ಶಂಕರ ಭುಜಂಗ ಸ್ತುತಿ

ಮಹಾಂತಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಜಗನ್ಮಂಗಲಂ ತಂ
ಸುಧಾರಮ್ಯಗಾತ್ರಂ ಹರಂ ನೀಲಕಂಠಂ.
ಸದಾ ಗೀತಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಚಾರುನೇತ್ರಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತೇ ವಸಂತಂ.
ಭುಜಂಗಂ ದಧಾನಂ ಗಲೇ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ
ಜಟಾಸ್ವರ್ನದೀ- ಯುಕ್ತಮಾಪತ್ಸು ನಾಥಂ.
ಅಬಂಧೋಃ ಸುಬಂಧುಂ ಕೃಪಾಕ್ಲಿನ್ನದೃಷ್ಟಿಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತೇ ವಸಂತಂ.
ವಿಭುಂ ಸರ್ವವಿಖ್ಯಾತ- ಮಾಚಾರವಂತಂ
ಪ್ರಭುಂ ಕಾಮಭಸ್ಮೀಕರಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ.
ಪವಿತ್ರಂ ಸ್ವಯಂಭೂತ- ಮಾದಿತ್ಯತುಲ್ಯಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತೇ ವಸಂತಂ.
ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಮವ್ಯಕ್ತ- ಮಾಕಾಶಶೂನ್ಯಂ
ಕಪಾಲಸ್ರಜಂ ತಂ ಧನುರ್ಬಾಣಹಸ್ತಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಸ್ವಭಾವಂ ಪ್ರಮಾರೂಪಮಾದ್ಯಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತೇ ವಸಂತಂ.
ಜಯಾನಂದದಂ ಪಂಚಧಾಮೋಕ್ಷದಾನಂ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಚೂಡಂ ಜಟಾಜೂಟಮುಗ್ರಂ.
ಲಸಚ್ಚಂದನಾ- ಲೇಪಿತಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಂ ತಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತೇ ವಸಂತಂ.
ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನಂ ಪಾಪಜೀಮೂತವಜ್ರಂ
ಭರಂ ನಂದಿಪೂಜ್ಯಂ ವೃಷಾರೂಢಮೇಕಂ.
ಪರಂ ಸರ್ವದೇಶಸ್ಥ- ಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತೇ ವಸಂತಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |