ಭೋ ಶಂಭೋ

 ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ
ಗಂಗಾಧರ ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಮವ ಭವಸಾಗರತಾರಕ
ನಿರ್ಗುಣಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಗಮಾಗಮಭೂತ ಪ್ರಪಂಚರಹಿತ
ನಿಜಗುಣನಿಹಿತ ನಿತಾಂತ ಅನಂತ
ಆನಂದ ಅತಿಶಯ ಅಕ್ಷಯಲಿಂಗ
ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತೋಂ
ತೋಂ ತೋಂ ತರಿಕಿಟ ತರಿಕಿಟ ಕಿಟ ತೋಂ
ಮತಂಗಮುನಿವರವಂದಿತ-ಈಶ ಸರ್ವದಿಗಂಬರವೇಷ್ಟಿತವೇಷ
ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ನಿತ್ಯನಟೇಶ ಈಶ ಸಭೇಶ ಸರ್ವೇಶ

 

Bho Shambho By Saranya Srinivas

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |