నటేశ భుజంగ స్తోత్రం

లోకానాహూయ సర్వాన్ డమరుకనినదైర్ఘోరసంసారమగ్నాన్
దత్వాఽభీతిం దయాలుః ప్రణతభయహరం కుంచితం వామపాదం.
ఉద్ధృత్యేదం విముక్తేరయనమితి కరాద్దర్శయన్ ప్రత్యయార్థం
బిభ్రద్వహ్నిం సభాయాం కలయతి నటనం యః స పాయాన్నటేశః.
దిగీశాదివంద్యం గిరీశానచాపం మురారాతిబాణం పురత్రాసహాసం.
కరీంద్రాదిచర్మాంబరం వేదవేద్యం మహేశం సభేశం భజేఽహం నటేశం.
సమస్తైశ్చ భూతైస్సదా నమ్యమాద్యం సమస్తైకబంధుం మనోదూరమేకం.
అపస్మారనిఘ్నం పరం నిర్వికారం మహేశం సభేశం భజేఽహం నటేశం.
దయాలుం వరేణ్యం రమానాథవంద్యం మహానందభూతం సదానందనృత్తం.
సభామధ్యవాసం చిదాకాశరూపం మహేశం సభేశం భజేఽహం నటేశం.
సభానాథమాద్యం నిశానాథభూషం శివావామభాగం పదాంభోజలాస్యం.
కృపాపాంగవీక్షం హ్యుమాపాంగదృశ్యం మహేశం సభేశం భజేఽహం నటేశం.
దివానాథరాత్రీశవైశ్వానరాక్షం ప్రజానాథపూజ్యం సదానందనృత్తం.
చిదానందగాత్రం పరానందసౌఘం మహేశం సభేశం భజేఽహం నటేశం.
కరేకాహలీకం పదేమౌక్తికాలిం గలేకాలకూటం తలేసర్వమంత్రం.
ముఖేమందహాసం భుజేనాగరాజం మహేశం సభేశం భజేఽహం నటేశం.
త్వదన్యం శరణ్యం న పశ్యామి శంభో మదన్యః ప్రపన్నోఽస్తి కిం తేఽతిదీనః.
మదర్థే హ్యుపేక్షా తవాసీత్కిమర్థం మహేశం సభేశం భజేఽహం నటేశం.
భవత్పాదయుగ్మం కరేణావలంబే సదా నృత్తకారిన్ సభామధ్యదేశే.
సదా భావయే త్వాం తథా దాస్యసీష్టం మహేశం సభేశం భజేఽహం నటేశం.
భూయః స్వామిన్ జనిర్మే మరణమపి తథా మాస్తు భూయః సురాణాం
సామ్రాజ్యం తచ్చ తావత్సుఖలవరహితం దుఃఖదం నార్థయే త్వాం.
సంతాపఘ్నం పురారే ధురి చ తవ సభామందిరే సర్వదా త్వన్-
నృత్తం పశ్యన్వసేయం ప్రమథగణవరైః సాకమేతద్విధేహి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |