ഗണപതി കവചം

നമസ്തസ്മൈ ഗണേശായ സർവവിഘ്നവിനാശിനേ.
കാര്യാരംഭേഷു സർവേഷു പൂജിതോ യഃ സുരൈരപി.
പാർവത്യുവാച -
ഭഗവൻ ദേവദേവേശ ലോകാനുഗ്രഹകാരകഃ.
ഇദാനീ ശ്രോതൃമിച്ഛാമി കവചം യത്പ്രകാശിതം.
ഏകാക്ഷരസ്യ മന്ത്രസ്യ ത്വയാ പ്രീതേന ചേതസാ.
വദൈതദ്വിധിവദ്ദേവ യദി തേ വല്ലഭാസ്മ്യഹം.
ഈശ്വര ഉവാച -
ശൃണു ദേവി പ്രവക്ഷ്യാമി നാഖ്യേയമപി തേ ധ്രുവം.
ഏകാക്ഷരസ്യ മന്ത്രസ്യ കവചം സർവകാമദം.
യസ്യ സ്മരണമാത്രേണ ന വിഘ്നാഃ പ്രഭവന്തി ഹി.
ത്രികാലമേകകാലം വാ യേ പഠന്തി സദാ നരാഃ.
തേഷാം ക്വാപി ഭയം നാസ്തി സംഗ്രാമേ സങ്കടേ ഗിരൗ.
ഭൂതവേതാലരക്ഷോഭിർഗ്രഹൈശ്ചാപി ന ബാധ്യതേ.
ഇദം കവചമജ്ഞാത്വാ യോ ജപേദ് ഗണനായകം.
ന ച സിദ്ധിമാപ്നോതി മൂഢോ വർഷശതൈരപി.
അഘോരോ മേ യഥാ മന്ത്രോ മന്ത്രാണാമുത്തമോത്തമഃ.
തഥേദം കവചം ദേവി ദുർലഭം ഭുവി മാനവൈഃ.
ഗോപനീയം പ്രയത്നേന നാജ്യേയം യസ്യ കസ്യചിത്.
തവ പ്രീത്യാ മഹേശാനി കവചം കഥ്യതേഽദ്ഭുതം.
ഏകാക്ഷരസ്യ മന്ത്രസ്യ ഗണകശ്ചർഷിരീരിതഃ.
ത്രിഷ്ടുപ് ഛന്ദസ്തു വിഘ്നേശോ ദേവതാ പരികീർതിതാ.
ഗഁ ബീജം ശക്തിരോങ്കാരഃ സർവകാമാർഥസിദ്ധയേ.
സർവവിഘ്നവിനാശായ വിനിയോഗസ്തു കീർതിതഃ.
ധ്യാനം -
രക്താംഭോജസ്വരൂപം ലസദരുണസരോജാധിരൂഢം ത്രിനേത്രം പാശം
ചൈവാങ്കുശം വാ വരദമഭയദം ബാഹുഭിർധാരയന്തം.
ശക്ത്യാ യുക്തം ഗജാസ്യം പൃഥുതരജഠരം നാഗയജ്ഞോപവീതം ദേവം
ചന്ദ്രാർധചൂഡം സകലഭയഹരം വിഘ്നരാജം നമാമി.
കവചം -
ഗണേശോ മേ ശിരഃ പാതു ഭാലം പാതു ഗജാനനഃ.
നേത്രേ ഗണപതിഃ പാതു ഗജകർണഃ ശ്രുതീ മമ.
കപോലൗ ഗണനാഥസ്തു ഘ്രാണം ഗന്ധർവപൂജിതഃ.
മുഖം മേ സുമുഖഃ പാതു ചിബുകം ഗിരിജാസുതഃ.
ജിഹ്വാം പാതു ഗണക്രീഡോ ദന്താൻ രക്ഷതു ദുർമുഖഃ.
വാചം വിനായകഃ പാതു കഷ്ടം പാതു മഹോത്കടഃ.
സ്കന്ധൗ പാതു ഗജസ്കന്ധോ ബാഹൂ മേ വിഘ്നനാശനഃ.
ഹസ്തൗ രക്ഷതു ഹേരംബോ വക്ഷഃ പാതു മഹാബലഃ.
ഹൃദയം മേ ഗണപതിരുദരം മേ മഹോദരഃ.
നാഭി ഗംഭീരഹൃദയഃ പൃഷ്ഠം പാതു സുരപ്രിയഃ.
കടിം മേ വികടഃ പാതു ഗുഹ്യം മേ ഗുഹപൂജിതഃ.
ഊരു മേ പാതു കൗമാരം ജാനുനീ ച ഗണാധിപഃ.
ജംഘേ ഗജപ്രദഃ പാതു ഗുൽഫൗ മേ ധൂർജടിപ്രിയഃ.
ചരണൗ ദുർജയഃ പാതുർസാംഗം ഗണനായകഃ.
ആമോദോ മേഽഗ്രതഃ പാതു പ്രമോദഃ പാതു പൃഷ്ഠതഃ.
ദക്ഷിണേ പാതു സിദ്ധിശോ വാമേ വിഘ്നധരാർചിതഃ.
പ്രാച്യാം രക്ഷതു മാം നിത്യം ചിന്താമണിവിനായകഃ.
ആഗ്നേയാം വക്രതുണ്ഡോ മേ ദക്ഷിണസ്യാമുമാസുതഃ.
നൈരൃത്യാം സർവവിഘ്നേശഃ പാതു നിത്യം ഗണേശ്വരഃ.
പ്രതീച്യാം സിദ്ധിദഃ പാതു വായവ്യാം ഗജകർണകഃ.
കൗബേര്യാം സർവസിദ്ധിശഃ ഈശാന്യാമീശനന്ദനഃ.
ഊർധ്വം വിനായകഃ പാതു അധോ മൂഷകവാഹനഃ.
ദിവാ ഗോക്ഷീരധവലഃ പാതു നിത്യം ഗജാനനഃ.
രാത്രൗ പാതു ഗണക്രീഡഃ സന്ധ്യോഃ സുരവന്ദിതഃ.
പാശാങ്കുശാഭയകരഃ സർവതഃ പാതു മാം സദാ.
ഗ്രഹഭൂതപിശാചേഭ്യഃ പാതു നിത്യം ഗജാനനഃ.
സത്വം രജസ്തമോ വാചം ബുദ്ധിം ജ്ഞാനം സ്മൃതിം ദയാം.
ധർമചതുർവിധം ലക്ഷ്മീം ലജ്ജാം കീർതിം കുലം വപുഃ.
ധനം ധാന്യം ഗൃഹം ദാരാൻ പൗത്രാൻ സഖീംസ്തഥാ.
ഏകദന്തോഽവതു ശ്രീമാൻ സർവതഃ ശങ്കരാത്മജഃ.
സിദ്ധിദം കീർതിദം ദേവി പ്രപഠേന്നിയതഃ ശുചിഃ.
ഏകകാലം ദ്വികാലം വാപി ഭക്തിമാൻ.
ന തസ്യ ദുർലഭം കിഞ്ചിത് ത്രിഷു ലോകേഷു വിദ്യതേ.
സർവപാപവിനിർമുക്തോ ജായതേ ഭുവി മാനവഃ.
യം യം കാമയതേ നിത്യം സുദുർലഭമനോരഥം.
തം തം പ്രാപ്നോതി സകലം ഷണ്മാസാന്നാത്ര സംശയഃ.
മോഹനസ്തംഭനാകർഷമാരണോച്ചാടനം വശം.
സ്മരണാദേവ ജായന്തേ നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ.
സർവവിഘ്നഹരം ദേവം ഗ്രഹപീഡാനിവാരണം.
സർവശത്രുക്ഷയകരം സർവാപത്തിനിവാരണം.
ധൃത്വേദം കവചം ദേവി യോ ജപേന്മന്ത്രമുത്തമം.
ന വാച്യതേ സ വിഘ്നൗഘൈഃ കദാചിദപി കുത്രചിത്.
ഭൂർജേ ലിഖിത്വാ വിധിവദ്ധാരയേദ്യോ നരഃ ശുചിഃ.
ഏകബാഹോ ശിരഃ കണ്ഠേ പൂജയിത്വാ ഗണാധിപം.
ഏകാക്ഷരസ്യ മന്ത്രസ്യ കവചം ദേവി ദുർലഭം.
യോ ധാരയേന്മഹേശാനി ന വിഘ്നൈരഭിഭൂയതേ.
ഗണേശഹൃദയം നാമ കവചം സർവസിദ്ധിദം.
പഠേദ്വാ പാഠയേദ്വാപി തസ്യ സിദ്ധിഃ കരേ സ്ഥിതാ.
ന പ്രകാശ്യം മഹേശാനി കവചം യത്ര കുത്രചിത്.
ദാതവ്യം ഭക്തിയുക്തായ ഗുരുദേവപരായ ച.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |