ശനൈശ്ചര ദ്വാദശ നാമ സ്തോത്രം

നിത്യം നീലാഞ്ജനപ്രഖ്യം നീലവർണസമസ്രജം.
ഛായാമാർതണ്ഡസംഭൂതം നമസ്യാമി ശനൈശ്ചരം.
നമോഽർകപുത്രായ ശനൈശ്ചരായ നീഹാരവർണാഞ്ജനമേചകായ.
ശ്രുത്വാ രഹസ്യം ഭവകാമദശ്ച ഫലപ്രദോ മേ ഭവ സൂര്യപുത്ര.
നമോഽസ്തു പ്രേതരാജായ കൃഷ്ണദേഹായ വൈ നമഃ.
ശനൈശ്ചരായ ക്രൂരായ ശുദ്ധബുദ്ധിപ്രദായിനേ.
യ ഏഭിർനാമഭിഃ സ്തൗതി തസ്യ തുഷ്ടോ ഭവാമ്യഹം.
മദീയം തു ഭയം തസ്യ സ്വപ്നേഽപി ന ഭവിഷ്യതി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

65.3K
1.2K

Comments Malayalam

azmd5
ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |