ഗണനായക അഷ്ടക സ്തോത്രം

 

Gananayaka Ashtakam

 

ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭം|
ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം|
മൗഞ്ജീകൃഷ്ണാജിനധരം നാഗയജ്ഞോപവീതിനം|
ബാലേന്ദുസുകലാമൗലിം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം|
അംബികാഹൃദയാനന്ദം മാതൃഭിഃ പരിവേഷ്ടിതം|
ഭക്തിപ്രിയം മദോന്മത്തം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം|
ചിത്രരത്നവിചിത്രാംഗം ചിത്രമാലാവിഭൂഷിതം|
ചിത്രരൂപധരം ദേവം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം|
ഗജവക്ത്രം സുരശ്രേഷ്ഠം കർണചാമരഭൂഷിതം|
പാശാങ്കുശധരം ദേവം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം|
മൂഷകോത്തമമാരുഹ്യ ദേവാസുരമഹാഹവേ|
യോദ്ധുകാമം മഹാവീര്യം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം|
യക്ഷകിന്നരഗന്ധർവ-
സിദ്ധവിദ്യാധരൈഃ സദാ|
സ്തൂയമാനം മഹാത്മാനം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം|
സർവവിഘ്നഹരം ദേവം സർവവിഘ്നവിവർജിതം|
സർവസിദ്ധിപ്രദാതാരം വന്ദേഽഹം ഗണനായകം|
ഗണാഷ്ടകമിദം പുണ്യം യഃ പഠേത് സതതം നരഃ|
സിദ്ധ്യന്തി സർവകാര്യാണി വിദ്യാവാൻ ധനവാൻ ഭവേത്|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ശാരദാ സ്തോത്രം

ശാരദാ സ്തോത്രം

നമസ്തേ ശാരദേ ദേവി കാശ്മീരപുരവാസിനി. ത്വാമഹം പ്രാർഥയേ നിത്യം വിദ്യാദാനം ച ദഹി മേ. യാ ശ്രദ്ധാ ധാരണാ മേധാ വാഗ്ദേവീ വിധിവല്ലഭാ. ഭക്തജിഹ്വാഗ്രസദനാ ശമാദിഗുണദായിനീ.

Click here to know more..

ത്രിപുരസുന്ദരീ പഞ്ചക സ്തോത്രം

ത്രിപുരസുന്ദരീ പഞ്ചക സ്തോത്രം

പ്രാതർനമാമി ജഗതാം ജനന്യാശ്ചരണാംബുജം. ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദര്യാഃ പ്രണതായാ ഹരാദിഭിഃ. പ്രാതസ്ത്രിപുരസുന്ദര്യാ നമാമി പദപങ്കജം. ഹരിർഹരോ വിരിഞ്ചിശ്ച സൃഷ്ട്യാദീൻ കുരുതേ യയാ. പ്രാതസ്ത്രിപുരസുന്ദര്യാ നമാമി ചരണാംബുജം. യത്പാദമംബു ശിരസ്യേവം ഭാതി ഗംഗാ മഹേശിതുഃ. പ്രാതഃ പ

Click here to know more..

ബ്രഹ്മസൂക്തം

ബ്രഹ്മസൂക്തം

ബ്രഹ്മ॑ജജ്ഞാ॒നം പ്ര॑ഥ॒മം പു॒രസ്താ᳚ത് . വിസീമ॒തസ്സു॒രുചോ॑ വേ॒ന ആ॑വഃ . സ ബു॒ധ്നിയാ॑ ഉപ॒മാ അ॑സ്യ വി॒ഷ്ഠാഃ . സ॒തശ്ച॒ യോനി॒മസ॑തശ്ച॒ വിവഃ॑ .

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |