నిర్వాణ షట్కం

మనోబుద్ధ్యహంకారచిత్తాని నాహం న చ శ్రోత్రజిహ్వే న చ ఘ్రాణనేత్రే.
న చ వ్యోమభూమిర్న తేజో న వాయుశ్చిదానందరూపః శివోఽహం శివోఽహం.
న చ ప్రాణసంజ్ఞో న వై పంచవాయుర్న వా సప్తధాతుర్న వా పంచకోశః.
న వాక్పాణిపాదౌ న చోపస్థపాయుశ్చిదానందరూపః శివోఽహం శివోఽహం.
న మే ద్వేషరాగౌ న మే లోభమోహౌ మదో నైవ మే నైవ మాత్సర్యభావః.
న ధర్మో న చార్థో న కామో న మోక్షశ్చిదానందరూపః శివోఽహం శివోఽహం.
న పుణ్యం న పాపం న సౌఖ్యం న దుఃఖం న మంత్రో న తీర్థం న వేదా న యజ్ఞాః.
అహం భోజనం నైవ భోజ్యం న భోక్తా చిదానందరూపః శివోఽహం శివోఽహం.
న మే మృత్యుశంకా న మే జాతిభేదః పితా నైవ మే నైవ మాతా న జన్మ.
న బంధుర్న మిత్రం గురుర్నైవ శిష్యశ్చిదానందరూపః శివోఽహం శివోఽహం.
అహం నిర్వికల్పో నిరాకారరూపో విభుర్వ్యాప్య సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణాం.
సదా మే సమత్వం న ముక్తిర్న బంధశ్చిదానందరూపః శివోఽహం శివోఽహం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |