శివ శతనామ స్తోత్రం

శివో మహేశ్వరః శంభుః పినాకీ శశిశేఖరః.
వామదేవో విరూపాక్షః కపర్దీ నీలలోహితః.
శంకరః శూలపాణిశ్చ ఖడ్వాంగీ విష్ణువల్లభః.
శిపివిష్టోఽమ్బికానాథః శ్రీకంఠో భక్తవత్సలః.
భవః శర్వస్త్రిలోకేశః శితికంఠః శివాప్రియః.
ఉగ్రః కపాలీ కామారిరంధకాసురసూదనః.
గంగాధరో లలాటాక్షః కాలకాలః కృపానిధిః.
భీమః పరశుహస్తశ్చ మృగపాణిర్జటాధరః.
కైలాసవాసీ కవచీ కఠోరస్త్రిపురాంతకః.
వృషాంకో వృషభారూఢో భస్మోద్ధూలితవిగ్రహః.
సామప్రియః స్వరమయస్త్రయీ- మూర్తిరనీశ్వరః.
సర్వజ్ఞః పరమాత్మా చ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః.
హవిర్యజ్ఞమయః సోమః పంచవక్త్రః సదాశివః.
విశ్వేశ్వరో వీరభద్రో గణనాథః ప్రజాపతిః.
హిరణ్యరేతా దుర్ధర్షో గిరీశో గిరిశోఽనఘః.
భుజంగభూషణో భర్గో గిరిధన్వా గిరిప్రియః.
కృత్తివాసాః పురారాతిర్భగవాన్ ప్రమథాధిపః.
మృత్యుంజయః సూక్ష్మతనుర్జగద్వ్యాపీ జగద్గురుః.
వ్యోమకేశో మహాసేన- జనకశ్చారువిక్రమః.
రుద్రో భూతపతిః స్థాణురహిర్బుధ్న్యో దిగంబరః.
అష్టమూర్తిరనేకాత్మా సాత్త్వికః శుద్ధవిగ్రహః.
శాశ్వతో ఖండపరశురజ- పాశవిమోచకః.
మృడః పశుపతిర్దేవో మహాదేవోఽవ్యయః ప్రభుః.
పూషదంతభిదవ్యగ్రో దక్షాధ్వరహరో హరః.
భగనేత్రభిదవ్యక్తః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్.
అపవర్గప్రదో ననదస్తారకః పరమేశ్వరః.
ఇమాని దివ్యనామాని జప్యంతే సర్వదా మయా.
నామకల్పలతేయం మే సర్వాభీష్టప్రదాయినీ.
నామాన్యేతాని సుభగే శివదాని న సంశయః.
వేదసర్వస్వభూతాని నామాన్యేతాని వస్తుతః.
ఏతాని యాని నామాని తాని సర్వార్థదాన్యతః.
జప్యంతే సాదరం నిత్యం మయా నియమపూర్వకం.
వేదేషు శివనామాని శ్రేష్ఠాన్యఘహరాణి చ.
సంత్యనంతాని సుభగే వేదేషు వివిధేష్వపి.
తేభ్యో నామాని సంగృహ్య కుమారాయ మహేశ్వరః.
అష్టోత్తరసహస్రం తు నామ్నాముపదిశత్ పురా.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |