చంద్రశేఖర అష్టక స్తోత్రం

చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహి మాం.
చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర రక్ష మాం.
రత్నసానుశరాసనం రజతాద్రిశృంగనికేతనం
సింజినీకృతపన్నగేశ్వర- మచ్యుతాననసాయకం.
క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదివాలయైరభివందితం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః.
పంచపాదపపుష్పగంధ- పదాంబుజద్వయశోభితం
భాలలోచనజాతపావక- దగ్ధమన్మథవిగ్రహం.
భస్మదిగ్ధకలేవరం భవనాశనం భవమవ్యయం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః.
మత్తవారణముఖ్యచర్మ- కృతోత్తరీయమనోహరం
పంకజాసనపద్మలోచన- పూజితాంఘ్రిసరోరుహం.
దేవసింధుతరంగసీకర- సిక్తశుభ్రజటాధరం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః.
యక్షరాజసఖం భగాక్షహరం భుజంగవిభూషణం
శైలరాజసుతాపరిష్కృత- చారువామకలేవరం.
క్ష్వేడనీలగలం పరశ్వధధారిణం మృగధారిణం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః.
కుండలీకృత- కుండలేశ్వరకుండలం వృషవాహనం
నారదాదిమునీశ్వర- స్తుతవైభవం భువనేశ్వరం.
అంధకాంధక- మాశ్రితామరపాదపం శమనాంతకం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః.
భేషజం భవరోగిణామఖిలా- పదామపహారిణం
దక్షయజ్ఞవినాశనం త్రిగుణాత్మకం త్రివిలోచనం.
భుక్తిముక్తిఫలప్రదం సకలాఘసంఘనిబర్హణం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః.
భక్తవత్సలమర్చితం నిధిమక్షయం హరిదంబరం
సర్వభూతపతిం పరాత్పరమప్రమేయ- మనుత్తమం.
సోమవారిదభూహుతాశన- సోమపానిలఖాకృతిం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః.
విశ్వసృష్టివిధాయినం పునరేవ పాలనతత్పరం
సంహరంతమపి ప్రపంచమశేషలోక- నివాసినం.
క్రీడయంతమహర్నిశం గణనాథయూథసమన్వితం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః.
మృత్యుభీతమృకండ- సూనుకృతస్తవం శివసన్నిధౌ
యత్ర కుత్ర చ యః పఠేన్న హి తస్య మృత్యుభయం భవేత్ .
పూర్ణమాయు- రరోగితామఖిలార్థ- సంపదమాదరం
చంద్రశేఖర ఏవ తస్య దదాతి ముక్తిమయత్నతః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

28.6K

Comments

nqs2n
Love this platform -Megha Mani

So impressed by Vedadhara’s mission to reveal the depths of Hindu scriptures! 🙌🏽🌺 -Syona Vardhan

Remarkable! 👏 -Prateeksha Singh

Vedadhara content is at another level. What a quality. Just mesmerizing. -Radhika Gowda

Nice -Same RD

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |