ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తుతి

సౌరాష్ట్రే సోమనాథం చ శ్రీశైలే మల్లికార్జునం.
ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలమోంకారమమరేశ్వరం.
పరల్యాం వైద్యనాథం చ డాకిన్యాం భీమశంకరం.
సేతుబంధే తు రామేశం నాగేశం దారుకావనే.
వారాణస్యాం తు విశ్వేశం త్ర్యంబకం గోమతీతటే.
హిమాలయే తు కేదారం ఘుశ్మేశం చ శివాలయే.
ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయంప్రాతః పఠేన్నరః.
సప్తజన్మకృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి.
ఏతేశాం దర్శనాదేవ పాతకం నైవ తిష్ఠతి.
కర్మక్షయో భవేత్తస్య యస్య తుష్టా మహేశ్వరాః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |