சிவ ஆத்மார்ப்பண ஸ்துதி

கஸ்தே போத்தும்ʼ ப்ரபவதி பரம்ʼ தேவதேவ ப்ரபாவம்ʼ
யஸ்மாதித்தம்ʼ விவிதரசனா ஸ்ருʼஷ்டிரேஷா பபூவ.
பக்திக்ராஹ்யஸ்த்வமிஹ ததபி த்வாமஹம்ʼ பக்திமாத்ராத்
ஸ்தோதும்ʼ வாஞ்சாம்யதிமஹதிதம்ʼ ஸாஹஸம்ʼ மே ஸஹஸ்வ.
க்ஷித்யாதிநாமவயவவதாம்ʼ நிஶ்சிதம்ʼ ஜன்ம தாவத்
தன்னாஸ்த்யேவ க்வசன கலிதம்ʼ கர்த்ரதிஷ்டானஹீனம்.
நாதிஷ்டாதும்ʼ ப்ரபவதி ஜடோ நாப்யனீஶஶ்ச பாவ꞉
தஸ்மாதாத்யஸ்த்வமஸி ஜகதாம்ʼ நாத ஜானே விதாதா.
இந்த்ரம்ʼ மித்ரம்ʼ வருணமனிலம்ʼ புனரஜம்ʼ விஷ்ணுமீஶம்ʼ
ப்ராஹுஸ்தே தே பரமஶிவ தே மாயயா மோஹிதாஸ்த்வாம்.
ஏதை꞉ ஸாகம்ʼ ஸகலமபி யச்சக்திலேஶே ஸமாப்தம்ʼ
ஸ த்வம்ʼ தேவ꞉ ஶ்ருதிஷு விதித꞉ ஶம்புரித்யாதிதேவ꞉.
ஆனந்தாத்ய꞉ கமபி ச கனீபாவமாஸ்தாயரூபம்ʼ
ஶக்த்யா ஸார்தம்ʼ பரமமுமயா ஶாஶ்வதம்ʼ போகம்ருʼச்சன்
அத்வாதீதே ஶுசிதிவஸக்ருʼத்கோடிதீப்தே கபர்தின்
ஆத்யே ஸ்தானே விஹரஸி ஸதா ஸேவ்யமானோ கணேஶை꞉.
த்வம்ʼ வேதாந்தை꞉ ப்ரதிதமஹிமா கீயஸே விஶ்வனேத꞉
த்வம்ʼ விப்ராத்யைர்வரத நிகிலைரிஜ்யஸே கர்மபி꞉ ஸ்வை꞉.
த்வம்ʼ த்ருʼஷ்டானுஶ்ரவிகவிஷயானந்தமாத்ராவித்ருʼஷ்ணை-
ரந்தர்க்ரந்திப்ரவிலயக்ருʼதே சிந்த்யஸே யோகிவ்ருʼந்தை꞉.
த்யாயந்தஸ்த்வாம்ʼ கதிசன பவம்ʼ துஸ்தரம்ʼ நிஸ்தரந்தி
த்வத்பாதாப்ஜம்ʼ விதிவதிதரே நித்யமாராதயந்த꞉.
அன்யே வர்ணாஶ்ரமவிதிரதா꞉ பாலயந்தஸ்த்வதாஜ்ஞாம்ʼ
ஸர்வம்ʼ ஹித்வா பவஜலநிதௌ தேவ மஜ்ஜாமி கோரே.
உத்பத்யாபி ஸ்மரஹர மஹத்யுத்தமானாம்ʼ குலே(அ)ஸ்மின்
ஆஸ்வாத்ய த்வன்மஹிமஜலதேரப்யஹம்ʼ ஶீகராணூன்.
த்வத்பாதார்சாவிமுகஹ்ருʼதயஶ்சாபலாதிந்த்ரியாணாம்ʼ
வ்யக்ரஸ்துச்சேஷ்வஹஹ ஜனனம்ʼ வ்யர்தயாம்யேஷ பாப꞉.
அர்கத்ரோணப்ரப்ருʼதிகுஸுமைரர்சனம்ʼ தே விதேயம்ʼ
ப்ராப்யம்ʼ தேன ஸ்மரஹர பலம்ʼ மோக்ஷஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீ꞉.
ஏதஜ்ஜானன்னபி ஶிவ ஶிவ வ்யர்தயன்காலமாத்ம-
ந்னாத்மத்ரோஹீ கரணவிவஶோ பூயஸாத꞉ பதாமி.
கிம்ʼ வா குர்வே விஷமவிஷயஸ்வைரிணா வைரிணாஹம்ʼ
பத்த꞉ ஸ்வாமின் வபுஷி ஹ்ருʼதயக்ரந்தினா ஸார்தமஸ்மின்.
உக்ஷ்ணா தர்பஜ்வரபரஜுஷா ஸாகமேகத்ர பத்த꞉
ஶ்ராம்யன்வத்ஸ꞉ ஸ்மரஹர யுகே தாவதா கிம்ʼ கரோது.
நாஹம்ʼ ரோத்தும்ʼ கரணனிசயம்ʼ துர்னயம்ʼ பாரயாமி
ஸ்மாரம்ʼ ஸ்மாரம்ʼ ஜனிபதருஜம்ʼ நாத ஸீதாமி பீத்யா.
கிம்ʼ வா குர்வே கிமுசிதமிஹ க்வாத்ய கச்சாமி ஹந்த
த்வத்பாதாப்ஜப்ரபதனம்ருʼதே நைவ பஶ்யாம்யுபாயம்.
உல்லங்க்யாஜ்ஞாமுடுபதிகலாசூட தே விஶ்வவந்த்ய
த்யக்தாசார꞉ பஶுவததுனா முக்தலஜ்ஜஶ்சராமி.
ஏவம்ʼ நானாவிதபவததிப்ராப்ததீர்காபராத꞉
க்லேஶாம்போதிம்ʼ கதமஹம்ருʼதே த்வத்ப்ரஸதாத்தரேயம்.
க்ஷாம்யஸ்யேவ த்வமிஹ கருணாஸாகர꞉ க்ருʼத்ஸ்னமாக꞉
ஸம்ʼஸாரோத்தம்ʼ கிரிஶ ஸபயப்ரார்தநாதைன்யமாத்ராத்.
யத்யப்யேவம்ʼ ப்ரதிகலமஹம்ʼ வ்யக்தமாக꞉ஸஹஸ்ரம்ʼ
குர்வன் மூர்க꞉ கதமிவ ததா நிஸ்த்ரப꞉ ப்ரார்தயேயம்.
ஸர்வம்ʼ க்ஷேப்தும்ʼ ப்ரபவதி ஜன꞉ ஸம்ʼஸ்ருʼதிப்ராப்தமாக꞉
சேத꞉ ஶ்வாஸப்ரஶமஸமயே த்வத்பாதாப்ஜே நிதாய.
தஸ்மின்காலே யதி மம மனோ நாத தோஷத்ரயார்தம்ʼ
ப்ரஜ்ஞாஹீனம்ʼ புரஹர பவேத் தத்கதம்ʼ மே கடேத.
ப்ராணோத்க்ராந்திவ்யதிகரதலத்ஸந்திபந்தே ஶரீரே
ப்ரேமாவேஶப்ரஸரதமிதாக்ரந்திதே பந்துவர்கே.
அந்த꞉ ப்ரஜ்ஞாமபி ஶிவ பஜன்னந்தராயைரனந்தை-
ராவித்தோ(அ)ஹம்ʼ த்வயி கதமிமாமர்பயிஷ்யாமி புத்திம்.
அத்யைவ த்வத்பதநலினயோரர்பயாம்யந்தராத்மன்
ஆத்மானம்ʼ மே ஸஹ பரிகரைரத்ரிகன்யாதிநாத.
நாஹம்ʼ போத்தும்ʼ ஶிவ தவ பதம்ʼ ந க்ரியா யோகசர்யா꞉
கர்தும்ʼ ஶக்னோம்யநிதரகதி꞉ கேவலம்ʼ த்வாம்ʼ ப்ரபத்யே.
ய꞉ ஸ்ரஷ்டாரம்ʼ நிகிலஜகதாம்ʼ நிர்மமே பூர்வமீஶ꞉
தஸ்மை வேதானதித ஸகலான் யஶ்ச ஸாகம்ʼ புராணை꞉.
தம்ʼ த்வாமாத்யம்ʼ குருமஹமஸாவாத்மபுத்திப்ரகாஶம்ʼ
ஸம்ʼஸாரார்த꞉ ஶரணமதுனா பார்வதீஶம்ʼ ப்ரபத்யே.
ப்ரஹ்மாதீன் ய꞉ ஸ்மரஹர பஶூன்மோஹபாஶேன பத்த்வா
ஸர்வானேகஶ்சிதசிததிக꞉ காரயித்வா(ஆ)த்மக்ருʼத்யம்.
யஶ்சைதேஷு ஸ்வபதஶரணான்வித்யயா மோசயித்வா
ஸாந்த்ரானந்தம்ʼ கமயதி பரம்ʼ தாம தம்ʼ த்வாம்ʼ ப்ரபத்யே.
பக்தாக்ர்யாணாம்ʼ கதமபி பரைர்யோ(அ)சிகித்ஸ்யாமமர்த்யை꞉
ஸம்ʼஸாராக்யாம்ʼ ஶமயதி ருஜம்ʼ ஸ்வாத்மபோதௌஷதேன.
தம்ʼ ஸர்வாதீஶ்வர பவமஹாதீர்கதீவ்ராமயேன
க்லிஷ்டோ(அ)ஹம்ʼ த்வாம்ʼ வரத ஶரணம்ʼ யாமி ஸம்ʼஸாரவைத்யம்.
த்யாதோ யத்நாத்விஜிதகரணைர்யோகிபிர்யோ விமுக்த்யை
தேப்ய꞉ ப்ராணோத்க்ரமணஸமயே ஸம்ʼநிதாயாத்மனைவ.
தத்வ்யாசஷ்டே பவபயஹரம்ʼ தாரகம்ʼ ப்ரஹ்ம தேவ꞉
தம்ʼ ஸேவே(அ)ஹம்ʼ கிரிஶ ஸததம்ʼ ப்ரஹ்மவித்யாகுரும்ʼ த்வாம்.
தாஸோ(அ)ஸ்மீதி த்வயி ஶிவ மயா நித்யஸித்தம்ʼ நிவேத்யம்ʼ
ஜானாஸ்யேதத் த்வமபி யதஹம்ʼ நிர்கதி꞉ ஸம்ப்ரமாமி.
நாஸ்த்யேவான்யன்மம கிமபி தே நாத விஜ்ஞாபனீயம்ʼ
காருண்யான்மே ஶரணவரணம்ʼ தீனவ்ருʼத்தேர்க்ருʼஹாண.
ப்ரஹ்மோபேந்த்ரப்ரப்ருʼதிபிரபி ஸ்வேப்ஸிதப்ரார்தனாய
ஸ்வாமின்னக்ரே சிரமவஸரஸ்தோஷயத்பி꞉ ப்ரதீக்ஷ்ய꞉.
த்ராகேவ த்வாம்ʼ யதிஹ ஶரணம்ʼ ப்ரார்தயே கீடகல்ப꞉
தத்விஶ்வாதீஶ்வர தவ க்ருʼபாமேவ விஶ்வஸ்ய தீனே.
கர்மஜ்ஞானப்ரசயமகிலம்ʼ துஷ்கரம்ʼ நாத பஶ்யன்
பாபாஸக்தம்ʼ ஹ்ருʼதயமபி சாபாரயன்ஸந்நிரோத்தும்.
ஸம்ʼஸாராக்யே புரஹர மஹத்யந்தகூபே விஷீதன்
ஹஸ்தாலம்பப்ரபதனமிதம்ʼ ப்ராப்ய தே நிர்பயோ(அ)ஸ்மி.
த்வாமேவைகம்ʼ ஹதஜனிபதே பாந்தமஸ்மின்ப்ரபஞ்சே
மத்வா ஜன்மப்ரசயஜலதே꞉ பிப்யத꞉ பாரஶூன்யாத்.
யத்தே தன்யா꞉ ஸுரவர முகம்ʼ தக்ஷிணம்ʼ ஸம்ʼஶ்ரயந்தி
க்லிஷ்டம்ʼ கோரே சிரமிஹ பவே தேன மாம்ʼ பாஹி நித்யம்.
ஏகோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ஶிவ ஜனிமதாமீஶ்வரோ பந்தமுக்த்யோ꞉
க்லேஶாங்காராவலிஷு லுடத꞉ கா கதிஸ்த்வாம்ʼ வினா மே.
தஸ்மாதஸ்மின்னிஹ பஶுபதே கோரஜன்மப்ரவாஹே
கின்னம்ʼ தைன்யாகரமதிபயம்ʼ மாம்ʼ பஜஸ்வ ப்ரபன்னம்.
யோ தேவானாம்ʼ ப்ரதமமஶுபத்ராவகோ பக்திபாஜாம்ʼ
பூர்வம்ʼ விஶ்வாதிக ஶதத்ருʼதிம்ʼ ஜாயமானம்ʼ மஹர்ஷி꞉.
த்ருʼஷ்ட்யாபஶ்யத்ஸகலஜகதீஸ்ருʼஷ்டிஸாமர்த்யதாத்ர்யா
ஸ த்வம்ʼ க்ரந்திப்ரவிலயக்ருʼதே வித்யயா யோஜயாஸ்மான்.
யத்யாகாஶம்ʼ ஶுபத மனுஜாஶ்சர்மவத்வேஷ்டயேயு꞉
து꞉கஸ்யாந்தம்ʼ ததபி புருஷஸ்த்வாமவிஜ்ஞாய நைதி.
விஜ்ஞானம்ʼ ச த்வயி ஶிவ ருʼதே த்வத்ப்ரஸாதான்ன லப்யம்ʼ
தத்து꞉கார்த꞉ கமிஹ ஶரணம்ʼ யாமி தேவம்ʼ த்வதன்யம்.
கிம்ʼ கூடார்தைரக்ருʼதகவசோகும்பனை꞉ கிம்ʼ புராணை꞉
தந்த்ராத்யைர்வா புருஷமதிபிர்துர்நிரூப்யைகமத்யை꞉.
கிம்ʼ வா ஶாஸ்த்ரைரபலகலஹோல்லாஸமாத்ரப்ரதானை꞉
வித்யா வித்யேஶ்வர க்ருʼததியாம்ʼ கேவலம்ʼ த்வத்ப்ரஸாதாத்.
பாபிஷ்டோ(அ)ஹம்ʼ விஷயசபல꞉ ஸந்ததத்ரோஹஶாலீ
கார்பண்யைகஸ்திரநிவஸதி꞉ புண்யகந்தானபிஜ்ஞ꞉.
யத்யப்யேவம்ʼ ததபி ஶரணம்ʼ த்வத்பதாப்ஜம்ʼ ப்ரபன்னம்ʼ
நைனம்ʼ தீனம்ʼ ஸ்மரஹர தவோபேக்ஷிதும்ʼ நாத யுக்தம்.
ஆலோச்யைவம்ʼ யதி மயி பவான் நாத தோஷானனந்தான்
அஸ்மத்பாதாஶ்ரயணபதவீம்ʼ நார்ஹதீதி க்ஷிபேன்மாம்.
அத்யைவேமம்ʼ ஶரணவிரஹாத்வித்தி பீத்யைவ நஷ்டம்ʼ
க்ராமோ க்ருʼஹ்ணாத்யஹிததனயம்ʼ கிம்ʼ நு மாத்ரா நிரஸ்தம்.
க்ஷந்தவ்யம்ʼ வா நிகிலமபி மே பூதபாவி வ்யலீகம்ʼ
துர்வ்யாபாரப்ரவணமதவா ஶிக்ஷணீயம்ʼ மனோ மே.
ந த்வேவார்த்த்யா நிரதிஶயயா த்வத்பதாப்ஜம்ʼ ப்ரபன்னம்ʼ
த்வத்வின்யஸ்தாகிலபரமமும்ʼ யுக்தமீஶ ப்ரஹாதும்.
ஸர்வஜ்ஞஸ்த்வம்ʼ நிரவதிக்ருʼபாஸாகர꞉ பூர்ணஶக்தி꞉
கஸ்மாதேனம்ʼ ந கணயஸி மாமாபதப்தௌ நிமக்னம்.
ஏகம்ʼ பாபாத்மகமபி ருஜா ஸர்வதோ(அ)த்யந்ததீனம்ʼ
ஜந்தும்ʼ யத்யுத்தரஸி ஶிவ கஸ்தாவதாதிப்ரஸங்க꞉.
அத்யந்தார்திவ்யதிதமகதிம்ʼ தேவ மாமுத்தரேதி
க்ஷுண்ணோ மார்கஸ்தவ ஶிவ புரா கேன வா(அ)நாதநாத.
காமாலம்பே பத தததிகாம்ʼ ப்ரார்தநாரீதிமன்யாம்ʼ
த்ராயஸ்வைனம்ʼ ஸபதி க்ருʼபயா வஸ்துதத்த்வம்ʼ விசிந்த்ய.
ஏதாவந்தம்ʼ ப்ரமணனிசயம்ʼ ப்ராபிதோ(அ)யம்ʼ வராக꞉
ஶ்ராந்த꞉ ஸ்வாமின்னகதிரதுனா மோசனீயஸ்த்வயாஹம்.
க்ருʼத்யாக்ருʼத்யவ்யபகதமதிர்தீனஶாகாம்ருʼகோ(அ)யம்ʼ
ஸந்தாட்யைனம்ʼ தஶனவிவ்ருʼதிம்ʼ பஶ்யதஸ்தே பலம்ʼ கிம்.
மாதா தாத꞉ ஸுத இதி ஸமாபத்ய மாம்ʼ மோஹபாஶை-
ராபாத்யைவம்ʼ பவஜலநிதௌ ஹா கிமீஶ த்வயா(ஆ)ப்தம்.
ஏதாவந்தம்ʼ ஸமயமியதீமார்திமாபாதிதே(அ)ஸ்மின்
கல்யாணீ தே கிமிதி ந க்ருʼபா காபி மே பாக்யரேகா.
புங்க்ஷே குப்தம்ʼ பத ஸுகநிதிம்ʼ தாத ஸாதாரணம்ʼ த்வம்ʼ
பிக்ஷாவ்ருʼத்திம்ʼ பரமபிநயன்மாயயா மாம்ʼ விபஜ்ய.
மர்யாதாயா꞉ ஸகலஜகதாம்ʼ நாயக꞉ ஸ்தாபகஸ்த்வம்ʼ
யுக்தம்ʼ கிம்ʼ தத்வத விபஜனம்ʼ யோஜயஸ்வாத்மனா மாம்.
ந த்வா ஜன்மப்ரலயஜலதேருத்தராமீதி சேத்தீ꞉
ஆஸ்தாம்ʼ தன்மே பவது ச ஜநிர்யத்ர குத்ராபி ஜாதௌ.
த்வத்பக்தாநாமநிதரஸுகை꞉ பாததூலீகிஶோரை꞉
ஆரப்தம்ʼ மே பவது பகவன் பாவி ஸர்வம்ʼ ஶரீரம்.
கீடா நாகாஸ்தரவ இதி வா கிம்ʼ ந ஸந்தி ஸ்தலேஷு
த்வத்பாதாம்போருஹபரிமலோத்வாஹிமந்தானிலேஷு.
தேஷ்வேகம்ʼ வா ஸ்ருʼஜ புனரிமம்ʼ நாத தீனார்த்திஹாரின்
ஆதோஷான்மாம்ʼ ம்ருʼட பவமஹாங்காரனத்யாம்ʼ லுடந்தம்.
காலே கண்டஸ்புரதஸுகலாலேஶஸத்தாவலோக-
வ்யாக்ரோதக்ரவ்யஸநிஸகலஸ்னிக்கருத்தோபகண்டே.
அந்தஸ்தோதைரவதிரஹிதாமார்திமாபத்யமானோ-
(அ)ப்யஙிக்ரத்வந்த்வே தவ நிவிஶதாமந்தராத்மன் மமாத்மா.
அந்தர்பாஷ்பாகுலிதநயனானந்தரங்கானபஶ்ய-
ந்னக்ரே கோஷம்ʼ ருதிதபஹுலம்ʼ காதராணாமஶ்ருண்வன்.
அத்யுத்க்ராந்திஶ்ரமமகணயன் அந்தகாலே கபர்தி-
ந்னங்க்ரித்வந்த்வே தவ நிவிஶதாமந்தராத்மன் மமாத்மா.
சாருஸ்மேரானனஸரஸிஜம்ʼ சந்த்ரரேகாவதம்ʼஸம்ʼ
புல்லன்மல்லீகுஸுமகலிகாதாமஸௌபாக்யசோரம்.
அந்த꞉பஶ்யாம்யசலஸுதயா ரத்னபீடே நிஷண்ணம்ʼ
லோகாதீதம்ʼ ஸததஶிவதம்ʼ ரூபமப்ராக்ருʼதம்ʼ தே.
ஸ்வப்னே வாபி ஸ்வரஸவிகஸத்திவ்யபங்கேருஹாபம்ʼ
பஶ்யேயம்ʼ கிம்ʼ தவ பஶுபதே பாதயுக்மம்ʼ கதாசித்.
க்வாஹம்ʼ பாப꞉ க்வ தவ சரணாலோகபாக்யம்ʼ ததாபி
ப்ரத்யாஶாம்ʼ மே கடயதி புனர்விஶ்ருதா தே(அ)னுகம்பா.
பிக்ஷாவ்ருʼத்திம்ʼ சர பித்ருʼவனே பூதஸங்கைர்ப்ரமேதம்ʼ
விஜ்ஞாதம்ʼ தே சரிதமகிலம்ʼ விப்ரலிப்ஸோ꞉ கபாலின்.
ஆவைகுண்டத்ருஹிணமகிலப்ராணிநாமீஶ்வரஸ்த்வம்ʼ
நாத ஸ்வப்னே(அ)ப்யஹமிஹ ந தே பாதபத்மம்ʼ த்யஜாமி.
ஆலேபனம்ʼ பஸிதமாவஸத꞉ ஶ்மஶான-
மஸ்தீனி தே ஸததமாபரணானி ஸந்து.
நிஹ்னோதுமீஶ ஸகலஶ்ருதிபாரஸித்த-
மைஶ்வர்யமம்புஜபவோ(அ)பி ச ந க்ஷமஸ்தே.
விவிதமபி குணௌகம்ʼ வேதயந்த்யர்தவாதா꞉
பரிமிதவிபவானாம்ʼ பாமராணாம்ʼ ஸுராணாம்.
தனுஹிமகரமௌலே தாவதா த்வத்பரத்வே
கதி கதி ஜகதீஶா꞉ கல்பிதா நோ பவேயு꞉.
விஹர பித்ருʼவனே வா விஶ்வபாரே புரே வா
ரஜதகிரிதடே வா ரத்னஸானுஸ்தலே வா.
திஶ பவதுபகண்டம்ʼ தேஹி மே ப்ருʼத்யபாவம்ʼ
பரமஶிவ தவ ஶ்ரீபாதுகாவாஹகானாம்.
பலமபலமமீஷாம்ʼ பல்பஜானாம்ʼ விசிந்த்யம்ʼ
கதமபி ஶிவ காலக்ஷேபமாத்ரப்ரதானை꞉.
நிகிலமபி ரஹஸ்யம்ʼ நாத நிஷ்க்ருʼஷ்ய ஸாக்ஷாத்
ஸரஸிஜபவமுக்யை꞉ ஸாதிதம்ʼ ந꞉ ப்ரமாணம்.
ந கிஞ்சின்மேனே(அ)த꞉ ஸமபிலஷணீயம்ʼ த்ரிபுவனே
ஸுகம்ʼ வா து꞉கம்ʼ வா மம பவது யத்பாவி பகவன்.
ஸமுன்மீலத்பாதோருஹகுஹரஸௌபாக்யமுஷிதே
பதத்வந்த்வே சேத꞉ பரிசயமுபேயான்மம ஸதா.
உதரபரணமாத்ரம்ʼ ஸாத்யமுத்திஶ்ய நீசே-
ஷ்வஸக்ருʼதுபநிபத்தாமாஹிதோச்சிஷ்டபாவாம்.
அஹமிஹ நுதிபங்கீமர்பயித்வோபஹாரம்ʼ
தவ சரணஸரோஜே தாத ஜாதோ(அ)பராதீ.
ஸர்வம்ʼ ஸதாஶிவ ஸஹஸ்வ மமாபராதம்ʼ
மக்னம்ʼ ஸமுத்தர மஹத்யமுமாபதப்தௌ.
ஸர்வாத்மனா தவ பதாம்புஜமேவ தீன꞉
ஸ்வாமின்னனன்யஶரண꞉ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்யே.
ஆத்மார்பணஸ்துதிரியம்ʼ பகவந்நிபத்தா
யத்யப்யனன்யமனஸா ந மயா ததாபி.
வாசாபி கேவலமயம்ʼ ஶரணம்ʼ வ்ருʼணீதே
தீனோ வராக இதி ரக்ஷ க்ருʼபாநிதே மாம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

45.8K

Comments

xGn5j

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |