நடராஜ ஸ்துதி

ஸதஞ்சிதமுதஞ்சித- நிகுஞ்சிதபதம் ஜலஜலஞ்சலித- மஞ்ஜுகடகம்
பதஞ்ஜலித்ருகஞ்ஜன- மனஞ்ஜனமசஞ்சலபதம் ஜனனபஞ்ஜனகரம்|
கதம்பருசிமம்பரவஸம் பரமமம்புதகதம்ப- கவிடம்பககலம்
சிதம்புதிமணிம் புதஹ்ருதம்புஜரவிம் பரசிதம்பரனடம் ஹ்ருதி பஜ|
ஹரம் த்ரிபுரபஞ்ஜனமனந்த- க்ருதகங்கணமகண்ட- தயமந்தரஹிதம்
விரிஞ்சிஸுரஸம்ஹதி- புரந்தரவிசிந்திதபதம் தருணசந்த்ரமகுடம்.
பரம் பதவிகண்டிதயமம் பஸிதமண்டிததனும் மதனவஞ்சனபரம்
சிரந்தனமமும் ப்ரணவஸஞ்சிதநிதிம் பரசிதம்பரனடம் ஹ்ருதி பஜ|
அவந்தமகிலம் ஜகதபங்ககுணதுங்கமமதம் த்ருதவிதும் ஸுரஸரித்-
தரங்கனிகுரும்ப- த்ருதிலம்படஜடம் ஶமனதம்பஸுஹரம் பவஹரம்.
ஶிவம் தஶதிகந்தரவிஜ்ரும்பிதகரம் கரலஸன்ம்ருகஶிஶும் பஶுபதிம்
ஹரம் ஶஶிதனஞ்ஜயபதங்கநயனம் பரசிதம்பரனடம் ஹ்ருதி பஜ|
அனந்தனவரத்னவிலஸத்கடக- கிங்கிணிஜலம் ஜலஜலம் ஜலரவம்
முகுந்தவிதிஹஸ்தகத- மத்தலலயத்வநிதிமித்திமித- நர்தனபதம்.
ஶகுந்தரத பர்ஹிரத நந்திமுகப்ருங்கி- ரிடிஸங்கநிகடம் பயஹரம்
ஸனந்தஸனகப்ரமுக- வந்திதபதம் பரசிதம்பரனடம் ஹ்ருதி பஜ|
அனந்தமஹஸம் த்ரிதஶவந்த்யசரணம் முனிஹ்ருதந்தரவஸந்தமமலம்
கபந்தவியதிந்த்வவனி- கந்தவஹவஹ்னிமகபந்துரவி- மஞ்ஜுவபுஷம்.
அனந்தவிபவம் த்ரிஜகதந்தரமணிம் த்ரிநயனம் த்ரிபுரகண்டனபரம்
ஸனந்தமுனிவந்திதபதம் ஸகருணம் பரசிதம்பரனடம் ஹ்ருதி பஜ|
அசிந்த்யமலிவ்ருந்த- ருசிபந்துரகலம் குரிதகுந்த- நிகுரும்பதவலம்
முகுந்தஸுரவ்ருந்த- பலஹந்த்ருக்ருதவந்தன- லஸந்தமஹிகுண்டலதரம்.
அகம்பமனுகம்பிதரதிம் ஸுஜனமங்கலநிதிம் கஜஹரம் பஶுபதிம்
தனஞ்ஜயனுதம் ப்ரணதரஞ்ஜனபரம் பரசிதம்பரனடம் ஹ்ருதி பஜ|
பரம் ஸுரவரம் புரஹரம் பஶுபதிம் ஜனிததந்திமுக- ஷண்முகமமும்
ம்ருடம் கனகபிங்கலஜடம் ஸனகபங்கஜரவிம் ஸுமனஸாம் ஹிமருசிம்.
அஸங்கமனஸம் ஜலதிஜன்மகரலம் கவலயந்தமதுலம் குணநிதிம்
ஸனந்தவரதம் ஶமிதமிந்துவதனம் பரசிதம்பரனடம் ஹ்ருதி பஜ|
அஜம் க்ஷிதிரதம் புஜகபுங்கவகுணம் கனகஶ்ருங்கிதனுஷம் கரலஸத்-
குரங்கப்ருதுடங்கபரஶும் ருசிரகுங்குமருசிம் டமருகம் ச தததம்.
முகுந்தவிஶிகம் நமதவந்த்யபலதம் நிகமவ்ருந்ததுரகம் நிருபமம்
ஸ சண்டிகமமும் ஜடிதி ஸம்ஹ்ருதபுரம் பரசிதம்பரனடம் ஹ்ருதி பஜ|
அனங்கபரிபந்தினமஜம் க்ஷிதிதுரந்தரமலம் கருணயந்தமகிலம்
ஜ்வலந்தமனலம் தததமந்தகரிபும் ஸததமிந்த்ரஸுரவந்திதபதம்.
உதஞ்சதரவிந்தகுல- பந்துஶதபிம்பருசிஸம்ஹதி- ஸுகந்திவபுஷம்
பதஞ்ஜலினுதம் ப்ரணவபஞ்ஜரஶுகம் பரசிதம்பரனடம் ஹ்ருதி பஜ|
இதி ஸ்தவமமும் புஜகபுங்கவக்ருதம் ப்ரதிதினம் படதி ய꞉ க்ருதமுக꞉
ஸத꞉ப்ரபுபதத்விதய- தர்ஶனபதம் ஸுலலிதம் சரணஶ்ருங்கரஹிதம்.
ஸர꞉ப்ரபவஸம்பவ- ஹரித்பதிஹரிப்ரமுக- திவ்யனுதஶங்கரபதம்
ஸ கச்சதி பரம் ந து ஜனுர்ஜலநிதிம் பரமது꞉கஜனகம் துரிததம்|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

31.6K
1.2K

Comments Tamil

66jGw
பயனுள்ள உரைகளுடன் கூடிய இணையதளம் -அனுஷா

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

இது சாமானியர்களுக்கு ஓரு பொக்கிஷம் -முரளிதரன்

அறிவினை வழங்கும் வெப்ஸைட் -அபிராமி

செம்மையான இணையதளம் 🙌 -மோகன் ராஜா

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |