ಕಲ್ಪೇಶ್ವರ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರ

ಜೀವೇಶವಿಶ್ವಸುರಯಕ್ಷನೃರಾಕ್ಷಸಾದ್ಯಾಃ
ಯಸ್ಮಿಂಸ್ಥಿತಾಶ್ಚ ಖಲು ಯೇನ ವಿಚೇಷ್ಟಿತಾಶ್ಚ.
ಯಸ್ಮಾತ್ಪರಂ ನ ಚ ತಥಾಽಪರಮಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್
ಕಲ್ಪೇಶ್ವರಂ ಭವಭಯಾರ್ತಿಹರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಯಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೋ ವಿಗತಮಾಯವಿಭುಃ ಪರೇಶಃ
ನಿತ್ಯೋ ವಿಕಾರರಹಿತೋ ನಿಜವಿರ್ವಿಕಲ್ಪಃ.
ಏಕೋಽದ್ವಿತೀಯ ಇತಿ ಯಚ್ಛ್ರುತಯಾ ಬ್ರುವಂತಿ
ಕಲ್ಪೇಶ್ವರಂ ಭವಭಯಾರ್ತಿಹರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಕಲ್ಪದ್ರುಮಂ ಪ್ರಣತಭಕ್ತಹೃದಂಧಕಾರಂ
ಮಾಯಾವಿಲಾಸಮಖಿಲಂ ವಿನಿವರ್ತಯಂತಂ.
ಚಿತ್ಸೂರ್ಯರೂಪಮಮಲಂ ನಿಜಮಾತ್ಮರೂಪಂ
ಕಲ್ಪೇಶ್ವರಂ ಭವಭಯಾರ್ತಿಹರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |