മഹാഗണപതി വേദപാദ സ്തോത്രം

ശ്രീകണ്ഠതനയ ശ്രീശ ശ്രീകര ശ്രീദലാർചിത.
ശ്രീവിനായക സർവേശ ശ്രിയം വാസയ മേ കുലേ.
ഗജാനന ഗണാധീശ ദ്വിജരാജവിഭൂഷിത.
ഭജേ ത്വാം സച്ചിദാനന്ദ ബ്രഹ്മണാം ബ്രഹ്മണാസ്പതേ.
ണഷാഷ്ഠവാച്യനാശായ രോഗാടവികുഠാരിണേ.
ഘൃണാപാലിതലോകായ വനാനാം പതയേ നമഃ.
ധിയം പ്രയച്ഛതേ തുഭ്യമീപ്സിതാർഥപ്രദായിനേ.
ദീപ്തഭൂഷണഭൂഷായ ദിശാം ച പതയേ നമഃ.
പഞ്ചബ്രഹ്മസ്വരൂപായ പഞ്ചപാതകഹാരിണേ.
പഞ്ചതത്ത്വാത്മനേ തുഭ്യം പശൂനാം പതയേ നമഃ.
തടിത്കോടിപ്രതീകാശ- തനവേ വിശ്വസാക്ഷിണേ.
തപസ്വിധ്യായിനേ തുഭ്യം സേനാനിഭ്യശ്ച വോ നമഃ.
യേ ഭജന്ത്യക്ഷരം ത്വാം തേ പ്രാപ്നുവന്ത്യക്ഷരാത്മതാം.
നൈകരൂപായ മഹതേ മുഷ്ണതാം പതയേ നമഃ.
നഗജാവരപുത്രായ സുരരാജാർചിതായ ച.
സുഗുണായ നമസ്തുഭ്യം സുമൃഡീകായ മീഢുഷേ.
മഹാപാതക- സംഘാതതമഹാരണ- ഭയാപഹ.
ത്വദീയകൃപയാ ദേവ സർവാനവ യജാമഹേ.
നവാർണരത്നനിഗമ- പാദസമ്പുടിതാം സ്തുതിം.
ഭക്ത്യാ പഠന്തി യേ തേഷാം തുഷ്ടോ ഭവ ഗണാധിപ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

17.8K

Comments Malayalam

b6vwa
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |