മുരാരി സ്തുതി

ഇന്ദീവരാഖില- സമാനവിശാലനേത്രോ
ഹേമാദ്രിശീർഷമുകുടഃ കലിതൈകദേവഃ.
ആലേപിതാമല- മനോഭവചന്ദനാംഗോ
ഭൂതിം കരോതു മമ ഭൂമിഭവോ മുരാരിഃ.
സത്യപ്രിയഃ സുരവരഃ കവിതാപ്രവീണഃ
ശക്രാദിവന്ദിതസുരഃ കമനീയകാന്തിഃ.
പുണ്യാകൃതിഃ സുവസുദേവസുതഃ കലിഘ്നോ
ഭൂതിം കരോതു മമ ഭൂമിഭവോ മുരാരിഃ.
നാനാപ്രകാരകൃത- ഭൂഷണകണ്ഠദേശോ
ലക്ഷ്മീപതിർജന- മനോഹരദാനശീലഃ.
യജ്ഞസ്വരൂപപരമാക്ഷര- വിഗ്രഹാഖ്യോ
ഭൂതിം കരോതു മമ ഭൂമിഭവോ മുരാരിഃ.
ഭീഷ്മസ്തുതോ ഭവഭയാപഹകാര്യകർതാ
പ്രഹ്ലാദഭക്തവരദഃ സുലഭോഽപ്രമേയഃ.
സദ്വിപ്രഭൂമനുജ- വന്ദ്യരമാകലത്രോ
ഭൂതിം കരോതു മമ ഭൂമിഭവോ മുരാരിഃ.
നാരായണോ മധുരിപുർജനചിത്തസംസ്ഥഃ
സർവാത്മഗോചരബുധോ ജഗദേകനാഥഃ.
തൃപ്തിപ്രദസ്തരുണ- മൂർതിരുദാരചിത്തോ
ഭൂതിം കരോതു മമ ഭൂമിഭവോ മുരാരിഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

86.5K

Comments Malayalam

eb6sw
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |