శంకర భుజంగ స్తుతి

మహాంతం వరేణ్యం జగన్మంగలం తం
సుధారమ్యగాత్రం హరం నీలకంఠం.
సదా గీతసర్వేశ్వరం చారునేత్రం
భజే శంకరం సాధుచిత్తే వసంతం.
భుజంగం దధానం గలే పంచవక్త్రం
జటాస్వర్నదీ- యుక్తమాపత్సు నాథం.
అబంధోః సుబంధుం కృపాక్లిన్నదృష్టిం
భజే శంకరం సాధుచిత్తే వసంతం.
విభుం సర్వవిఖ్యాత- మాచారవంతం
ప్రభుం కామభస్మీకరం విశ్వరూపం.
పవిత్రం స్వయంభూత- మాదిత్యతుల్యం
భజే శంకరం సాధుచిత్తే వసంతం.
స్వయం శ్రేష్ఠమవ్యక్త- మాకాశశూన్యం
కపాలస్రజం తం ధనుర్బాణహస్తం.
ప్రశస్తస్వభావం ప్రమారూపమాద్యం
భజే శంకరం సాధుచిత్తే వసంతం.
జయానందదం పంచధామోక్షదానం
శరచ్చంద్రచూడం జటాజూటముగ్రం.
లసచ్చందనా- లేపితాంఘ్రిద్వయం తం
భజే శంకరం సాధుచిత్తే వసంతం.
జగద్వ్యాపినం పాపజీమూతవజ్రం
భరం నందిపూజ్యం వృషారూఢమేకం.
పరం సర్వదేశస్థ- మాత్మస్వరూపం
భజే శంకరం సాధుచిత్తే వసంతం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |