శంభు స్తోత్రం

కైవల్యమూర్తిం యోగాసనస్థం
కారుణ్యపూర్ణం కార్తస్వరాభం|
బిల్వాదిపత్రైరభ్యర్చితాంగం
దేవం భజేఽహం బాలేందుమౌలిం|
గంధర్వయక్షైః సిద్ధైరుదారై-
ర్దేవైర్మనుష్యైః సంపూజ్యరూపం|
సర్వేంద్రియేశం సర్వార్తినాశం
దేవం భజేఽహం యోగేశమార్యం|
భస్మార్చ్యలింగం కంఠేభుజంగం
నృత్యాదితుష్టం నిర్మోహరూపం|
భక్తైరనల్పైః సంసేవిగాత్రం
దేవం భజేఽహం నిత్యం శివాఖ్యం|
భర్గం గిరీశం భూతేశముగ్రం
నందీశమాద్యం పంచాననం చ|
త్ర్యక్షం కృపాలుం శర్వం జటాలం
దేవం భజేఽహం శంభుం మహేశం|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |