ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ

 

 

ಓಂ ಅಖಂಡಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ .. 1
ಓಂ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಆದಿಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರೀಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅರುಣಗಿರಿರೂಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅರುಣಾದ್ರಿಶಿಖರವಾಸಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಹೃದಯನಟೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .. 10
ಓಂ ಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಆದಿಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕರಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಸಾಗರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಆದ್ಯಂತರಹಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಷ್ಟದಾರಿದ್ರ್ಯವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ .. 20
ಓಂ ನರಕಾಂತಕಕಾರಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗೌರೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಾಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗಜರಾಜವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭವರೋಗಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ .. 30
ಓಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಜನ್ಮದುಃಖವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಾಮದಹನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ರಾವಣದರ್ಪವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸುಗಂಧಲೇಪಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸುರಾಸುರವಂದಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದಕ್ಷಸುಯಜ್ಞವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ .. 40
ಓಂ ಪಂಕಜಹರಸುಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಂಚಿತಪಾಪವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗೌತಮಾದಿಮುನಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲಧರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಹೃದಯವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪ್ರಮಥನಾಥಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ .. 50
ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಋಷಭಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಋಷಭವಾಹನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪಶುಪತೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನೃಕಪಾಲಕಲಾಪಮಾಲಾಯ ನಮಃ .. 60
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಗುಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪೂರ್ಣರೂಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ .. 70
ಓಂ ಓಂಕಾರವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತುರ್ಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅದ್ವೈತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತಪೋಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶ್ರುತಿಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಮೌನಮುದ್ರಾಧರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾಪ್ರಕಟಿತಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಯ ನಮಃ .. 80
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸಹಜಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಹಂಸೈಕಪಾಲಧರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕರಿಚರ್ಮಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಚಲಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶ್ರೀಶಾರದಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .. 90
ಓಂ ಗೌರಿವದನಾಬ್ಜವೃಂದಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಯಕ್ಷಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸರ್ವಸುಂದರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯುಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದೇಶಕಾಲಾತೀತಾಯ ನಮಃ .. 100
ಓಂ ಮಹಾಪಾಪಹರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ .. 108

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |