ಶಿವ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣ ಸ್ತುತಿ

ಕಸ್ತೇ ಬೋದ್ಧುಂ ಪ್ರಭವತಿ ಪರಂ ದೇವದೇವ ಪ್ರಭಾವಂ
ಯಸ್ಮಾದಿತ್ಥಂ ವಿವಿಧರಚನಾ ಸೃಷ್ಟಿರೇಷಾ ಬಭೂವ.
ಭಕ್ತಿಗ್ರಾಹ್ಯಸ್ತ್ವಮಿಹ ತದಪಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಭಕ್ತಿಮಾತ್ರಾತ್
ಸ್ತೋತುಂ ವಾಂಛಾಮ್ಯತಿಮಹದಿದಂ ಸಾಹಸಂ ಮೇ ಸಹಸ್ವ.
ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿನಾಮವಯವವತಾಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಜನ್ಮ ತಾವತ್
ತನ್ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಕ್ವಚನ ಕಲಿತಂ ಕರ್ತ್ರಧಿಷ್ಠಾನಹೀನಂ.
ನಾಧಿಷ್ಠಾತುಂ ಪ್ರಭವತಿ ಜಡೋ ನಾಪ್ಯನೀಶಶ್ಚ ಭಾವಃ
ತಸ್ಮಾದಾದ್ಯಸ್ತ್ವಮಸಿ ಜಗತಾಂ ನಾಥ ಜಾನೇ ವಿಧಾತಾ.
ಇಂದ್ರಂ ಮಿತ್ರಂ ವರುಣಮನಿಲಂ ಪುನರಜಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ
ಪ್ರಾಹುಸ್ತೇ ತೇ ಪರಮಶಿವ ತೇ ಮಾಯಯಾ ಮೋಹಿತಾಸ್ತ್ವಾಂ.
ಏತೈಃ ಸಾಕಂ ಸಕಲಮಪಿ ಯಚ್ಛಕ್ತಿಲೇಶೇ ಸಮಾಪ್ತಂ
ಸ ತ್ವಂ ದೇವಃ ಶ್ರುತಿಷು ವಿದಿತಃ ಶಂಭುರಿತ್ಯಾದಿದೇವಃ.
ಆನಂದಾದ್ಯಃ ಕಮಪಿ ಚ ಘನೀಭಾವಮಾಸ್ಥಾಯರೂಪಂ
ಶಕ್ತ್ಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ಪರಮಮುಮಯಾ ಶಾಶ್ವತಂ ಭೋಗಮೃಚ್ಛನ್
ಅಧ್ವಾತೀತೇ ಶುಚಿದಿವಸಕೃತ್ಕೋಟಿದೀಪ್ತೇ ಕಪರ್ದಿನ್
ಆದ್ಯೇ ಸ್ಥಾನೇ ವಿಹರಸಿ ಸದಾ ಸೇವ್ಯಮಾನೋ ಗಣೇಶೈಃ.
ತ್ವಂ ವೇದಾಂತೈಃ ಪ್ರಥಿತಮಹಿಮಾ ಗೀಯಸೇ ವಿಶ್ವನೇತಃ
ತ್ವಂ ವಿಪ್ರಾದ್ಯೈರ್ವರದ ನಿಖಿಲೈರಿಜ್ಯಸೇ ಕರ್ಮಭಿಃ ಸ್ವೈಃ.
ತ್ವಂ ದೃಷ್ಟಾನುಶ್ರವಿಕವಿಷಯಾನಂದಮಾತ್ರಾವಿತೃಷ್ಣೈ-
ರಂತರ್ಗ್ರಂಥಿಪ್ರವಿಲಯಕೃತೇ ಚಿಂತ್ಯಸೇ ಯೋಗಿವೃಂದೈಃ.
ಧ್ಯಾಯಂತಸ್ತ್ವಾಂ ಕತಿಚನ ಭವಂ ದುಸ್ತರಂ ನಿಸ್ತರಂತಿ
ತ್ವತ್ಪಾದಾಬ್ಜಂ ವಿಧಿವದಿತರೇ ನಿತ್ಯಮಾರಾಧಯಂತಃ.
ಅನ್ಯೇ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಧಿರತಾಃ ಪಾಲಯಂತಸ್ತ್ವದಾಜ್ಞಾಂ
ಸರ್ವಂ ಹಿತ್ವಾ ಭವಜಲನಿಧೌ ದೇವ ಮಜ್ಜಾಮಿ ಘೋರೇ.
ಉತ್ಪದ್ಯಾಪಿ ಸ್ಮರಹರ ಮಹತ್ಯುತ್ತಮಾನಾಂ ಕುಲೇಽಸ್ಮಿನ್
ಆಸ್ವಾದ್ಯ ತ್ವನ್ಮಹಿಮಜಲಧೇರಪ್ಯಹಂ ಶೀಕರಾಣೂನ್.
ತ್ವತ್ಪಾದಾರ್ಚಾವಿಮುಖಹೃದಯಶ್ಚಾಪಲಾದಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ
ವ್ಯಗ್ರಸ್ತುಚ್ಛೇಷ್ವಹಹ ಜನನಂ ವ್ಯರ್ಥಯಾಮ್ಯೇಷ ಪಾಪಃ.
ಅರ್ಕದ್ರೋಣಪ್ರಭೃತಿಕುಸುಮೈರರ್ಚನಂ ತೇ ವಿಧೇಯಂ
ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ತೇನ ಸ್ಮರಹರ ಫಲಂ ಮೋಕ್ಷಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ.
ಏತಜ್ಜಾನನ್ನಪಿ ಶಿವ ಶಿವ ವ್ಯರ್ಥಯನ್ಕಾಲಮಾತ್ಮ-
ನ್ನಾತ್ಮದ್ರೋಹೀ ಕರಣವಿವಶೋ ಭೂಯಸಾಧಃ ಪತಾಮಿ.
ಕಿಂ ವಾ ಕುರ್ವೇ ವಿಷಮವಿಷಯಸ್ವೈರಿಣಾ ವೈರಿಣಾಹಂ
ಬದ್ಧಃ ಸ್ವಾಮಿನ್ ವಪುಷಿ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿನಾ ಸಾರ್ಧಮಸ್ಮಿನ್.
ಉಕ್ಷ್ಣಾ ದರ್ಪಜ್ವರಭರಜುಷಾ ಸಾಕಮೇಕತ್ರ ಬದ್ಧಃ
ಶ್ರಾಮ್ಯನ್ವತ್ಸಃ ಸ್ಮರಹರ ಯುಗೇ ಧಾವತಾ ಕಿಂ ಕರೋತು.
ನಾಹಂ ರೋದ್ಧುಂ ಕರಣನಿಚಯಂ ದುರ್ನಯಂ ಪಾರಯಾಮಿ
ಸ್ಮಾರಂ ಸ್ಮಾರಂ ಜನಿಪಥರುಜಂ ನಾಥ ಸೀದಾಮಿ ಭೀತ್ಯಾ.
ಕಿಂ ವಾ ಕುರ್ವೇ ಕಿಮುಚಿತಮಿಹ ಕ್ವಾದ್ಯ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಹಂತ
ತ್ವತ್ಪಾದಾಬ್ಜಪ್ರಪತನಮೃತೇ ನೈವ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯುಪಾಯಂ.
ಉಲ್ಲಂಘ್ಯಾಜ್ಞಾಮುಡುಪತಿಕಲಾಚೂಡ ತೇ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ
ತ್ಯಕ್ತಾಚಾರಃ ಪಶುವದಧುನಾ ಮುಕ್ತಲಜ್ಜಶ್ಚರಾಮಿ.
ಏವಂ ನಾನಾವಿಧಭವತತಿಪ್ರಾಪ್ತದೀರ್ಘಾಪರಾಧಃ
ಕ್ಲೇಶಾಂಭೋಧಿಂ ಕಥಮಹಮೃತೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಸದಾತ್ತರೇಯಂ.
ಕ್ಷಾಮ್ಯಸ್ಯೇವ ತ್ವಮಿಹ ಕರುಣಾಸಾಗರಃ ಕೃತ್ಸ್ನಮಾಗಃ
ಸಂಸಾರೋತ್ಥಂ ಗಿರಿಶ ಸಭಯಪ್ರಾರ್ಥನಾದೈನ್ಯಮಾತ್ರಾತ್.
ಯದ್ಯಪ್ಯೇವಂ ಪ್ರತಿಕಲಮಹಂ ವ್ಯಕ್ತಮಾಗಃಸಹಸ್ರಂ
ಕುರ್ವನ್ ಮೂರ್ಖಃ ಕಥಮಿವ ತಥಾ ನಿಸ್ತ್ರಪಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇಯಂ.
ಸರ್ವಂ ಕ್ಷೇಪ್ತುಂ ಪ್ರಭವತಿ ಜನಃ ಸಂಸೃತಿಪ್ರಾಪ್ತಮಾಗಃ
ಚೇತಃ ಶ್ವಾಸಪ್ರಶಮಸಮಯೇ ತ್ವತ್ಪಾದಾಬ್ಜೇ ನಿಧಾಯ.
ತಸ್ಮಿನ್ಕಾಲೇ ಯದಿ ಮಮ ಮನೋ ನಾಥ ದೋಷತ್ರಯಾರ್ತಂ
ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನಂ ಪುರಹರ ಭವೇತ್ ತತ್ಕಥಂ ಮೇ ಘಟೇತ.
ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಾಂತಿವ್ಯತಿಕರದಲತ್ಸಂಧಿಬಂಧೇ ಶರೀರೇ
ಪ್ರೇಮಾವೇಶಪ್ರಸರದಮಿತಾಕ್ರಂದಿತೇ ಬಂಧುವರ್ಗೇ.
ಅಂತಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಮಪಿ ಶಿವ ಭಜನ್ನಂತರಾಯೈರನಂತೈ-
ರಾವಿದ್ಧೋಽಹಂ ತ್ವಯಿ ಕಥಮಿಮಾಮರ್ಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಂ.
ಅದ್ಯೈವ ತ್ವತ್ಪದನಲಿನಯೋರರ್ಪಯಾಮ್ಯಂತರಾತ್ಮನ್
ಆತ್ಮಾನಂ ಮೇ ಸಹ ಪರಿಕರೈರದ್ರಿಕನ್ಯಾಧಿನಾಥ.
ನಾಹಂ ಬೋದ್ಧುಂ ಶಿವ ತವ ಪದಂ ನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗಚರ್ಯಾಃ
ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ನೋಮ್ಯನಿತರಗತಿಃ ಕೇವಲಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಯಃ ಸ್ರಷ್ಟಾರಂ ನಿಖಿಲಜಗತಾಂ ನಿರ್ಮಮೇ ಪೂರ್ವಮೀಶಃ
ತಸ್ಮೈ ವೇದಾನದಿತ ಸಕಲಾನ್ ಯಶ್ಚ ಸಾಕಂ ಪುರಾಣೈಃ.
ತಂ ತ್ವಾಮಾದ್ಯಂ ಗುರುಮಹಮಸಾವಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಪ್ರಕಾಶಂ
ಸಂಸಾರಾರ್ತಃ ಶರಣಮಧುನಾ ಪಾರ್ವತೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನ್ ಯಃ ಸ್ಮರಹರ ಪಶೂನ್ಮೋಹಪಾಶೇನ ಬದ್ಧ್ವಾ
ಸರ್ವಾನೇಕಶ್ಚಿದಚಿದಧಿಕಃ ಕಾರಯಿತ್ವಾಽಽತ್ಮಕೃತ್ಯಂ.
ಯಶ್ಚೈತೇಷು ಸ್ವಪದಶರಣಾನ್ವಿದ್ಯಯಾ ಮೋಚಯಿತ್ವಾ
ಸಾಂದ್ರಾನಂದಂ ಗಮಯತಿ ಪರಂ ಧಾಮ ತಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಭಕ್ತಾಗ್ರ್ಯಾಣಾಂ ಕಥಮಪಿ ಪರೈರ್ಯೋಽಚಿಕಿತ್ಸ್ಯಾಮಮರ್ತ್ಯೈಃ
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯಾಂ ಶಮಯತಿ ರುಜಂ ಸ್ವಾತ್ಮಬೋಧೌಷಧೇನ.
ತಂ ಸರ್ವಾಧೀಶ್ವರ ಭವಮಹಾದೀರ್ಘತೀವ್ರಾಮಯೇನ
ಕ್ಲಿಷ್ಟೋಽಹಂ ತ್ವಾಂ ವರದ ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ಸಂಸಾರವೈದ್ಯಂ.
ಧ್ಯಾತೋ ಯತ್ನಾದ್ವಿಜಿತಕರಣೈರ್ಯೋಗಿಭಿರ್ಯೋ ವಿಮುಕ್ತ್ಯೈ
ತೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣಸಮಯೇ ಸಂನಿಧಾಯಾತ್ಮನೈವ.
ತದ್ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಭವಭಯಹರಂ ತಾರಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಃ
ತಂ ಸೇವೇಽಹಂ ಗಿರಿಶ ಸತತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಗುರುಂ ತ್ವಾಂ.
ದಾಸೋಽಸ್ಮೀತಿ ತ್ವಯಿ ಶಿವ ಮಯಾ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಂ ನಿವೇದ್ಯಂ
ಜಾನಾಸ್ಯೇತತ್ ತ್ವಮಪಿ ಯದಹಂ ನಿರ್ಗತಿಃ ಸಂಭ್ರಮಾಮಿ.
ನಾಸ್ತ್ಯೇವಾನ್ಯನ್ಮಮ ಕಿಮಪಿ ತೇ ನಾಥ ವಿಜ್ಞಾಪನೀಯಂ
ಕಾರುಣ್ಯಾನ್ಮೇ ಶರಣವರಣಂ ದೀನವೃತ್ತೇರ್ಗೃಹಾಣ.
ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರಪ್ರಭೃತಿಭಿರಪಿ ಸ್ವೇಪ್ಸಿತಪ್ರಾರ್ಥನಾಯ
ಸ್ವಾಮಿನ್ನಗ್ರೇ ಚಿರಮವಸರಸ್ತೋಷಯದ್ಭಿಃ ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ಯಃ.
ದ್ರಾಗೇವ ತ್ವಾಂ ಯದಿಹ ಶರಣಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ಕೀಟಕಲ್ಪಃ
ತದ್ವಿಶ್ವಾಧೀಶ್ವರ ತವ ಕೃಪಾಮೇವ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ದೀನೇ.
ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರಚಯಮಖಿಲಂ ದುಷ್ಕರಂ ನಾಥ ಪಶ್ಯನ್
ಪಾಪಾಸಕ್ತಂ ಹೃದಯಮಪಿ ಚಾಪಾರಯನ್ಸನ್ನಿರೋದ್ಧುಂ.
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯೇ ಪುರಹರ ಮಹತ್ಯಂಧಕೂಪೇ ವಿಷೀದನ್
ಹಸ್ತಾಲಂಬಪ್ರಪತನಮಿದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತೇ ನಿರ್ಭಯೋಽಸ್ಮಿ.
ತ್ವಾಮೇವೈಕಂ ಹತಜನಿಪಥೇ ಪಾಂಥಮಸ್ಮಿನ್ಪ್ರಪಂಚೇ
ಮತ್ವಾ ಜನ್ಮಪ್ರಚಯಜಲಧೇಃ ಬಿಭ್ಯತಃ ಪಾರಶೂನ್ಯಾತ್.
ಯತ್ತೇ ಧನ್ಯಾಃ ಸುರವರ ಮುಖಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಸಂಶ್ರಯಂತಿ
ಕ್ಲಿಷ್ಟಂ ಘೋರೇ ಚಿರಮಿಹ ಭವೇ ತೇನ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ.
ಏಕೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಶಿವ ಜನಿಮತಾಮೀಶ್ವರೋ ಬಂಧಮುಕ್ತ್ಯೋಃ
ಕ್ಲೇಶಾಂಗಾರಾವಲಿಷು ಲುಠತಃ ಕಾ ಗತಿಸ್ತ್ವಾಂ ವಿನಾ ಮೇ.
ತಸ್ಮಾದಸ್ಮಿನ್ನಿಹ ಪಶುಪತೇ ಘೋರಜನ್ಮಪ್ರವಾಹೇ
ಖಿನ್ನಂ ದೈನ್ಯಾಕರಮತಿಭಯಂ ಮಾಂ ಭಜಸ್ವ ಪ್ರಪನ್ನಂ.
ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಮಶುಭದ್ರಾವಕೋ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಂ
ಪೂರ್ವಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ ಶತಧೃತಿಂ ಜಾಯಮಾನಂ ಮಹರ್ಷಿಃ.
ದೃಷ್ಟ್ಯಾಪಶ್ಯತ್ಸಕಲಜಗತೀಸೃಷ್ಟಿಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾತ್ರ್ಯಾ
ಸ ತ್ವಂ ಗ್ರಂಥಿಪ್ರವಿಲಯಕೃತೇ ವಿದ್ಯಯಾ ಯೋಜಯಾಸ್ಮಾನ್.
ಯದ್ಯಾಕಾಶಂ ಶುಭದ ಮನುಜಾಶ್ಚರ್ಮವದ್ವೇಷ್ಟಯೇಯುಃ
ದುಃಖಸ್ಯಾಂತಂ ತದಪಿ ಪುರುಷಸ್ತ್ವಾಮವಿಜ್ಞಾಯ ನೈತಿ.
ವಿಜ್ಞಾನಂ ಚ ತ್ವಯಿ ಶಿವ ಋತೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನ ಲಭ್ಯಂ
ತದ್ದುಃಖಾರ್ತಃ ಕಮಿಹ ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ದೇವಂ ತ್ವದನ್ಯಂ.
ಕಿಂ ಗೂಢಾರ್ಥೈರಕೃತಕವಚೋಗುಂಫನೈಃ ಕಿಂ ಪುರಾಣೈಃ
ತಂತ್ರಾದ್ಯೈರ್ವಾ ಪುರುಷಮತಿಭಿರ್ದುರ್ನಿರೂಪ್ಯೈಕಮತ್ಯೈಃ.
ಕಿಂ ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೈರಫಲಕಲಹೋಲ್ಲಾಸಮಾತ್ರಪ್ರಧಾನೈಃ
ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರ ಕೃತಧಿಯಾಂ ಕೇವಲಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್.
ಪಾಪಿಷ್ಟೋಽಹಂ ವಿಷಯಚಪಲಃ ಸಂತತದ್ರೋಹಶಾಲೀ
ಕಾರ್ಪಣ್ಯೈಕಸ್ಥಿರನಿವಸತಿಃ ಪುಣ್ಯಗಂಧಾನಭಿಜ್ಞಃ.
ಯದ್ಯಪ್ಯೇವಂ ತದಪಿ ಶರಣಂ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ
ನೈನಂ ದೀನಂ ಸ್ಮರಹರ ತವೋಪೇಕ್ಷಿತುಂ ನಾಥ ಯುಕ್ತಂ.
ಆಲೋಚ್ಯೈವಂ ಯದಿ ಮಯಿ ಭವಾನ್ ನಾಥ ದೋಷಾನನಂತಾನ್
ಅಸ್ಮತ್ಪಾದಾಶ್ರಯಣಪದವೀಂ ನಾರ್ಹತೀತಿ ಕ್ಷಿಪೇನ್ಮಾಂ.
ಅದ್ಯೈವೇಮಂ ಶರಣವಿರಹಾದ್ವಿದ್ಧಿ ಭೀತ್ಯೈವ ನಷ್ಟಂ
ಗ್ರಾಮೋ ಗೃಹ್ಣಾತ್ಯಹಿತತನಯಂ ಕಿಂ ನು ಮಾತ್ರಾ ನಿರಸ್ತಂ.
ಕ್ಷಂತವ್ಯಂ ವಾ ನಿಖಿಲಮಪಿ ಮೇ ಭೂತಭಾವಿ ವ್ಯಲೀಕಂ
ದುರ್ವ್ಯಾಪಾರಪ್ರವಣಮಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣೀಯಂ ಮನೋ ಮೇ.
ನ ತ್ವೇವಾರ್ತ್ತ್ಯಾ ನಿರತಿಶಯಯಾ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ
ತ್ವದ್ವಿನ್ಯಸ್ತಾಖಿಲಭರಮಮುಂ ಯುಕ್ತಮೀಶ ಪ್ರಹಾತುಂ.
ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ತ್ವಂ ನಿರವಧಿಕೃಪಾಸಾಗರಃ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿಃ
ಕಸ್ಮಾದೇನಂ ನ ಗಣಯಸಿ ಮಾಮಾಪದಬ್ಧೌ ನಿಮಗ್ನಂ.
ಏಕಂ ಪಾಪಾತ್ಮಕಮಪಿ ರುಜಾ ಸರ್ವತೋಽತ್ಯಂತದೀನಂ
ಜಂತುಂ ಯದ್ಯುದ್ಧರಸಿ ಶಿವ ಕಸ್ತಾವತಾತಿಪ್ರಸಂಗಃ.
ಅತ್ಯಂತಾರ್ತಿವ್ಯಥಿತಮಗತಿಂ ದೇವ ಮಾಮುದ್ಧರೇತಿ
ಕ್ಷುಣ್ಣೋ ಮಾರ್ಗಸ್ತವ ಶಿವ ಪುರಾ ಕೇನ ವಾಽನಾಥನಾಥ.
ಕಾಮಾಲಂಬೇ ಬತ ತದಧಿಕಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೀತಿಮನ್ಯಾಂ
ತ್ರಾಯಸ್ವೈನಂ ಸಪದಿ ಕೃಪಯಾ ವಸ್ತುತತ್ತ್ವಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ.
ಏತಾವಂತಂ ಭ್ರಮಣನಿಚಯಂ ಪ್ರಾಪಿತೋಽಯಂ ವರಾಕಃ
ಶ್ರಾಂತಃ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಗತಿರಧುನಾ ಮೋಚನೀಯಸ್ತ್ವಯಾಹಂ.
ಕೃತ್ಯಾಕೃತ್ಯವ್ಯಪಗತಮತಿರ್ದೀನಶಾಖಾಮೃಗೋಽಯಂ
ಸಂತಾಡ್ಯೈನಂ ದಶನವಿವೃತಿಂ ಪಶ್ಯತಸ್ತೇ ಫಲಂ ಕಿಂ.
ಮಾತಾ ತಾತಃ ಸುತ ಇತಿ ಸಮಾಬಧ್ಯ ಮಾಂ ಮೋಹಪಾಶೈ-
ರಾಪಾತ್ಯೈವಂ ಭವಜಲನಿಧೌ ಹಾ ಕಿಮೀಶ ತ್ವಯಾಽಽಪ್ತಂ.
ಏತಾವಂತಂ ಸಮಯಮಿಯತೀಮಾರ್ತಿಮಾಪಾದಿತೇಽಸ್ಮಿನ್
ಕಲ್ಯಾಣೀ ತೇ ಕಿಮಿತಿ ನ ಕೃಪಾ ಕಾಪಿ ಮೇ ಭಾಗ್ಯರೇಖಾ.
ಭುಂಕ್ಷೇ ಗುಪ್ತಂ ಬತ ಸುಖನಿಧಿಂ ತಾತ ಸಾಧಾರಣಂ ತ್ವಂ
ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಂ ಪರಮಭಿನಯನ್ಮಾಯಯಾ ಮಾಂ ವಿಭಜ್ಯ.
ಮರ್ಯಾದಾಯಾಃ ಸಕಲಜಗತಾಂ ನಾಯಕಃ ಸ್ಥಾಪಕಸ್ತ್ವಂ
ಯುಕ್ತಂ ಕಿಂ ತದ್ವದ ವಿಭಜನಂ ಯೋಜಯಸ್ವಾತ್ಮನಾ ಮಾಂ.
ನ ತ್ವಾ ಜನ್ಮಪ್ರಲಯಜಲಧೇರುದ್ಧರಾಮೀತಿ ಚೇದ್ಧೀಃ
ಆಸ್ತಾಂ ತನ್ಮೇ ಭವತು ಚ ಜನಿರ್ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಜಾತೌ.
ತ್ವದ್ಭಕ್ತಾನಾಮನಿತರಸುಖೈಃ ಪಾದಧೂಲೀಕಿಶೋರೈಃ
ಆರಬ್ಧಂ ಮೇ ಭವತು ಭಗವನ್ ಭಾವಿ ಸರ್ವಂ ಶರೀರಂ.
ಕೀಟಾ ನಾಗಾಸ್ತರವ ಇತಿ ವಾ ಕಿಂ ನ ಸಂತಿ ಸ್ಥಲೇಷು
ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಭೋರುಹಪರಿಮಲೋದ್ವಾಹಿಮಂದಾನಿಲೇಷು.
ತೇಷ್ವೇಕಂ ವಾ ಸೃಜ ಪುನರಿಮಂ ನಾಥ ದೀನಾರ್ತ್ತಿಹಾರಿನ್
ಆತೋಷಾನ್ಮಾಂ ಮೃಡ ಭವಮಹಾಂಗಾರನದ್ಯಾಂ ಲುಠಂತಂ.
ಕಾಲೇ ಕಂಠಸ್ಫುರದಸುಕಲಾಲೇಶಸತ್ತಾವಲೋಕ-
ವ್ಯಾಗ್ರೋದಗ್ರವ್ಯಸನಿಸಕಲಸ್ನಿಗ್ಘರುದ್ಧೋಪಕಂಠೇ.
ಅಂತಸ್ತೋದೈರವಧಿರಹಿತಾಮಾರ್ತಿಮಾಪದ್ಯಮಾನೋ-
ಽಪ್ಯಙಿಘ್ರದ್ವಂದ್ವೇ ತವ ನಿವಿಶತಾಮಂತರಾತ್ಮನ್ ಮಮಾತ್ಮಾ.
ಅಂತರ್ಬಾಷ್ಪಾಕುಲಿತನಯನಾನಂತರಂಗಾನಪಶ್ಯ-
ನ್ನಗ್ರೇ ಘೋಷಂ ರುದಿತಬಹುಲಂ ಕಾತರಾಣಾಮಶ್ರುಣ್ವನ್.
ಅತ್ಯುತ್ಕ್ರಾಂತಿಶ್ರಮಮಗಣಯನ್ ಅಂತಕಾಲೇ ಕಪರ್ದಿ-
ನ್ನಂಘ್ರಿದ್ವಂದ್ವೇ ತವ ನಿವಿಶತಾಮಂತರಾತ್ಮನ್ ಮಮಾತ್ಮಾ.
ಚಾರುಸ್ಮೇರಾನನಸರಸಿಜಂ ಚಂದ್ರರೇಖಾವತಂಸಂ
ಫುಲ್ಲನ್ಮಲ್ಲೀಕುಸುಮಕಲಿಕಾದಾಮಸೌಭಾಗ್ಯಚೋರಂ.
ಅಂತಃಪಶ್ಯಾಮ್ಯಚಲಸುತಯಾ ರತ್ನಪೀಠೇ ನಿಷಣ್ಣಂ
ಲೋಕಾತೀತಂ ಸತತಶಿವದಂ ರೂಪಮಪ್ರಾಕೃತಂ ತೇ.
ಸ್ವಪ್ನೇ ವಾಪಿ ಸ್ವರಸವಿಕಸದ್ದಿವ್ಯಪಂಕೇರುಹಾಭಂ
ಪಶ್ಯೇಯಂ ಕಿಂ ತವ ಪಶುಪತೇ ಪಾದಯುಗ್ಮಂ ಕದಾಚಿತ್.
ಕ್ವಾಹಂ ಪಾಪಃ ಕ್ವ ತವ ಚರಣಾಲೋಕಭಾಗ್ಯಂ ತಥಾಪಿ
ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ಘಟಯತಿ ಪುನರ್ವಿಶ್ರುತಾ ತೇಽನುಕಂಪಾ.
ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಂ ಚರ ಪಿತೃವನೇ ಭೂತಸಂಘೈರ್ಭ್ರಮೇದಂ
ವಿಜ್ಞಾತಂ ತೇ ಚರಿತಮಖಿಲಂ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸೋಃ ಕಪಾಲಿನ್.
ಆವೈಕುಂಠದ್ರುಹಿಣಮಖಿಲಪ್ರಾಣಿನಾಮೀಶ್ವರಸ್ತ್ವಂ
ನಾಥ ಸ್ವಪ್ನೇಽಪ್ಯಹಮಿಹ ನ ತೇ ಪಾದಪದ್ಮಂ ತ್ಯಜಾಮಿ.
ಆಲೇಪನಂ ಭಸಿತಮಾವಸಥಃ ಶ್ಮಶಾನ-
ಮಸ್ಥೀನಿ ತೇ ಸತತಮಾಭರಣಾನಿ ಸಂತು.
ನಿಹ್ನೋತುಮೀಶ ಸಕಲಶ್ರುತಿಪಾರಸಿದ್ಧ-
ಮೈಶ್ವರ್ಯಮಂಬುಜಭವೋಽಪಿ ಚ ನ ಕ್ಷಮಸ್ತೇ.
ವಿವಿಧಮಪಿ ಗುಣೌಘಂ ವೇದಯಂತ್ಯರ್ಥವಾದಾಃ
ಪರಿಮಿತವಿಭವಾನಾಂ ಪಾಮರಾಣಾಂ ಸುರಾಣಾಂ.
ತನುಹಿಮಕರಮೌಲೇ ತಾವತಾ ತ್ವತ್ಪರತ್ವೇ
ಕತಿ ಕತಿ ಜಗದೀಶಾಃ ಕಲ್ಪಿತಾ ನೋ ಭವೇಯುಃ.
ವಿಹರ ಪಿತೃವನೇ ವಾ ವಿಶ್ವಪಾರೇ ಪುರೇ ವಾ
ರಜತಗಿರಿತಟೇ ವಾ ರತ್ನಸಾನುಸ್ಥಲೇ ವಾ.
ದಿಶ ಭವದುಪಕಂಠಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಭೃತ್ಯಭಾವಂ
ಪರಮಶಿವ ತವ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾವಾಹಕಾನಾಂ.
ಬಲಮಬಲಮಮೀಷಾಂ ಬಲ್ಬಜಾನಾಂ ವಿಚಿಂತ್ಯಂ
ಕಥಮಪಿ ಶಿವ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಮಾತ್ರಪ್ರಧಾನೈಃ.
ನಿಖಿಲಮಪಿ ರಹಸ್ಯಂ ನಾಥ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಸರಸಿಜಭವಮುಖ್ಯೈಃ ಸಾಧಿತಂ ನಃ ಪ್ರಮಾಣಂ.
ನ ಕಿಂಚಿನ್ಮೇನೇಽತಃ ಸಮಭಿಲಷಣೀಯಂ ತ್ರಿಭುವನೇ
ಸುಖಂ ವಾ ದುಃಖಂ ವಾ ಮಮ ಭವತು ಯದ್ಭಾವಿ ಭಗವನ್.
ಸಮುನ್ಮೀಲತ್ಪಾಥೋರುಹಕುಹರಸೌಭಾಗ್ಯಮುಷಿತೇ
ಪದದ್ವಂದ್ವೇ ಚೇತಃ ಪರಿಚಯಮುಪೇಯಾನ್ಮಮ ಸದಾ.
ಉದರಭರಣಮಾತ್ರಂ ಸಾಧ್ಯಮುದ್ದಿಶ್ಯ ನೀಚೇ-
ಷ್ವಸಕೃದುಪನಿಬದ್ಧಾಮಾಹಿತೋಚ್ಛಿಷ್ಟಭಾವಾಂ.
ಅಹಮಿಹ ನುತಿಭಂಗೀಮರ್ಪಯಿತ್ವೋಪಹಾರಂ
ತವ ಚರಣಸರೋಜೇ ತಾತ ಜಾತೋಽಪರಾಧೀ.
ಸರ್ವಂ ಸದಾಶಿವ ಸಹಸ್ವ ಮಮಾಪರಾಧಂ
ಮಗ್ನಂ ಸಮುದ್ಧರ ಮಹತ್ಯಮುಮಾಪದಬ್ಧೌ.
ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ತವ ಪದಾಂಬುಜಮೇವ ದೀನಃ
ಸ್ವಾಮಿನ್ನನನ್ಯಶರಣಃ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಆತ್ಮಾರ್ಪಣಸ್ತುತಿರಿಯಂ ಭಗವನ್ನಿಬದ್ಧಾ
ಯದ್ಯಪ್ಯನನ್ಯಮನಸಾ ನ ಮಯಾ ತಥಾಪಿ.
ವಾಚಾಪಿ ಕೇವಲಮಯಂ ಶರಣಂ ವೃಣೀತೇ
ದೀನೋ ವರಾಕ ಇತಿ ರಕ್ಷ ಕೃಪಾನಿಧೇ ಮಾಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

19.1K

Comments Kannada

uc2jz
ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ -ರತ್ನಾ ಮೂರ್ತಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ -ಮಾಲತಿ

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😊 -ಅಜಯ್ ಗೌಡ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಧನ್ಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿವರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ -ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |