గణప స్తవం

పాశాంకుశాభయవరాన్ దధానం కంజహస్తయా.
పత్న్యాశ్లిష్టం రక్తతనుం త్రినేత్రం గణపం భజే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

గణాధిప పంచరత్న స్తోత్రం

గణాధిప పంచరత్న స్తోత్రం

అశేషకర్మసాక్షిణం మహాగణేశమీశ్వరం సురూపమాదిసేవితం త్రిలోకసృష్టికారణం. గజాసురస్య వైరిణం పరాపవర్గసాధనం గుణేశ్వరం గణంజయం నమామ్యహం గణాధిపం. యశోవితానమక్షరం పతంగకాంతిమక్షయం సుసిద్ధిదం సురేశ్వరం మనోహరం హృదిస్థితం. మనోమయం మహేశ్వరం నిధిప్రియం వరప్రదం గణప్రియం గణేశ్వ

Click here to know more..

శివ పంచాక్షర నక్షత్రమాలా స్తోత్రం

శివ పంచాక్షర నక్షత్రమాలా స్తోత్రం

శ్రీమదాత్మనే గుణైకసింధవే నమః శివాయ ధామలేశధూతకోకబంధవే నమః శివాయ. నామశేషితానమద్భవాంధవే నమః శివాయ పామరేతరప్రధానబంధవే నమః శివాయ. కాలభీతవిప్రబాలపాల తే నమః శివాయ శూలభిన్నదుష్టదక్షపాల తే నమః శివాయ. మూలకారణాయ కాలకాల తే నమః శివాయ పాలయాధునా దయాలవాల తే నమః శివాయ. ఇష

Click here to know more..

కోరికల సాధన కోరుతూ ప్రార్థన

కోరికల సాధన కోరుతూ ప్రార్థన

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |