ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం

నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం
పరసిపరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యాం.
నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం.
నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాం
నమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యాం.
నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం.
నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాం
విరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితాభ్యాం.
విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం.
నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాం
జగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యాం.
జంభారిముఖ్యైరభివందితాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం.
నమః శివాభ్యాం పరమౌషధాభ్యాం
పంచాక్షరీపంజరరంజితాభ్యాం.
ప్రపంచసృష్టిస్థితిసంహృతాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం.
నమః శివాభ్యామతిసుందరాభ్యా-
మత్యంతమాసక్తహృదంబుజాభ్యాం.
అశేషలోకైకహితంకరాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం.
నమః శివాభ్యాం కలినాశనాభ్యాం
కంకాలకల్యాణవపుర్ధరాభ్యాం.
కైలాసశైలస్థితదేవతాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం.
నమః శివాభ్యామశుభాపహాభ్యా-
మశేషలోకైకవిశేషితాభ్యాం.
అకుంఠితాభ్యాం స్మృతిసంభృతాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం.
నమః శివాభ్యాం రథవాహనాభ్యాం
రవీందువైశ్వానరలోచనాభ్యాం.
రాకాశశాంకాభముఖాంబుజాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం.
నమః శివాభ్యాం జటిలంధరాభ్యాం
జరామృతిభ్యాం చ వివర్జితాభ్యాం.
జనార్దనాబ్జోద్భవపూజితాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం.
నమః శివాభ్యాం విషమేక్షణాభ్యాం
బిల్వచ్ఛదామల్లికదామభృద్భ్యాం.
శోభావతీశాంతవతీశ్వరాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం.
నమః శివాభ్యాం పశుపాలకాభ్యాం
జగత్త్రయీరక్షణబద్ధహృద్భ్యాం.
సమస్తదేవాసురపూజితాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం.
స్తోత్రం త్రిసంధ్యం శివపార్వతీభ్యాం
భక్త్యా పఠేద్ద్వాదశకం నరో యః.
స సర్వసౌభాగ్యఫలాని భుంక్తే
శతాయురంతే శివలోకమేతి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

84.2K

Comments

qbaqy
Excellent! 🌟✨👍 -Raghav Basit

Nice -Same RD

Remarkable! 👏 -Prateeksha Singh

Awesome! 😎🌟 -Mohit Shimpi

Phenomenal! 🙏🙏🙏🙏 -User_se91xo

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |