ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕಾಶ್ಯಾಂ ಮುಕ್ತಿರ್ಮರಣಾದರುಣಾಖ್ಯಸ್ಯಾಚಲಸ್ಯ ತು ಸ್ಮರಣಾತ್.
ಅರುಣಾಚಲೇಶಸಂಜ್ಞಂ ತೇಜೋಲಿಂಗಂ ಸ್ಮರೇತ್ತದಾಮರಣಾತ್.
ದ್ವಿಧೇಹ ಸಂಭೂಯ ಧುನೀ ಪಿನಾಕಿನೀ ದ್ವಿಧೇವ ರೌದ್ರೀ ಹಿ ತನುಃ ಪಿನಾಕಿನೀ.
ದ್ವಿಧಾ ತನೋರುತ್ತರತೋಽಪಿ ಚೈಕೋ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರವಾಹಃ ಪ್ರವವಾಹ ಲೋಕಃ.
ಪ್ರಾವೋತ್ತರಾ ತತ್ರ ಪಿನಾಕಿನೀ ಯಾ ಸ್ವತೀರಗಾನ್ ಸಂವಸಥಾನ್ಪುನಾನೀ.
ಅಸ್ಯಾಃ ಪರೋ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಪ್ರವಾಹೋ ನಾನಾನದೀಯುಕ್ ಪ್ರವವಾಹ ಸೇಯಂ.
ಲೋಕಸ್ತುತಾ ಯಾಮ್ಯಪಿನಾಕಿನೀತಿ ಸ್ವಯಂ ಹಿ ಯಾ ಸಾಗರಮಾವಿವೇಶ.
ಮನಾಕ್ ಸಾಧನಾರ್ತಿಂ ವಿನಾ ಪಾಪಹಂತ್ರೀ ಪುನಾನಾಪಿ ನಾನಾಜನಾದ್ಯಾಧಿಹಂತ್ರೀ.
ಅನಾಯಾಸತೋ ಯಾ ಪಿನಾಕ್ಯಾಪ್ತಿದಾತ್ರೀ ಪುನಾತ್ವಹಂಸೋ ನಃ ಪಿನಾಕಿನ್ಯವಿತ್ರೀ.
ಅರುಣಾಚಲತಃ ಕಾಂಚ್ಯಾ ಅಪಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಸ್ಥಿತಾ.
ಚಿದಂಬರಸ್ಯ ಕಾವೇರ್ಯಾ ಅಪ್ಯುದಗ್ಯಾ ಪುನಾತು ಮಾಂ.
ಯಾಧಿಮಾಸವಶಾಚ್ಚೈತ್ರ್ಯಾಂ ಕೃತಕ್ಷೌರಸ್ಯ ಮೇಽಲ್ಪಕಾ.
ಸ್ನಾಪನಾಯ ಕ್ಷಣಾದ್ವೃದ್ಧಾ ಸಾದ್ಧಾಸೇವ್ಯಾ ಪಿನಾಕಿನೀ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

50.6K

Comments Kannada

sak2t
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 🌟 -ದೀಪಾ ನಾಯಕ್

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಹರ್ಷವರ್ಧನ್

ಉತ್ತಮವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ನಾಗರಾಜ್ ಜೋಶಿ

ವೇದಧಾರದಿಂದ ದೊರೆತ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 🙏🏻 -Suryanarayana T

ವೇದಧಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Gurudas

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |