చిదంబరేశ స్తోత్రం

బ్రహ్మముఖామరవందితలింగం జన్మజరామరణాంతకలింగం.
కర్మనివారణకౌశలలింగం తన్మృదు పాతు చిదంబరలింగం.
కల్పకమూలప్రతిష్ఠితలింగం దర్పకనాశయుధిష్ఠిరలింగం.
కుప్రకృతిప్రకరాంతకలింగం తన్మృదు పాతు చిదంబరలింగం.
స్కందగణేశ్వరకల్పితలింగం కిన్నరచారణగాయకలింగం.
పన్నగభూషణపావనలింగం తన్మృదు పాతు చిదంబరలింగం.
సాంబసదాశివశంకరలింగం కామ్యవరప్రదకోమలలింగం.
సామ్యవిహీనసుమానసలింగం తన్మృదు పాతు చిదంబరలింగం.
కలిమలకాననపావకలింగం సలిలతరంగవిభూషణలింగం.
పలితపతంగప్రదీపకలింగం తన్మృదు పాతు చిదంబరలింగం.
అష్టతనుప్రతిభాసురలింగం విష్టపనాథవికస్వరలింగం.
శిష్టజనావనశీలితలింగం తన్మృదు పాతు చిదంబరలింగం.
అంతకమర్దనబంధురలింగం కృంతితకామకలేబరలింగం.
జంతుహృదిస్థితజీవకలింగం తన్మృదు పాతు చిదంబరలింగం.
పుష్టధియఃసు చిదంబరలింగం దృష్టమిదం మనసానుపఠంతి.
అష్టకమేతదవాఙ్మనసీయం హ్యష్టతనుం ప్రతి యాంతి నరాస్తే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |