శివ రక్షా స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీశివరక్షాస్తోత్రమంత్రస్య. యాజ్ఞవల్క్య-ఋషిః. శ్రీసదాశివో దేవతా.
అనుష్టుప్ ఛందః. శ్రీసదాశివప్రీత్యర్థే శివరక్షాస్తోత్రజపే వినియోగః.
చరితం దేవదేవస్య మహాదేవస్య పావనం.
అపారం పరమోదారం చతుర్వర్గస్య సాధనం.
గౌరీవినాయకోపేతం పంచవక్త్రం త్రినేత్రకం.
శివం ధ్యాత్వా దశభుజం శివరక్షాం పఠేన్నరః.
గంగాధరః శిరః పాతు భాలమర్ధేందుశేఖరః.
నయనే మదనధ్వంసీ కర్ణౌ సర్పవిభూషణః.
ఘ్రాణం పాతు పురారాతిర్ముఖం పాతు జగత్పతిః.
జిహ్వాం వాగీశ్వరః పాతు కంధరాం శితికంధరః.
శ్రీకంఠః పాతు మే కంఠం స్కంధౌ విశ్వధురంధరః.
భుజౌ భూభారసంహర్తా కరౌ పాతు పినాకధృక్.
హృదయం శంకరః పాతు జఠరం గిరిజాపతిః.
నాభిం మృత్యుంజయః పాతు కటీ వ్యాఘ్రాజినాంబరః.
సక్థినీ పాతు దీనార్త్త- శరణాగతవత్సలః.
ఊరూ మహేశ్వరః పాతు జానునీ జగదీశ్వరః.
జంఘే పాతు జగత్కర్తా గుల్ఫౌ పాతు గణాధిపః.
చరణౌ కరుణాసింధుః సర్వాంగాని సదాశివః.
ఏతాం శివబలోపేతాం రక్షాం యః సుకృతీ పఠేత్.
స భుక్త్వా సకలాన్ కామాన్ శివసాయుజ్యమాప్నుయాత్.
గ్రహభూతపిశాచాద్యాస్త్రైలోక్యే విచరంతి యే.
దూరాదాశు పలాయంతే శివనామాభిరక్షణాత్.
అభయంకరనామేదం కవచం పార్వతీపతేః.
భక్త్యా బిభర్తి యః కంఠే తస్య వశ్యం జగత్త్రయం.
ఇమాం నారాయణః స్వప్నే శివరక్షాం యథాఽఽదిశత్.
ప్రాతరుత్థాయ యోగీంద్రో యాజ్ఞవల్క్యస్తథాఽలిఖత్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |