രാമചന്ദ്ര അഷ്ടക സ്തോത്രം

ശ്രീരാമചന്ദ്രം സതതം സ്മരാമി
രാജീവനേത്രം സുരവൃന്ദസേവ്യം.
സംസാരബീജം ഭരതാഗ്രജം ശ്രീ-
സീതാമനോജ്ഞം ശുഭചാപമഞ്ജും.
രാമം വിധീശേന്ദ്രചയൈഃ സമീഡ്യം
സമീരസൂനുപ്രിയഭക്തിഹൃദ്യം.
കൃപാസുധാസിന്ധുമനന്തശക്തിം
നമാമി നിത്യം നവമേഘരൂപം.
സദാ ശരണ്യം നിതരാം പ്രസന്ന-
മരണ്യഭൂക്ഷേത്രകൃതാഽധിവാസം.
മുനീന്ദ്രവൃന്ദൈര്യതിയോഗിസദ്ഭി-
രുപാസനീയം പ്രഭജാമി രാമം.
അനന്തസാമർഥ്യമനന്തരൂപ-
മനന്തദേവൈർനിഗമൈശ്ച മൃഗ്യം.
അനന്തദിവ്യാഽമൃതപൂർണസിന്ധും
ശ്രീരാഘവേന്ദ്രം നിതരാം സ്മരാമി.
ശ്രീജാനകീജീവനമൂലബീജം
ശത്രുഘ്നസേവാഽതിശയപ്രസന്നം.
ക്ഷപാടസംഘാഽന്തകരം വരേണ്യം
ശ്രീരാമചന്ദ്രം ഹൃദി ഭാവയാമി.
പുരീമയോധ്യാമവലോക്യ സമ്യക്
പ്രഫുല്ലചിത്തം സരയൂപ്രതീരേ.
ശ്രീലക്ഷ്മണേനാഽഞ്ചിതപാദപദ്മം
ശ്രീരാമചന്ദ്രം മനസാ സ്മരാമി.
ശ്രീരാമചന്ദ്രം രഘുവംശനാഥം
സച്ചിത്രകൂടേ വിഹരന്തമീശം.
പരാത്പരം ദാശരഥിം വരിഷ്ഠം
സർവേശ്വരം നിത്യമഹം ഭജാമി.
ദശാനനപ്രാണഹരം പ്രവീണം
കാരുണ്യലാവണ്യഗുണൈകകോഷം.
വാല്മീകിരാമായണഗീയമാനം
ശ്രീരാമചന്ദ്രം ഹൃദി ചിന്തയാമി.
സീതാരാമസ്തവശ്ചാരു സീതാരാമാഽനുരാഗദഃ.
രാധാസർവേശ്വരാദ്യേന ശരണാന്തേന നിർമിതഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

48.2K

Comments Malayalam

pj48p
ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |