാജം പ്രപന്നോഽഹം വിഘ്നാൻ മേ നാശയാഽഽശു ഭോഃ|
ഭക്തിതുഷ്ടം ജഗന്നാഥം ധ്യാതൃമോക്ഷപ്രദം ദ്വിപം|
ശിവസൂനും പ്രപന്നോഽഹം വിഘ്നാൻ മേ നാശയാഽഽശു ഭോഃ|
സംസാരാബ്ധിതരിം ദേവം കരിരൂപം ഗണാഗ്രഗം|
സ്കന്ദാഗ്രജം പ്രപന്നോഽഹം വിഘ്നാൻ മേ നാശയാഽഽശു ഭോഃ|
കാരുണ്യാമൃതജീമൂതം സുരാസുരനമസ്കൃതം|
ശൂലഹസ്തം പ്രപന്നോഽഹം വിഘ്നാൻ മേ നാശയാഽഽശു ഭോഃ|
പരേശ്വരം മഹാകായം മഹാഭാരതലേഖകം|
വേദവേദ്യം പ്രപന്നോഽഹം വിഘ്നാൻ മേ നാശയാഽഽശു ഭോഃ|
വിഘ്നേശാഷ്ടകമേതദ്യഃ സർവവിഘ്നൗഘനാശനം|
പഠേത് പ്രതിദിനം പ്രാതസ്തസ്യ നിർവിഘ്നതാ ഭവേത്|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

40.3K

Comments Malayalam

js8ci
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ നിധിയാണ്.👍 -അനിൽ രാജ്

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |