ഗണനായക അഷ്ടക സ്തോത്രം

 

Gananayaka Ashtakam

 

ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭം|
ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം|
മൗഞ്ജീകൃഷ്ണാജിനധരം നാഗയജ്ഞോപവീതിനം|
ബാലേന്ദുസുകലാമൗലിം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം|
അംബികാഹൃദയാനന്ദം മാതൃഭിഃ പരിവേഷ്ടിതം|
ഭക്തിപ്രിയം മദോന്മത്തം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം|
ചിത്രരത്നവിചിത്രാംഗം ചിത്രമാലാവിഭൂഷിതം|
ചിത്രരൂപധരം ദേവം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം|
ഗജവക്ത്രം സുരശ്രേഷ്ഠം കർണചാമരഭൂഷിതം|
പാശാങ്കുശധരം ദേവം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം|
മൂഷകോത്തമമാരുഹ്യ ദേവാസുരമഹാഹവേ|
യോദ്ധുകാമം മഹാവീര്യം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം|
യക്ഷകിന്നരഗന്ധർവ-
സിദ്ധവിദ്യാധരൈഃ സദാ|
സ്തൂയമാനം മഹാത്മാനം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം|
സർവവിഘ്നഹരം ദേവം സർവവിഘ്നവിവർജിതം|
സർവസിദ്ധിപ്രദാതാരം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം|
ഗണാഷ്ടകമിദം പുണ്യം യഃ പഠേത് സതതം നരഃ|
സിദ്ധ്യന്തി സർവകാര്യാണി വിദ്യാവാൻ ധനവാൻ ഭവേത്|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |