നരഹരി അഷ്ടക സ്തോത്രം

യദ്ധിതം തവ ഭക്താനാമസ്മാകം നൃഹരേ ഹരേ.
തദാശു കാര്യം കാര്യജ്ഞ പ്രലയാർകായുതപ്രഭ.
രണത്സഠോഗ്രഭ്രുകുടീ-
കടോഗ്രകുടിലേക്ഷണ.
നൃപഞ്ചാസ്യജ്വലജ്-
ജ്വാലോജ്ജ്വലാസ്യാരീൻ ഹരേ ഹര.
ഉന്നദ്ധകർണവിന്യാസ-
വികൃതാനനഭീഷണ.
ഗതദൂഷണ മേ ശത്രൂൻ ഹരേ നരഹരേ ഹര.
ഹരേ ശിഖിശിഖോദ്ഭാസ്വദുരഃ-
ക്രൂരനഖോത്കര.
അരീൻ സംഹര ദംഷ്ട്രോഗ്രസ്ഫുരജ്ജിഹ്വ നൃസിംഹ മേ.
ജഠരസ്ഥജഗജ്ജാല-
കരകോട്യുദ്യതായുധ.
കടികല്പതടിത്കല്പ-
വസനാരീൻ ഹരേ ഹര.
രക്ഷോധ്യക്ഷബൃഹദ്വക്ഷോ-
രൂക്ഷകുക്ഷിവിദാരണ.
നരഹര്യക്ഷ മേ ശത്രുകക്ഷപക്ഷം ഹരേ ദഹ.
വിധിമാരുതശർവേന്ദ്ര-
പൂർവഗീർവാണപുംഗവൈഃ.
സദാ നതാംഘ്രിദ്വന്ദ്വാരീൻ നരസിംഹ ഹരേ ഹര.
ഭയങ്കരോർവലങ്കാര-
ഭയഹുങ്കാരഗർജിത.
ഹരേ നരഹരേ ശത്രൂൻ മമ സംഹര സംഹര.

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |