Special - Vidya Ganapathy Homa - 26, July, 2024

Seek blessings from Vidya Ganapathy for academic excellence, retention, creative inspiration, focus, and spiritual enlightenment.

Click here to participate

శివ ఆత్మార్పణ స్తుతి

కస్తే బోద్ధుం ప్రభవతి పరం దేవదేవ ప్రభావంకస్తే బోద్ధుం ప్రభవతి పరం దేవదేవ ప్రభావంయస్మాదిత్థం వివిధరచనా సృష్టిరేషా బభూవ.భక్తిగ్రాహ్యస్త్వమిహ తదపి త్వామహం భక్తిమాత్రాత్స్తోతుం వాంఛామ్యతిమహదిదం సాహసం మే సహస్వ.క్షిత్యాదినామవయవవతాం నిశ్చితం జన్మ తావత్తన్నాస్త్యేవ క్వచన కలితం కర్త్రధిష్ఠానహీనం.నాధిష్ఠాతుం ప్రభవతి జడో నాప్యనీశశ్చ భావఃతస్మాదాద్యస్త్వమసి జగతాం నాథ జానే విధాతా.ఇంద్రం మిత్రం వరుణమనిలం పునరజం విష్ణుమీశంప్రాహుస్తే తే పరమశివ తే మాయయా మోహితాస్త్వాం.ఏతైః సాకం సకలమపి యచ్ఛక్తిలేశే సమాప్తంస త్వం దేవః శ్రుతిషు విదితః శంభురిత్యాదిదేవః.ఆనందాద్యః కమపి చ ఘనీభావమాస్థాయరూపంశక్త్యా సార్ధం పరమముమయా శాశ్వతం భోగమృచ్ఛన్అధ్వాతీతే శుచిదివసకృత్కోటిదీప్తే కపర్దిన్ఆద్యే స్థానే విహరసి సదా సేవ్యమానో గణేశైః.త్వం వేదాంతైః ప్రథితమహిమా గీయసే విశ్వనేతఃత్వం విప్రాద్యైర్వరద నిఖిలైరిజ్యసే కర్మభిః స్వైః.త్వం దృష్టానుశ్రవికవిషయానందమాత్రావితృష్ణై-రంతర్గ్రంథిప్రవిలయకృతే చింత్యసే యోగివృందైః.ధ్యాయంతస్త్వాం కతిచన భవం దుస్తరం నిస్తరంతిత్వత్పాదాబ్జం విధివదితరే నిత్యమారాధయంతః.అన్యే వర్ణాశ్రమవిధిరతాః పాలయంతస్త్వదాజ్ఞాంసర్వం హిత్వా భవజలనిధౌ దేవ మజ్జామి ఘోరే.ఉత్పద్యాపి స్మరహర మహత్యుత్తమానాం కులేఽస్మిన్ఆస్వాద్య త్వన్మహిమజలధేరప్యహం శీకరాణూన్.త్వత్పాదార్చావిముఖహృదయశ్చాపలాదింద్రియాణాంవ్యగ్రస్తుచ్ఛేష్వహహ జననం వ్యర్థయామ్యేష పాపః.అర్కద్రోణప్రభృతికుసుమైరర్చనం తే విధేయంప్రాప్యం తేన స్మరహర ఫలం మోక్షసామ్రాజ్యలక్ష్మీః.ఏతజ్జానన్నపి శివ శివ వ్యర్థయన్కాలమాత్మ-న్నాత్మద్రోహీ కరణవివశో భూయసాధః పతామి.కిం వా కుర్వే విషమవిషయస్వైరిణా వైరిణాహంబద్ధః స్వామిన్ వపుషి హృదయగ్రంథినా సార్ధమస్మిన్.ఉక్ష్ణా దర్పజ్వరభరజుషా సాకమేకత్ర బద్ధఃశ్రామ్యన్వత్సః స్మరహర యుగే ధావతా కిం కరోతు.నాహం రోద్ధుం కరణనిచయం దుర్నయం పారయామిస్మారం స్మారం జనిపథరుజం నాథ సీదామి భీత్యా.కిం వా కుర్వే కిముచితమిహ క్వాద్య గచ్ఛామి హంతత్వత్పాదాబ్జప్రపతనమృతే నైవ పశ్యామ్యుపాయం.ఉల్లంఘ్యాజ్ఞాముడుపతికలాచూడ తే విశ్వవంద్యత్యక్తాచారః పశువదధునా ముక్తలజ్జశ్చరామి.ఏవం నానావిధభవతతిప్రాప్తదీర్ఘాపరాధఃక్లేశాంభోధిం కథమహమృతే త్వత్ప్రసదాత్తరేయం.క్షామ్యస్యేవ త్వమిహ కరుణాసాగరః కృత్స్నమాగః సంసారోత్థం గిరిశ సభయప్రార్థనాదైన్యమాత్రాత్.యద్యప్యేవం ప్రతికలమహం వ్యక్తమాగఃసహస్రంకుర్వన్ మూర్ఖః కథమివ తథా నిస్త్రపః ప్రార్థయేయం.సర్వం క్షేప్తుం ప్రభవతి జనః సంసృతిప్రాప్తమాగఃచేతః శ్వాసప్రశమసమయే త్వత్పాదాబ్జే నిధాయ.తస్మిన్కాలే యది మమ మనో నాథ దోషత్రయార్తంప్రజ్ఞాహీనం పురహర భవేత్ తత్కథం మే ఘటేత.ప్రాణోత్క్రాంతివ్యతికరదలత్సంధిబంధే శరీరేప్రేమావేశప్రసరదమితాక్రందితే బంధువర్గే.అంతః ప్రజ్ఞామపి శివ భజన్నంతరాయైరనంతై-రావిద్ధోఽహం త్వయి కథమిమామర్పయిష్యామి బుద్ధిం.అద్యైవ త్వత్పదనలినయోరర్పయామ్యంతరాత్మన్ఆత్మానం మే సహ పరికరైరద్రికన్యాధినాథ.నాహం బోద్ధుం శివ తవ పదం న క్రియా యోగచర్యాఃకర్తుం శక్నోమ్యనితరగతిః కేవలం త్వాం ప్రపద్యే.యః స్రష్టారం నిఖిలజగతాం నిర్మమే పూర్వమీశఃతస్మై వేదానదిత సకలాన్ యశ్చ సాకం పురాణైః.తం త్వామాద్యం గురుమహమసావాత్మబుద్ధిప్రకాశంసంసారార్తః శరణమధునా పార్వతీశం ప్రపద్యే.బ్రహ్మాదీన్ యః స్మరహర పశూన్మోహపాశేన బద్ధ్వాసర్వానేకశ్చిదచిదధికః కారయిత్వాఽఽత్మకృత్యం.యశ్చైతేషు స్వపదశరణాన్విద్యయా మోచయిత్వాసాంద్రానందం గమయతి పరం ధామ తం త్వాం ప్రపద్యే.భక్తాగ్ర్యాణాం కథమపి పరైర్యోఽచికిత్స్యామమర్త్యైః సంసారాఖ్యాం శమయతి రుజం స్వాత్మబోధౌషధేన.తం సర్వాధీశ్వర భవమహాదీర్ఘతీవ్రామయేనక్లిష్టోఽహం త్వాం వరద శరణం యామి సంసారవైద్యం.ధ్యాతో యత్నాద్విజితకరణైర్యోగిభిర్యో విముక్త్యైతేభ్యః ప్రాణోత్క్రమణసమయే సంనిధాయాత్మనైవ.తద్వ్యాచష్టే భవభయహరం తారకం బ్రహ్మ దేవఃతం సేవేఽహం గిరిశ సతతం బ్రహ్మవిద్యాగురుం త్వాం.దాసోఽస్మీతి త్వయి శివ మయా నిత్యసిద్ధం నివేద్యంజానాస్యేతత్ త్వమపి యదహం నిర్గతిః సంభ్రమామి.నాస్త్యేవాన్యన్మమ కిమపి తే నాథ విజ్ఞాపనీయం కారుణ్యాన్మే శరణవరణం దీనవృత్తేర్గృహాణ.బ్రహ్మోపేంద్రప్రభృతిభిరపి స్వేప్సితప్రార్థనాయస్వామిన్నగ్రే చిరమవసరస్తోషయద్భిః ప్రతీక్ష్యః.ద్రాగేవ త్వాం యదిహ శరణం ప్రార్థయే కీటకల్పఃతద్విశ్వాధీశ్వర తవ కృపామేవ విశ్వస్య దీనే.కర్మజ్ఞానప్రచయమఖిలం దుష్కరం నాథ పశ్యన్పాపాసక్తం హృదయమపి చాపారయన్సన్నిరోద్ధుం.సంసారాఖ్యే పురహర మహత్యంధకూపే విషీదన్హస్తాలంబప్రపతనమిదం ప్రాప్య తే నిర్భయోఽస్మి.త్వామేవైకం హతజనిపథే పాంథమస్మిన్ప్రపంచేమత్వా జన్మప్రచయజలధేః బిభ్యతః పారశూన్యాత్.యత్తే ధన్యాః సురవర ముఖం దక్షిణం సంశ్రయంతిక్లిష్టం ఘోరే చిరమిహ భవే తేన మాం పాహి నిత్యం.ఏకోఽసి త్వం శివ జనిమతామీశ్వరో బంధముక్త్యోఃక్లేశాంగారావలిషు లుఠతః కా గతిస్త్వాం వినా మే.తస్మాదస్మిన్నిహ పశుపతే ఘోరజన్మప్రవాహేఖిన్నం దైన్యాకరమతిభయం మాం భజస్వ ప్రపన్నం.యో దేవానాం ప్రథమమశుభద్రావకో భక్తిభాజాంపూర్వం విశ్వాధిక శతధృతిం జాయమానం మహర్షిః.దృష్ట్యాపశ్యత్సకలజగతీసృష్టిసామర్థ్యదాత్ర్యాస త్వం గ్రంథిప్రవిలయకృతే విద్యయా యోజయాస్మాన్.యద్యాకాశం శుభద మనుజాశ్చర్మవద్వేష్టయేయుఃదుఃఖస్యాంతం తదపి పురుషస్త్వామవిజ్ఞాయ నైతి.విజ్ఞానం చ త్వయి శివ ఋతే త్వత్ప్రసాదాన్న లభ్యంతద్దుఃఖార్తః కమిహ శరణం యామి దేవం త్వదన్యం.కిం గూఢార్థైరకృతకవచోగుంఫనైః కిం పురాణైఃతంత్రాద్యైర్వా పురుషమతిభిర్దుర్నిరూప్యైకమత్యైః.కిం వా శాస్త్రైరఫలకలహోల్లాసమాత్రప్రధానైఃవిద్యా విద్యేశ్వర కృతధియాం కేవలం త్వత్ప్రసాదాత్.పాపిష్టోఽహం విషయచపలః సంతతద్రోహశాలీకార్పణ్యైకస్థిరనివసతిః పుణ్యగంధానభిజ్ఞః.యద్యప్యేవం తదపి శరణం త్వత్పదాబ్జం ప్రపన్నంనైనం దీనం స్మరహర తవోపేక్షితుం నాథ యుక్తం.ఆలోచ్యైవం యది మయి భవాన్ నాథ దోషాననంతాన్ అస్మత్పాదాశ్రయణపదవీం నార్హతీతి క్షిపేన్మాం.అద్యైవేమం శరణవిరహాద్విద్ధి భీత్యైవ నష్టంగ్రామో గృహ్ణాత్యహితతనయం కిం ను మాత్రా నిరస్తం.క్షంతవ్యం వా నిఖిలమపి మే భూతభావి వ్యలీకం దుర్వ్యాపారప్రవణమథవా శిక్షణీయం మనో మే.న త్వేవార్త్త్యా నిరతిశయయా త్వత్పదాబ్జం ప్రపన్నం త్వద్విన్యస్తాఖిలభరమముం యుక్తమీశ ప్రహాతుం.సర్వజ్ఞస్త్వం నిరవధికృపాసాగరః పూర్ణశక్తిఃకస్మాదేనం న గణయసి మామాపదబ్ధౌ నిమగ్నం.ఏకం పాపాత్మకమపి  రుజా సర్వతోఽత్యంతదీనంజంతుం యద్యుద్ధరసి శివ కస్తావతాతిప్రసంగః.అత్యంతార్తివ్యథితమగతిం దేవ మాముద్ధరేతిక్షుణ్ణో మార్గస్తవ శివ పురా కేన వాఽనాథనాథ.కామాలంబే బత తదధికాం ప్రార్థనారీతిమన్యాం త్రాయస్వైనం సపది కృపయా వస్తుతత్త్వం విచింత్య.ఏతావంతం భ్రమణనిచయం ప్రాపితోఽయం వరాకఃశ్రాంతః స్వామిన్నగతిరధునా మోచనీయస్త్వయాహం.కృత్యాకృత్యవ్యపగతమతిర్దీనశాఖామృగోఽయంసంతాడ్యైనం దశనవివృతిం పశ్యతస్తే ఫలం కిం.మాతా తాతః సుత ఇతి సమాబధ్య మాం మోహపాశై-రాపాత్యైవం భవజలనిధౌ హా కిమీశ త్వయాఽఽప్తం.ఏతావంతం సమయమియతీమార్తిమాపాదితేఽస్మిన్కల్యాణీ తే కిమితి న కృపా కాపి మే భాగ్యరేఖా.భుంక్షే గుప్తం బత సుఖనిధిం తాత సాధారణం త్వంభిక్షావృత్తిం పరమభినయన్మాయయా మాం విభజ్య.మర్యాదాయాః సకలజగతాం నాయకః స్థాపకస్త్వంయుక్తం కిం తద్వద విభజనం యోజయస్వాత్మనా మాం.న త్వా జన్మప్రలయజలధేరుద్ధరామీతి చేద్ధీఃఆస్తాం తన్మే భవతు చ జనిర్యత్ర కుత్రాపి జాతౌ.త్వద్భక్తానామనితరసుఖైః పాదధూలీకిశోరైఃఆరబ్ధం మే భవతు భగవన్ భావి సర్వం శరీరం.కీటా నాగాస్తరవ ఇతి వా కిం న సంతి స్థలేషుత్వత్పాదాంభోరుహపరిమలోద్వాహిమందానిలేషు.తేష్వేకం వా సృజ పునరిమం నాథ దీనార్త్తిహారిన్ఆతోషాన్మాం మృడ భవమహాంగారనద్యాం లుఠంతం.కాలే కంఠస్ఫురదసుకలాలేశసత్తావలోక-వ్యాగ్రోదగ్రవ్యసనిసకలస్నిగ్ఘరుద్ధోపకంఠే.అంతస్తోదైరవధిరహితామార్తిమాపద్యమానో-ఽప్యఙిఘ్రద్వంద్వే తవ నివిశతామంతరాత్మన్ మమాత్మా.అంతర్బాష్పాకులితనయనానంతరంగానపశ్య-న్నగ్రే ఘోషం రుదితబహులం కాతరాణామశ్రుణ్వన్.అత్యుత్క్రాంతిశ్రమమగణయన్ అంతకాలే కపర్ది-న్నంఘ్రిద్వంద్వే తవ నివిశతామంతరాత్మన్ మమాత్మా.చారుస్మేరాననసరసిజం చంద్రరేఖావతంసంఫుల్లన్మల్లీకుసుమకలికాదామసౌభాగ్యచోరం.అంతఃపశ్యామ్యచలసుతయా రత్నపీఠే నిషణ్ణంలోకాతీతం సతతశివదం రూపమప్రాకృతం తే.స్వప్నే వాపి స్వరసవికసద్దివ్యపంకేరుహాభంపశ్యేయం కిం తవ పశుపతే పాదయుగ్మం కదాచిత్.క్వాహం పాపః క్వ తవ చరణాలోకభాగ్యం తథాపిప్రత్యాశాం మే ఘటయతి పునర్విశ్రుతా తేఽనుకంపా.భిక్షావృత్తిం చర పితృవనే భూతసంఘైర్భ్రమేదంవిజ్ఞాతం తే చరితమఖిలం విప్రలిప్సోః కపాలిన్.ఆవైకుంఠద్రుహిణమఖిలప్రాణినామీశ్వరస్త్వంనాథ స్వప్నేఽప్యహమిహ న తే పాదపద్మం త్యజామి.ఆలేపనం భసితమావసథః శ్మశాన-మస్థీని తే సతతమాభరణాని సంతు.నిహ్నోతుమీశ సకలశ్రుతిపారసిద్ధ-మైశ్వర్యమంబుజభవోఽపి చ న క్షమస్తే.వివిధమపి గుణౌఘం వేదయంత్యర్థవాదాఃపరిమితవిభవానాం పామరాణాం సురాణాం.తనుహిమకరమౌలే తావతా త్వత్పరత్వేకతి కతి జగదీశాః కల్పితా నో భవేయుః.విహర పితృవనే వా విశ్వపారే పురే వారజతగిరితటే వా రత్నసానుస్థలే వా.దిశ భవదుపకంఠం దేహి మే భృత్యభావంపరమశివ తవ శ్రీపాదుకావాహకానాం.బలమబలమమీషాం బల్బజానాం విచింత్యంకథమపి శివ కాలక్షేపమాత్రప్రధానైః.నిఖిలమపి రహస్యం నాథ నిష్కృష్య సాక్షాత్సరసిజభవముఖ్యైః సాధితం నః ప్రమాణం.న కించిన్మేనేఽతః సమభిలషణీయం త్రిభువనేసుఖం వా దుఃఖం వా మమ భవతు యద్భావి భగవన్.సమున్మీలత్పాథోరుహకుహరసౌభాగ్యముషితేపదద్వంద్వే చేతః పరిచయముపేయాన్మమ సదా.ఉదరభరణమాత్రం సాధ్యముద్దిశ్య నీచే-ష్వసకృదుపనిబద్ధామాహితోచ్ఛిష్టభావాం.అహమిహ నుతిభంగీమర్పయిత్వోపహారంతవ చరణసరోజే తాత జాతోఽపరాధీ.సర్వం సదాశివ సహస్వ మమాపరాధంమగ్నం సముద్ధర మహత్యముమాపదబ్ధౌ.సర్వాత్మనా తవ పదాంబుజమేవ దీనఃస్వామిన్ననన్యశరణః శరణం ప్రపద్యే.ఆత్మార్పణస్తుతిరియం భగవన్నిబద్ధాయద్యప్యనన్యమనసా న మయా తథాపి.వాచాపి కేవలమయం శరణం వృణీతేదీనో వరాక ఇతి రక్ష కృపానిధే మాం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

72.2K

Comments Telugu

4x23m
🙏 చాలా సమాచారభరితమైన వెబ్‌సైట్ -వేంకటేష్

వేదధార నా జీవితంలో చాలా పాజిటివిటీ మరియు శాంతిని తెచ్చింది. నిజంగా కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Vijayakumar Chinthala

చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

సమగ్ర సమాచారంతో 🙏🙏 -మాకుమాగులూరి చంద్ర

శ్రేష్ఠమైన వెబ్‌సైట్ -రాహుల్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |