ഗണനായക അഷ്ടക സ്തോത്രം

 

ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭം.
ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം.
മൗഞ്ജീകൃഷ്ണാജിനധരം നാഗയജ്ഞോപവീതിനം.
ബാലേന്ദുസുകലാമൗലിം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം.
അംബികാഹൃദയാനന്ദം മാതൃഭിഃ പരിവേഷ്ടിതം.
ഭക്തിപ്രിയം മദോന്മത്തം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം.
ചിത്രരത്നവിചിത്രാംഗം ചിത്രമാലാവിഭൂഷിതം.
ചിത്രരൂപധരം ദേവം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം.
ഗജവക്ത്രം സുരശ്രേഷ്ഠം കർണചാമരഭൂഷിതം.
പാശാങ്കുശധരം ദേവം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം.
മൂഷകോത്തമമാരുഹ്യ ദേവാസുരമഹാഹവേ.
യോദ്ധുകാമം മഹാവീര്യം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം.
യക്ഷകിന്നരഗന്ധർവസിദ്ധവിദ്യാധരൈഃ സദാ.
സ്തൂയമാനം മഹാത്മാനം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം.
സർവവിഘ്നഹരം ദേവം സർവവിഘ്നവിവർജിതം.
സർവസിദ്ധിപ്രദാതാരം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം.
ഗണാഷ്ടകമിദം പുണ്യം യഃ പഠേത് സതതം നരഃ.
സിദ്ധ്യന്തി സർവകാര്യാണി വിദ്യാവാൻ ധനവാൻ ഭവേത്.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

29.8K
3.6K

Comments Malayalam

uy2sj
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |