త్రిపురసుందరీ పంచక స్తోత్రం

ప్రాతర్నమామి జగతాం జనన్యాశ్చరణాంబుజం.
శ్రీమత్త్రిపురసుందర్యాః ప్రణతాయా హరాదిభిః.
ప్రాతస్త్రిపురసుందర్యా నమామి పదపంకజం.
హరిర్హరో విరించిశ్చ సృష్ట్యాదీన్ కురుతే యయా.
ప్రాతస్త్రిపురసుందర్యా నమామి చరణాంబుజం.
యత్పాదమంబు శిరస్యేవం భాతి గంగా మహేశితుః.
ప్రాతః పాశాంకుశ- శరాంచాపహస్తాం నమామ్యహం.
ఉదయాదిత్యసంకాశాం శ్రీమత్త్రిపురసుందరీం.
ప్రాతర్నమామి పాదాబ్జం యయేదం ధార్యతే జగత్.
తస్యాస్త్రిపురసుందర్యా యత్ప్రసాదాన్నివర్తతే.
యః శ్లోకపంచకమిదం ప్రాతర్నిత్యం పఠేన్నరః .
తస్మై దదాత్యాత్మపదం శ్రీమత్త్రిపురసుందరీ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |