ഗുരുപാദുകാ സ്തോത്രം

ജഗജ്ജനിസ്തേമ- ലയാലയാഭ്യാമഗണ്യ- പുണ്യോദയഭാവിതാഭ്യാം.
ത്രയീശിരോജാത- നിവേദിതാഭ്യാം നമോ നമഃ ശ്രീഗുരുപാദുകാഭ്യം.
വിപത്തമഃസ്തോമ- വികർതനാഭ്യാം വിശിഷ്ടസമ്പത്തി- വിവർധനാഭ്യാം.
നമജ്ജനാശേഷ- വിശേഷദാഭ്യാം നമോ നമഃ ശ്രീഗുരുപാദുകാഭ്യാം.
സമസ്തദുസ്തർക- കലങ്കപങ്കാപനോദന- പ്രൗഢജലാശയാഭ്യാം.
നിരാശ്രയാഭ്യാം നിഖിലാശ്രയാഭ്യാം നമോ നമഃ ശ്രീഗുരുപാദുകാഭ്യാം.
താപത്രയാദിത്യ- കരാർദിതാനാം ഛായാമയീഭ്യാമതി- ശീതലാഭ്യാം.
ആപന്നസംരക്ഷണ- ദീക്ഷിതാഭ്യാം നമോ നമഃ ശ്രീഗുരുപാദുകാഭ്യാം.
യതോ ഗിരോഽപ്രാപ്യ ധിയാ സമസ്താ ഹ്രിയാ നിവൃത്താഃ സമമേവ നിത്യാഃ.
താഭ്യാമജേശാച്യുത- ഭാവിതാഭ്യാം നമോ നമഃ ശ്രീഗുരുപാദുകാഭ്യാം.
യേ പാദുകാപഞ്ചകമാദരേണ പഠന്തി നിത്യം പ്രയതാഃ പ്രഭാതേ.
തേഷാം ഗൃഹേ നിത്യനിവാസശീലാ ശ്രീദേശികേന്ദ്രസ്യ കടാക്ഷലക്ഷ്മീഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |