ಶಂಕರ ಭುಜಂಗ ಸ್ತುತಿ

ಮಹಾಂತಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಜಗನ್ಮಂಗಲಂ ತಂ
ಸುಧಾರಮ್ಯಗಾತ್ರಂ ಹರಂ ನೀಲಕಂಠಂ.
ಸದಾ ಗೀತಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಚಾರುನೇತ್ರಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತೇ ವಸಂತಂ.
ಭುಜಂಗಂ ದಧಾನಂ ಗಲೇ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ
ಜಟಾಸ್ವರ್ನದೀ- ಯುಕ್ತಮಾಪತ್ಸು ನಾಥಂ.
ಅಬಂಧೋಃ ಸುಬಂಧುಂ ಕೃಪಾಕ್ಲಿನ್ನದೃಷ್ಟಿಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತೇ ವಸಂತಂ.
ವಿಭುಂ ಸರ್ವವಿಖ್ಯಾತ- ಮಾಚಾರವಂತಂ
ಪ್ರಭುಂ ಕಾಮಭಸ್ಮೀಕರಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ.
ಪವಿತ್ರಂ ಸ್ವಯಂಭೂತ- ಮಾದಿತ್ಯತುಲ್ಯಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತೇ ವಸಂತಂ.
ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಮವ್ಯಕ್ತ- ಮಾಕಾಶಶೂನ್ಯಂ
ಕಪಾಲಸ್ರಜಂ ತಂ ಧನುರ್ಬಾಣಹಸ್ತಂ.
ಪ್ರಶಸ್ತಸ್ವಭಾವಂ ಪ್ರಮಾರೂಪಮಾದ್ಯಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತೇ ವಸಂತಂ.
ಜಯಾನಂದದಂ ಪಂಚಧಾಮೋಕ್ಷದಾನಂ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಚೂಡಂ ಜಟಾಜೂಟಮುಗ್ರಂ.
ಲಸಚ್ಚಂದನಾ- ಲೇಪಿತಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಂ ತಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತೇ ವಸಂತಂ.
ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನಂ ಪಾಪಜೀಮೂತವಜ್ರಂ
ಭರಂ ನಂದಿಪೂಜ್ಯಂ ವೃಷಾರೂಢಮೇಕಂ.
ಪರಂ ಸರ್ವದೇಶಸ್ಥ- ಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಂ
ಭಜೇ ಶಂಕರಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತೇ ವಸಂತಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ನರ್ಮದಾ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ನರ್ಮದಾ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸಬಿಂದುಸಿಂಧುಸುಸ್ಖಲತ್ತರಂಗಭಂಗರಂಜಿತಂ ದ್ವಿಷತ್ಸು ಪಾಪಜಾತಜಾತಕಾದಿವಾರಿಸಂಯುತಂ. ಕೃತಾಂತದೂತಕಾಲಭೂತಭೀತಿಹಾರಿವರ್ಮದೇ ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ. ತ್ವದಂಬುಲೀನದೀನಮೀನದಿವ್ಯಸಂಪ್ರದಾಯಕಂ ಕಲೌ ಮಲೌಘಭಾರಹಾರಿಸರ್ವತೀರ್ಥನಾಯಕಂ. ಸುಮಚ್ಛಕಚ್ಛನಕ್ರಚಕ್ರವಾಕಚಕ್ರಶರ್ಮದೇ ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ

Click here to know more..

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತಮಾಯ ಚ. ಅಸಂಖ್ಯಾಂಡಾಧಿಪತಯೇ ಗೋಲೋಕಪತಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀರಾಧಾಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ವ್ರಜಾಧೀಶಾಯ ತೇ ನಮಃ. ನಮಃ ಶ್ರೀನಂದಪುತ್ರಾಯ ಯಶೋದಾನಂದನಾಯ ಚ. ದೇವಕೀಸುತ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ. ಯದೂತ್ತಮ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ.

Click here to know more..

ದ್ವಾರಕಾ

ದ್ವಾರಕಾ

.ದ್ವಾರಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |