ഗണേശ പഞ്ചചാമര സ്തോത്രം

ലലാടപട്ടലുണ്ഠിതാമലേന്ദുരോചിരുദ്ഭടേ
വൃതാതിവർചരസ്വരോത്സരരത്കിരീടതേജസി.
ഫടാഫടത്ഫടത്സ്ഫുരത്ഫണാഭയേന ഭോഗിനാം
ശിവാങ്കതഃ ശിവാങ്കമാശ്രയച്ഛിശൗ രതിർമമ.
അദഭ്രവിഭ്രമഭ്രമദ്ഭുജാഭുജംഗഫൂത്കൃതീ-
ര്നിജാങ്കമാനിനീഷതോ നിശമ്യ നന്ദിനഃ പിതുഃ.
ത്രസത്സുസങ്കുചന്തമംബികാകുചാന്തരം യഥാ
വിശന്തമദ്യ ബാലചന്ദ്രഭാലബാലകം ഭജേ.
വിനാദിനന്ദിനേ സവിഭ്രമം പരാഭ്രമന്മുഖ-
സ്വമാതൃവേണിമാഗതാം സ്തനം നിരീക്ഷ്യ സംഭ്രമാത്.
ഭുജംഗശങ്കയാ പരേത്യപിത്ര്യമങ്കമാഗതം
തതോഽപി ശേഷഫൂത്കൃതൈഃ കൃതാതിചീത്കൃതം നമഃ.
വിജൃംഭമാണനന്ദിഘോരഘോണഘുർഘുരധ്വനി-
പ്രഹാസഭാസിതാശമംബികാസമൃദ്ധിവർധിനം.
ഉദിത്വരപ്രസൃത്വരക്ഷരത്തരപ്രഭാഭര-
പ്രഭാതഭാനുഭാസ്വരം ഭവസ്വസംഭവം ഭജേ.
അലംഗൃഹീതചാമരാമരീ ജനാതിവീജന-
പ്രവാതലോലിതാലകം നവേന്ദുഭാലബാലകം.
വിലോലദുല്ലലല്ലലാമശുണ്ഡദണ്ഡമണ്ഡിതം
സതുണ്ഡമുണ്ഡമാലിവക്രതുണ്ഡമീഡ്യമാശ്രയേ.
പ്രഫുല്ലമൗലിമാല്യമല്ലികാമരന്ദലേലിഹാ
മിലൻ നിലിന്ദമണ്ഡലീച്ഛലേന യം സ്തവീത്യമം.
ത്രയീസമസ്തവർണമാലികാ ശരീരിണീവ തം
സുതം മഹേശിതുർമതംഗജാനനം ഭജാമ്യഹം.
പ്രചണ്ഡവിഘ്നഖണ്ഡനൈഃ പ്രബോധനേ സദോദ്ധുരഃ
സമർദ്ധിസിദ്ധിസാധനാവിധാവിധാനബന്ധുരഃ.
സബന്ധുരസ്തു മേ വിഭൂതയേ വിഭൂതിപാണ്ഡുരഃ
പുരസ്സരഃ സുരാവലേർമുഖാനുകാരിസിന്ധുരഃ.
അരാലശൈലബാലികാഽലകാന്തകാന്തചന്ദ്രമോ-
ജകാന്തിസൗധമാധയൻ മനോഽനുരാധയൻ ഗുരോഃ.
സുസാധ്യസാധവം ധിയാം ധനാനി സാധയന്നയ-
നശേഷലേഖനായകോ വിനായകോ മുദേഽസ്തു നഃ.
രസാംഗയുംഗനവേന്ദുവത്സരേ ശുഭേ ഗണേശിതു-
സ്തിഥൗ ഗണേശപഞ്ചചാമരം വ്യധാദുമാപതിഃ.
പതിഃ കവിവ്രജസ്യ യഃ പഠേത് പ്രതിപ്രഭാതകം
സ പൂർണകാമനോ ഭവേദിഭാനനപ്രസാദഭാക്.
ഛാത്രത്വേ വസതാ കാശ്യാം വിഹിതേയം യതഃ സ്തുതിഃ.
തതശ്ഛാത്രൈരധീതേയം വൈദുഷ്യം വർദ്ധയേദ്ധിയാ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

19.9K
1.1K

Comments

uzjyy

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |