ಕಲ್ಪೇಶ್ವರ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರ

ಜೀವೇಶವಿಶ್ವಸುರಯಕ್ಷನೃರಾಕ್ಷಸಾದ್ಯಾಃ
ಯಸ್ಮಿಂಸ್ಥಿತಾಶ್ಚ ಖಲು ಯೇನ ವಿಚೇಷ್ಟಿತಾಶ್ಚ.
ಯಸ್ಮಾತ್ಪರಂ ನ ಚ ತಥಾಽಪರಮಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್
ಕಲ್ಪೇಶ್ವರಂ ಭವಭಯಾರ್ತಿಹರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಯಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೋ ವಿಗತಮಾಯವಿಭುಃ ಪರೇಶಃ
ನಿತ್ಯೋ ವಿಕಾರರಹಿತೋ ನಿಜವಿರ್ವಿಕಲ್ಪಃ.
ಏಕೋಽದ್ವಿತೀಯ ಇತಿ ಯಚ್ಛ್ರುತಯಾ ಬ್ರುವಂತಿ
ಕಲ್ಪೇಶ್ವರಂ ಭವಭಯಾರ್ತಿಹರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಕಲ್ಪದ್ರುಮಂ ಪ್ರಣತಭಕ್ತಹೃದಂಧಕಾರಂ
ಮಾಯಾವಿಲಾಸಮಖಿಲಂ ವಿನಿವರ್ತಯಂತಂ.
ಚಿತ್ಸೂರ್ಯರೂಪಮಮಲಂ ನಿಜಮಾತ್ಮರೂಪಂ
ಕಲ್ಪೇಶ್ವರಂ ಭವಭಯಾರ್ತಿಹರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

19.7K

Comments Kannada

3k5w5
ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಸ್ಥಳ -ಮೀನಾಕ್ಷಿ

ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 🙏 -ಜಯಂತಿ ಹೆಗ್ಡೆ

ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👌 -ಕೇಶವ ಕುಮಾರ್

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ -ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗೌಡ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |