சந்திரசேகர அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

சந்த்ரஶேகர சந்த்ரஶேகர சந்த்ரஶேகர பாஹி மாம்.
சந்த்ரஶேகர சந்த்ரஶேகர சந்த்ரஶேகர ரக்ஷ மாம்.
ரத்னஸானுஶராஸனம் ரஜதாத்ரிஶ்ருங்கநிகேதனம்
ஸிஞ்ஜினீக்ருதபன்னகேஶ்வர- மச்யுதானனஸாயகம்.
க்ஷிப்ரதக்தபுரத்ரயம் த்ரிதிவாலயைரபிவந்திதம்
சந்த்ரஶேகரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம꞉.
பஞ்சபாதபபுஷ்பகந்த- பதாம்புஜத்வயஶோபிதம்
பாலலோசனஜாதபாவக- தக்தமன்மதவிக்ரஹம்.
பஸ்மதிக்தகலேவரம் பவநாஶனம் பவமவ்யயம்
சந்த்ரஶேகரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம꞉.
மத்தவாரணமுக்யசர்ம- க்ருதோத்தரீயமனோஹரம்
பங்கஜாஸனபத்மலோசன- பூஜிதாங்க்ரிஸரோருஹம்.
தேவஸிந்துதரங்கஸீகர- ஸிக்தஶுப்ரஜடாதரம்
சந்த்ரஶேகரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம꞉.
யக்ஷராஜஸகம் பகாக்ஷஹரம் புஜங்கவிபூஷணம்
ஶைலராஜஸுதாபரிஷ்க்ருத- சாருவாமகலேவரம்.
க்ஷ்வேடநீலகலம் பரஶ்வததாரிணம் ம்ருகதாரிணம்
சந்த்ரஶேகரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம꞉.
குண்டலீக்ருத- குண்டலேஶ்வரகுண்டலம் வ்ருஷவாஹனம்
நாரதாதிமுனீஶ்வர- ஸ்துதவைபவம் புவனேஶ்வரம்.
அந்தகாந்தக- மாஶ்ரிதாமரபாதபம் ஶமனாந்தகம்
சந்த்ரஶேகரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம꞉.
பேஷஜம் பவரோகிணாமகிலா- பதாமபஹாரிணம்
தக்ஷயஜ்ஞவிநாஶனம் த்ரிகுணாத்மகம் த்ரிவிலோசனம்.
புக்திமுக்திபலப்ரதம் ஸகலாகஸங்கனிபர்ஹணம்
சந்த்ரஶேகரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம꞉.
பக்தவத்ஸலமர்சிதம் நிதிமக்ஷயம் ஹரிதம்பரம்
ஸர்வபூதபதிம் பராத்பரமப்ரமேய- மனுத்தமம்.
ஸோமவாரிதபூஹுதாஶன- ஸோமபானிலகாக்ருதிம்
சந்த்ரஶேகரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம꞉.
விஶ்வஸ்ருஷ்டிவிதாயினம் புனரேவ பாலனதத்பரம்
ஸம்ஹரந்தமபி ப்ரபஞ்சமஶேஷலோக- நிவாஸினம்.
க்ரீடயந்தமஹர்நிஶம் கணநாதயூதஸமன்விதம்
சந்த்ரஶேகரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம꞉.
ம்ருத்யுபீதம்ருகண்ட- ஸூனுக்ருதஸ்தவம் ஶிவஸந்நிதௌ
யத்ர குத்ர ச ய꞉ படேன்ன ஹி தஸ்ய ம்ருத்யுபயம் பவேத் .
பூர்ணமாயு- ரரோகிதாமகிலார்த- ஸம்பதமாதரம்
சந்த்ரஶேகர ஏவ தஸ்ய ததாதி முக்திமயத்னத꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

61.7K
1.1K

Comments Tamil

hu7qr
அறிவினை வழங்கும் வெப்ஸைட் -அபிராமி

மகிழ்ச்சியளிக்கும் வலைத்தளம் 😊 -பாஸ்கரன்

வேததாராவுடன் சேர்ந்து இருப்பது ஒரு ஆசீர்வாதமாக உள்ளது. என் வாழ்க்கை அதிக நேர்மறை மற்றும் திருப்தியாக உள்ளது. 🙏🏻 -Govindan

வேததாராவினால் கிடைத்த நேர்மறை மற்றும் வளர்ச்சிக்கு நன்றி. 🙏🏻 -Shankar

அறிவு வளமான இணையதளம் -நந்தன் முருகன்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |