ನಟರಾಜ ಸ್ತುತಿ

ಸದಂಚಿತಮುದಂಚಿತ- ನಿಕುಂಚಿತಪದಂ ಝಲಝಲಂಚಲಿತ- ಮಂಜುಕಟಕಂ
ಪತಂಜಲಿದೃಗಂಜನ- ಮನಂಜನಮಚಂಚಲಪದಂ ಜನನಭಂಜನಕರಂ|
ಕದಂಬರುಚಿಮಂಬರವಸಂ ಪರಮಮಂಬುದಕದಂಬ- ಕವಿಡಂಬಕಗಲಂ
ಚಿದಂಬುಧಿಮಣಿಂ ಬುಧಹೃದಂಬುಜರವಿಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ|
ಹರಂ ತ್ರಿಪುರಭಂಜನಮನಂತ- ಕೃತಕಂಕಣಮಖಂಡ- ದಯಮಂತರಹಿತಂ
ವಿರಿಂಚಿಸುರಸಂಹತಿ- ಪುರಂಧರವಿಚಿಂತಿತಪದಂ ತರುಣಚಂದ್ರಮಕುಟಂ.
ಪರಂ ಪದವಿಖಂಡಿತಯಮಂ ಭಸಿತಮಂಡಿತತನುಂ ಮದನವಂಚನಪರಂ
ಚಿರಂತನಮಮುಂ ಪ್ರಣವಸಂಚಿತನಿಧಿಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ|
ಅವಂತಮಖಿಲಂ ಜಗದಭಂಗಗುಣತುಂಗಮಮತಂ ಧೃತವಿಧುಂ ಸುರಸರಿತ್-
ತರಂಗನಿಕುರುಂಬ- ಧೃತಿಲಂಪಟಜಟಂ ಶಮನದಂಭಸುಹರಂ ಭವಹರಂ.
ಶಿವಂ ದಶದಿಗಂತರವಿಜೃಂಭಿತಕರಂ ಕರಲಸನ್ಮೃಗಶಿಶುಂ ಪಶುಪತಿಂ
ಹರಂ ಶಶಿಧನಂಜಯಪತಂಗನಯನಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ|
ಅನಂತನವರತ್ನವಿಲಸತ್ಕಟಕ- ಕಿಂಕಿಣಿಝಲಂ ಝಲಝಲಂ ಝಲರವಂ
ಮುಕುಂದವಿಧಿಹಸ್ತಗತ- ಮದ್ದಲಲಯಧ್ವನಿಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿತ- ನರ್ತನಪದಂ.
ಶಕುಂತರಥ ಬರ್ಹಿರಥ ನಂದಿಮುಖಭೃಂಗಿ- ರಿಟಿಸಂಘನಿಕಟಂ ಭಯಹರಂ
ಸನಂದಸನಕಪ್ರಮುಖ- ವಂದಿತಪದಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ|
ಅನಂತಮಹಸಂ ತ್ರಿದಶವಂದ್ಯಚರಣಂ ಮುನಿಹೃದಂತರವಸಂತಮಮಲಂ
ಕಬಂಧವಿಯದಿಂದ್ವವನಿ- ಗಂಧವಹವಹ್ನಿಮಖಬಂಧುರವಿ- ಮಂಜುವಪುಷಂ.
ಅನಂತವಿಭವಂ ತ್ರಿಜಗದಂತರಮಣಿಂ ತ್ರಿನಯನಂ ತ್ರಿಪುರಖಂಡನಪರಂ
ಸನಂದಮುನಿವಂದಿತಪದಂ ಸಕರುಣಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ|
ಅಚಿಂತ್ಯಮಲಿವೃಂದ- ರುಚಿಬಂಧುರಗಲಂ ಕುರಿತಕುಂದ- ನಿಕುರುಂಬಧವಲಂ
ಮುಕುಂದಸುರವೃಂದ- ಬಲಹಂತೃಕೃತವಂದನ- ಲಸಂತಮಹಿಕುಂಡಲಧರಂ.
ಅಕಂಪಮನುಕಂಪಿತರತಿಂ ಸುಜನಮಂಗಲನಿಧಿಂ ಗಜಹರಂ ಪಶುಪತಿಂ
ಧನಂಜಯನುತಂ ಪ್ರಣತರಂಜನಪರಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ|
ಪರಂ ಸುರವರಂ ಪುರಹರಂ ಪಶುಪತಿಂ ಜನಿತದಂತಿಮುಖ- ಷಣ್ಮುಖಮಮುಂ
ಮೃಡಂ ಕನಕಪಿಂಗಲಜಟಂ ಸನಕಪಂಕಜರವಿಂ ಸುಮನಸಾಂ ಹಿಮರುಚಿಂ.
ಅಸಂಘಮನಸಂ ಜಲಧಿಜನ್ಮಗರಲಂ ಕವಲಯಂತಮತುಲಂ ಗುಣನಿಧಿಂ
ಸನಂದವರದಂ ಶಮಿತಮಿಂದುವದನಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ|
ಅಜಂ ಕ್ಷಿತಿರಥಂ ಭುಜಗಪುಂಗವಗುಣಂ ಕನಕಶೃಂಗಿಧನುಷಂ ಕರಲಸತ್-
ಕುರಂಗಪೃಥುಟಂಕಪರಶುಂ ರುಚಿರಕುಂಕುಮರುಚಿಂ ಡಮರುಕಂ ಚ ದಧತಂ.
ಮುಕುಂದವಿಶಿಖಂ ನಮದವಂಧ್ಯಫಲದಂ ನಿಗಮವೃಂದತುರಗಂ ನಿರುಪಮಂ
ಸ ಚಂಡಿಕಮಮುಂ ಝಟಿತಿ ಸಂಹೃತಪುರಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ|
ಅನಂಗಪರಿಪಂಥಿನಮಜಂ ಕ್ಷಿತಿಧುರಂಧರಮಲಂ ಕರುಣಯಂತಮಖಿಲಂ
ಜ್ವಲಂತಮನಲಂ ದಧತಮಂತಕರಿಪುಂ ಸತತಮಿಂದ್ರಸುರವಂದಿತಪದಂ.
ಉದಂಚದರವಿಂದಕುಲ- ಬಂಧುಶತಬಿಂಬರುಚಿಸಂಹತಿ- ಸುಗಂಧಿವಪುಷಂ
ಪತಂಜಲಿನುತಂ ಪ್ರಣವಪಂಜರಶುಕಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ|
ಇತಿ ಸ್ತವಮಮುಂ ಭುಜಗಪುಂಗವಕೃತಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪಠತಿ ಯಃ ಕೃತಮುಖಃ
ಸದಃಪ್ರಭುಪದದ್ವಿತಯ- ದರ್ಶನಪದಂ ಸುಲಲಿತಂ ಚರಣಶೃಂಗರಹಿತಂ.
ಸರಃಪ್ರಭವಸಂಭವ- ಹರಿತ್ಪತಿಹರಿಪ್ರಮುಖ- ದಿವ್ಯನುತಶಂಕರಪದಂ
ಸ ಗಚ್ಛತಿ ಪರಂ ನ ತು ಜನುರ್ಜಲನಿಧಿಂ ಪರಮದುಃಖಜನಕಂ ದುರಿತದಂ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |