అరుణాచలేశ్వర స్తోత్రం

కాశ్యాం ముక్తిర్మరణాదరుణాఖ్యస్యాచలస్య తు స్మరణాత్.
అరుణాచలేశసంజ్ఞం తేజోలింగం స్మరేత్తదామరణాత్.
ద్విధేహ సంభూయ ధునీ పినాకినీ ద్విధేవ రౌద్రీ హి తనుః పినాకినీ.
ద్విధా తనోరుత్తరతోఽపి చైకో యస్యాః ప్రవాహః ప్రవవాహ లోకః.
ప్రావోత్తరా తత్ర పినాకినీ యా స్వతీరగాన్ సంవసథాన్పునానీ.
అస్యాః పరో దక్షిణతః ప్రవాహో నానానదీయుక్ ప్రవవాహ సేయం.
లోకస్తుతా యామ్యపినాకినీతి స్వయం హి యా సాగరమావివేశ.
మనాక్ సాధనార్తిం వినా పాపహంత్రీ పునానాపి నానాజనాద్యాధిహంత్రీ.
అనాయాసతో యా పినాక్యాప్తిదాత్రీ పునాత్వహంసో నః పినాకిన్యవిత్రీ.
అరుణాచలతః కాంచ్యా అపి దక్షిణదిక్స్థితా.
చిదంబరస్య కావేర్యా అప్యుదగ్యా పునాతు మాం.
యాధిమాసవశాచ్చైత్ర్యాం కృతక్షౌరస్య మేఽల్పకా.
స్నాపనాయ క్షణాద్వృద్ధా సాద్ధాసేవ్యా పినాకినీ.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |