కల్పేశ్వర శివ స్తోత్రం

జీవేశవిశ్వసురయక్షనృరాక్షసాద్యాః
యస్మింస్థితాశ్చ ఖలు యేన విచేష్టితాశ్చ.
యస్మాత్పరం న చ తథాఽపరమస్తి కించిత్
కల్పేశ్వరం భవభయార్తిహరం ప్రపద్యే.
యం నిష్క్రియో విగతమాయవిభుః పరేశః
నిత్యో వికారరహితో నిజవిర్వికల్పః.
ఏకోఽద్వితీయ ఇతి యచ్ఛ్రుతయా బ్రువంతి
కల్పేశ్వరం భవభయార్తిహరం ప్రపద్యే.
కల్పద్రుమం ప్రణతభక్తహృదంధకారం
మాయావిలాసమఖిలం వినివర్తయంతం.
చిత్సూర్యరూపమమలం నిజమాత్మరూపం
కల్పేశ్వరం భవభయార్తిహరం ప్రపద్యే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |