నటరాజ స్తుతి

సదంచితముదంచిత- నికుంచితపదం ఝలఝలంచలిత- మంజుకటకం
పతంజలిదృగంజన- మనంజనమచంచలపదం జననభంజనకరం|
కదంబరుచిమంబరవసం పరమమంబుదకదంబ- కవిడంబకగలం
చిదంబుధిమణిం బుధహృదంబుజరవిం పరచిదంబరనటం హృది భజ|
హరం త్రిపురభంజనమనంత- కృతకంకణమఖండ- దయమంతరహితం
విరించిసురసంహతి- పురంధరవిచింతితపదం తరుణచంద్రమకుటం.
పరం పదవిఖండితయమం భసితమండితతనుం మదనవంచనపరం
చిరంతనమముం ప్రణవసంచితనిధిం పరచిదంబరనటం హృది భజ|
అవంతమఖిలం జగదభంగగుణతుంగమమతం ధృతవిధుం సురసరిత్-
తరంగనికురుంబ- ధృతిలంపటజటం శమనదంభసుహరం భవహరం.
శివం దశదిగంతరవిజృంభితకరం కరలసన్మృగశిశుం పశుపతిం
హరం శశిధనంజయపతంగనయనం పరచిదంబరనటం హృది భజ|
అనంతనవరత్నవిలసత్కటక- కింకిణిఝలం ఝలఝలం ఝలరవం
ముకుందవిధిహస్తగత- మద్దలలయధ్వనిధిమిద్ధిమిత- నర్తనపదం.
శకుంతరథ బర్హిరథ నందిముఖభృంగి- రిటిసంఘనికటం భయహరం
సనందసనకప్రముఖ- వందితపదం పరచిదంబరనటం హృది భజ|
అనంతమహసం త్రిదశవంద్యచరణం మునిహృదంతరవసంతమమలం
కబంధవియదింద్వవని- గంధవహవహ్నిమఖబంధురవి- మంజువపుషం.
అనంతవిభవం త్రిజగదంతరమణిం త్రినయనం త్రిపురఖండనపరం
సనందమునివందితపదం సకరుణం పరచిదంబరనటం హృది భజ|
అచింత్యమలివృంద- రుచిబంధురగలం కురితకుంద- నికురుంబధవలం
ముకుందసురవృంద- బలహంతృకృతవందన- లసంతమహికుండలధరం.
అకంపమనుకంపితరతిం సుజనమంగలనిధిం గజహరం పశుపతిం
ధనంజయనుతం ప్రణతరంజనపరం పరచిదంబరనటం హృది భజ|
పరం సురవరం పురహరం పశుపతిం జనితదంతిముఖ- షణ్ముఖమముం
మృడం కనకపింగలజటం సనకపంకజరవిం సుమనసాం హిమరుచిం.
అసంఘమనసం జలధిజన్మగరలం కవలయంతమతులం గుణనిధిం
సనందవరదం శమితమిందువదనం పరచిదంబరనటం హృది భజ|
అజం క్షితిరథం భుజగపుంగవగుణం కనకశృంగిధనుషం కరలసత్-
కురంగపృథుటంకపరశుం రుచిరకుంకుమరుచిం డమరుకం చ దధతం.
ముకుందవిశిఖం నమదవంధ్యఫలదం నిగమవృందతురగం నిరుపమం
స చండికమముం ఝటితి సంహృతపురం పరచిదంబరనటం హృది భజ|
అనంగపరిపంథినమజం క్షితిధురంధరమలం కరుణయంతమఖిలం
జ్వలంతమనలం దధతమంతకరిపుం సతతమింద్రసురవందితపదం.
ఉదంచదరవిందకుల- బంధుశతబింబరుచిసంహతి- సుగంధివపుషం
పతంజలినుతం ప్రణవపంజరశుకం పరచిదంబరనటం హృది భజ|
ఇతి స్తవమముం భుజగపుంగవకృతం ప్రతిదినం పఠతి యః కృతముఖః
సదఃప్రభుపదద్వితయ- దర్శనపదం సులలితం చరణశృంగరహితం.
సరఃప్రభవసంభవ- హరిత్పతిహరిప్రముఖ- దివ్యనుతశంకరపదం
స గచ్ఛతి పరం న తు జనుర్జలనిధిం పరమదుఃఖజనకం దురితదం|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |