ജഗന്മംഗല രാധാ കവചം

ഓം അസ്യ ശ്രീജഗന്മംഗലകവചസ്യ.
പ്രജാപതിർഋഷിഃ. ഗായത്രീ ഛന്ദഃ. സ്വയം രാസേശ്വരീ ദേവതാ.
ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തിസമ്പ്രാപ്തൗ വിനിയോഗഃ.
ഓം രാധേതി ചതുർഥ്യന്തം വഹ്നിജായാന്തമേവ ച.
കൃഷ്ണേനോപാസിതോ മന്ത്രഃ കല്പവൃക്ഷഃ ശിരോഽവതു.
ഓം ഹ്രീം ശ്രീം രാധികാങേന്തം വഹ്നിജായാന്തമേവ ച.
കപാലം നേത്രയുഗ്മം ച ശ്രോത്രയുഗ്മം സദാഽവതു.
ഓം രാം ഹ്രീം ശ്രീം രാധികേതി ങേന്തം സ്വാഹാന്തമേവ ച.
മസ്തകം കേശസംഘാംശ്ച മന്ത്രരാജഃ സദാഽവതു.
ഓം രാം രാധേതി ചതുർഥ്യന്തം വഹ്നിജായാന്തമേവ ച.
സർവസിദ്ധിപ്രദഃ പാതു കപോലം നാസികാം മുഖം.
ക്ലീം ശ്രീം കൃഷ്ണപ്രിയാങേന്തം കണ്ഠം പാതു നമോഽന്തകം.
ഓം രാം രാസേശ്വരീ ങേന്തം സ്കന്ധം പാതു നമോഽന്തകം.
ഓം രാം രാസവിലാസിന്യൈ സ്വാഹാ പൃഷ്ഠം സദാഽവതു.
വൃന്ദാവനവിലാസിന്യൈ സ്വാഹാ വക്ഷഃ സദാഽവതു.
തുലസീവനവാസിന്യൈ സ്വാഹാ പാതു നിതംബകം.
കൃഷ്ണപ്രാണാധികാങേന്തം സ്വാഹാന്തം പ്രണവാദികം.
പാദയുഗ്മം ച സർവാംഗം സന്തതം പാതു സർവതഃ.
രാധാ രക്ഷതു പ്രാച്യാം ച വഹ്നൗ കൃഷ്ണപ്രിയാഽവതു.
ദക്ഷേ രാസേശ്വരീ പാതു ഗോപീശാ നൈർഋതേഽവതു.
പശ്ചിമേ നിർഗുണാ പാതു വായവ്യേ കൃഷ്ണപൂജിതാ.
ഉത്തരേ സന്തതം പാതു മൂലപ്രകൃതിരീശ്വരീ.
സർവേശ്വരീ സദൈശാന്യാം പാതു മാം സർവപൂജിതാ.
ജലേ സ്ഥലേ ചാന്തരിക്ഷേ സ്വപ്നേ ജാഗരണേ തഥാ.
മഹാവിഷ്ണോശ്ച ജനനീ സർവതഃ പാതു സന്തതം.
കവചം കഥിതം ദുർഗേ ശ്രീജഗന്മംഗലം പരം.
യസ്മൈ കസ്മൈ ന ദാതവ്യം ഗൂഢാദ്ഗൂഢതരം പരം.
തവ സ്നേഹാന്മയാഖ്യാതം പ്രവക്തവ്യം ന കസ്യചിത്.
ഗുരുമഭ്യർച്യ വിധിവദ് വസ്ത്രാലങ്കാരചന്ദനൈഃ.
കണ്ഠേ വാ ദക്ഷിണേ ബാഹൗ ധൃത്വാ വിഷ്ണുസമോ ഭവേത്.
ശതലക്ഷജപേനൈവ സിദ്ധം ച കവചം ഭവേത്.
യദി സ്യാത് സിദ്ധകവചോ ന ദഗ്ധോ വഹ്നിനാ ഭവേത്.
ഏതസ്മാത് കവചാദ് ദുർഗേ രാജാ ദുര്യോധനഃ പുരാ.
വിശാരദോ ജലസ്തംഭേ വഹ്നിസ്തംഭേ ച നിശ്ചിതം.
മയാ സനത്കുമാരായ പുരാ ദത്തം ച പുഷ്കരേ.
സൂര്യപർവണി മേരൗ ച സ സാന്ദീപനയേ ദദൗ.
ബലായ തേന ദത്തം ച ദദൗ ദുര്യോധനായ സഃ.
കവചസ്യ പ്രസാദേന ജീവന്മുക്തോ ഭവേന്നരഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

95.7K
1.0K

Comments Malayalam

fp6se
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |