అష్టమూర్త్తి రక్షా స్తోత్రం

హే శర్వ భూరూప పర్వతసుతేశ
హే ధర్మ వృషవాహ కాంచీపురీశ.
దవవాస సౌగంధ్య భుజగేంద్రభూష
పృథ్వీశ మాం పాహి ప్రథమాష్టమూర్తే.
హే దోషమల జాడ్యహర శైలజాప
హే జంబుకేశేశ భవ నీరరూప.
గంగార్ద్ర కరుణార్ద్ర నిత్యాభిషిక్త
జలలింగ మాం పాహి ద్వితీయాష్టమూర్తే.
హే రుద్ర కాలాగ్నిరూపాఘనాశిన్
హే భస్మదిగ్ధాంగ మదనాంతకారిన్.
అరుణాద్రిమూర్తేర్బుర్దశైల వాసిన్
అనలేశ మాం పాహి తృతీయాష్టమూర్తే.
హే మాతరిశ్వన్ మహావ్యోమచారిన్
హే కాలహస్తీశ శక్తిప్రదాయిన్.
ఉగ్ర ప్రమథనాథ యోగీంద్రిసేవ్య
పవనేశ మాం పాహి తురియాష్టమూర్తే.
హే నిష్కలాకాశ-సంకాశ దేహ
హే చిత్సభానాథ విశ్వంభరేశ.
శంభో విభో భీమదహర ప్రవిష్ట
వ్యోమేశ మాం పాహి కృపయాష్టమూర్తే.
హే భర్గ తరణేఖిలలోకసూత్ర
హే ద్వాదశాత్మన్ శ్రుతిమంత్ర గాత్ర.
ఈశాన జ్యోతిర్మయాదిత్యనేత్ర
రవిరూప మాం పాహి మహసాష్టమూర్తే.
హే సోమ సోమార్ద్ధ షోడషకలాత్మన్
హే తారకాంతస్థ శశిఖండమౌలిన్.
స్వామిన్మహాదేవ మానసవిహారిన్
శశిరూప మాం పాహి సుధయాష్టమూర్తే.
హే విశ్వయజ్ఞేశ యజమానవేష
హే సర్వభూతాత్మభూతప్రకాశ.
ప్రథితః పశూనాం పతిరేక ఈడ్య
ఆత్మేశ మాం పాహి పరమాష్టమూర్తే.
పరమాత్మనః ఖః ప్రథమః ప్రసూతః
వ్యోమాచ్చ వాయుర్జనితస్తతోగ్నిః.
అనలాజ్జలోభూత్ అద్భ్యస్తు ధరణిః
సూర్యేందుకలితాన్ సతతం నమామి.
దివ్యాష్టమూర్తీన్ సతతం నమామి
సంవిన్మయాన్ తాన్ సతతం నమామి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

95.5K

Comments

ssq38

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |