దుర్గా సప్తశతీ - అర్గలా మరియు కీలక స్తోత్రాలు

41.6K

Comments

cxyic

ఋషి మరియు ముని మధ్య తేడా ఏమిటి?

ఋషి అంటే కొంత శాశ్వతమైన జ్ఞానం వెల్లడి చేయబడిన వ్యక్తి. అతని ద్వారా, ఈ జ్ఞానం మంత్రం రూపంలో వ్యక్తమవుతుంది. ముని అంటే జ్ఞాని, తెలివైనవాడు మరియు లోతైన ఆలోచనా సామర్థ్యం ఉన్నవాడు. మునిలకు కూడా తాము చెప్పేదానిపై నియంత్రణ ఉంటుంది.

వేదాలను ఎవరు రచించారు?

వేదాలను అపౌరుషేయం అంటారు. అంటే వాటికి రచయిత లేడు. వేదాలు మంత్రాల రూపంలో ఋషుల ద్వారా వ్యక్తమయ్యే కాలాతీత జ్ఞానం యొక్క భాండాగారాన్ని తయారు చేస్తాయి.

Quiz

కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి నాంది పలికే శంఖంను మొదట పూరించినది ఎవరు?

అథాఽర్గలాస్తోత్రం అస్య శ్రీ-అర్గలాస్తోత్రమంత్రస్య. విష్ణు-ర్ఋషిః. అనుష్టుప్ ఛందః. శ్రీమహాలక్ష్మీర్దేవతా. శ్రీజగదంబాప్రీతయే సప్తశతీపాఠాంగజపే వినియోగః. ఓం నమశ్చండికాయై. జయంతీ మంగలా కాలీ భద్రకాలీ కపాలినీ. ద....

అథాఽర్గలాస్తోత్రం
అస్య శ్రీ-అర్గలాస్తోత్రమంత్రస్య. విష్ణు-ర్ఋషిః.
అనుష్టుప్ ఛందః. శ్రీమహాలక్ష్మీర్దేవతా.
శ్రీజగదంబాప్రీతయే సప్తశతీపాఠాంగజపే వినియోగః.
ఓం నమశ్చండికాయై.
జయంతీ మంగలా కాలీ భద్రకాలీ కపాలినీ.
దుర్గా శివా క్షమా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోఽస్తు తే.
మధుకైటభవిద్రావివిధాతృవరదే నమః.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
మహిషాసురనిర్నాశవిధాత్రివరదే నమః.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
వందితాంఘ్రియుగే దేవి సర్వసౌభాగ్యదాయిని.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
రక్తబీజవధే దేవి చండముండవినాశిని.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
అచింత్యరూపచరితే సర్వశత్రువినాశిని .
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
నతేభ్యః సర్వదా భక్త్యా చాండికే దురితాపహే.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
స్తువద్భ్యో భక్తిపూర్వం త్వాం చండికే వ్యాధినాశిని.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
చండికే సతతం యే త్వామర్చయంతీహ భక్తితః.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
దేహి సౌభాగ్యమారోగ్యం దేహి దేవి పరం సుఖం.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
విధేహి ద్విషతాం నాశం విధేహి బలముచ్చకైః.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
విధేహి దేవి కల్యాణం విధేహి పరమాం శ్రియం.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
విద్యావంతం యశస్వంతం లక్ష్మీవంతం జనం కురు.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
ప్రచండదైత్యదర్పఘ్నే చండికే ప్రణతాయ మే.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
చతుర్భుజే చతుర్వక్త్రసంస్తుతే పరమేశ్వరి.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
కృష్ణేన సంస్తుతే దేవి శశ్వద్భక్త్యా త్వమంబికే.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
హిమాచలసుతానాథసంస్తుతే పరమేశ్వరి.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
సురాఽసురశిరోరత్ననిఘృష్టచరణేఽమ్బికే.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
ఇంద్రాణీపతిసద్భావపూజితే పరమేశ్వరి.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
దేవి భక్తజనోద్దామదత్తానందోదయేఽమ్బికే.
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి.
పుత్రాన్ దేహి ధనం దేహి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే.
పత్నీం మనోరమాం దేహి మనోవృత్తానుసారిణీం.
తారిణి దుర్గసంసారసాగరస్యాచలోద్భవే.
ఇదం స్తోత్రం పఠిత్వా తు మహాస్తోత్రం పఠేన్నరః.
స తు సప్తశతీసంఖ్యావరమాప్నోతి సంపదాం.
మార్కండేయపురాణే అర్గలాస్తోత్రం.
అథ కీలకస్తోత్రం
అస్య శ్రీకీలకమంత్రస్య శివ-ఋషిః. అనుష్టుప్ ఛందః.
శ్రీమహాసరస్వతీ దేవతా. శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థం
సప్తశతీపాఠాంగజపే వినియోగః.
ఓం నమశ్చండికాయై.
ఓం మార్కండేయ ఉవాచ .
విశుద్ధజ్ఞానదేహాయ త్రివేదీదివ్యచక్షుషే.
శ్రేయఃప్రాప్తినిమిత్తాయ నమః సోమార్ధధారిణే.
సర్వమేతద్ వినా యస్తు మంత్రాణామపి కీలకం.
సోఽపి క్షేమమవాప్నోతి సతతం జప్యతత్పరః.
సిద్ధ్యంత్యుచ్చాటనాదీని వస్తూని సకలాన్యపి.
ఏతేన స్తువతాం దేవీం స్తోత్రమాత్రేణ సిధ్యతి.
న మంత్రో నౌషధం తత్ర న కించిదపి విద్యతే.
వినా జప్యేన సిద్ధేన సర్వముచ్చాటనాదికం.
సమగ్రాణ్యపి సిధ్యంతి లోకశంకామిమాం హరః.
కృత్వా నిమంత్రయామాస సర్వమేవమిదం శుభం.
స్తోత్రం వై చండికాయాస్తు తచ్చ గుహ్యం చకార సః.
సమాప్తిర్న చ పుణ్యస్య తాం యథావన్నిమంత్రణాం.
సోఽపి క్షేమమవాప్నోతి సర్వమేవ న సంశయః.
కృష్ణాయాం వా చతుర్దశ్యామష్టమ్యాం వా సమాహితః.
దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి నాన్యథైషా ప్రసీదతి.
ఇత్థం రూపేణ కీలేన మహాదేవేన కీలితం.
యో నిష్కీలాం విధాయైనాం నిత్యం జపతి సుస్ఫుటం.
స సిద్ధః స గణః సోఽపి గంధర్వో జాయతే వనే.
న చైవాప్యగతస్తస్య భయం క్వాపి హి జాయతే.
నాపమృత్యువశం యాతి మృతో మోక్షమాప్నుయాత్.
జ్ఞాత్వా ప్రారభ్య కుర్వీత హ్యకుర్వాణో వినశ్యతి.
తతో జ్ఞాత్వైవ సంపన్నమిదం ప్రారభ్యతే బుధైః.
సౌభాగ్యాది చ యత్కించిద్ దృశ్యతే లలనాజనే.
తత్సర్వం తత్ప్రసాదేన తేన జాప్యమిదం శుభం.
శనైస్తు జప్యమానేఽస్మిన్ స్తోత్రే సంపత్తిరుచ్చకైః.
భవత్యేవ సమగ్రాపి తతః ప్రారభ్యమేవ తత్.
ఐశ్వర్యం తత్ప్రసాదేన సౌభాగ్యారోగ్యసంపదః.
శత్రుహానిః పరో మోక్షః స్తూయతే సా న కిం జనైః.
భగవత్యాః కీలకస్తోత్రం.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |