ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ

ಓಂ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡರೂಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತದೀಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅನಾಥರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅನುಶಂಸ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅಮೃತವರ್ಷಪಾದಾರವಿಂದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಇತಿಹಾಸಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಈಶಶಕ್ತಿಸಮತ್ವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಉನ್ನತಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತನಿರ್ಧ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಲಿದೋಷಹರಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಾರ್ತ್ಸ್ನ್ಯಕಾರುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕಾಲತ್ರಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕುಲಶೇಖರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕುಶಾನನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಖ್ಯಾತಖೋದ್ಭಾಸಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಗಾಂಭೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚರಾಚರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚಮತ್ಕರಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಚೇತಸೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಛಂದಸೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಜೈಷ್ಠ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಜಾಹ್ನವೀಸಮುಪವೇಶನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತತ್ತ್ವಬೋಧನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತನ್ಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತಾತ್ತ್ವಿಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತುರೀಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದಶಮುದ್ರಾಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಕ್ಷಘ್ನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ದೀನಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಧುರ್ಯಗಮಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಧರ್ಮಸಮ್ಹಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಧೈವತ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರಂತರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರೂಪಮಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನವನೀತಹೃದಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನಿಸ್ತುಲಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ನ್ಯಗ್ರೋಧರೂಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರವದನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚಚರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಪ್ರಶಾಂತಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಖಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಬೋಧನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭೋಗವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭರ್ಗಸೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಭವಿಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭಸಿತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಭಾನುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಂಜುಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಹಾನಿಯಮಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಹಾಮರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮಾತೃಪಿತ್ರೈಕ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಯಾಥಾತಥ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ .
ಓಂ ರಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿದಾಯಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ವಾಗ್ವಾದಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೇ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವೇದಾಂತರೂಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವೇದವೇದಾಂತಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಾರ್ದೂಲರೂಪಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶೋಭನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶೌರ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶ್ರುತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಷಡ್ದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರನಿಪುಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸರ್ವದೇವೈಕ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸರ್ವಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸುಭಿಕ್ಷಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ .
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂತಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಹ್ರೀಮ್ಮಧ್ಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಹ್ರೀಂವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಕ್ಷಮಚ್ಛಿದ್ರಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |