అథర్వవేదంలోని దేవి దేవ్యమాది సూక్త

దేవీ దేవ్యామధి జాతా పృథివ్యామస్యోషధే . తాం త్వా నితత్ని కేశేభ్యో దృంహణాయ ఖనామసి ..1.. దృంహ ప్రత్నాన్ జనయాజాతాన్ జాతాన్ ఉ వర్షీయసస్కృధి ..2.. యస్తే కేశోఽవపద్యతే సమూలో యశ్చ వృశ్చతే . ఇదం తం విశ్వభేషజ్యాభి షించామి వీరుధా ......

దేవీ దేవ్యామధి జాతా పృథివ్యామస్యోషధే .
తాం త్వా నితత్ని కేశేభ్యో దృంహణాయ ఖనామసి ..1..
దృంహ ప్రత్నాన్ జనయాజాతాన్ జాతాన్ ఉ వర్షీయసస్కృధి ..2..
యస్తే కేశోఽవపద్యతే సమూలో యశ్చ వృశ్చతే .
ఇదం తం విశ్వభేషజ్యాభి షించామి వీరుధా ..3..

యాం జమదగ్నిరఖనద్దుహిత్రే కేశవర్ధనీం .
తాం వీతహవ్య ఆభరదసితస్య గృహేభ్యః ..1..
అభీశునా మేయా ఆసన్ వ్యామేనానుమేయాః .
కేశా నడా ఇవ వర్ధంతాం శీర్ష్ణస్తే అసితాః పరి ..2..
దృంహ మూలమాగ్రం యచ్ఛ వి మధ్యం యామయౌషధే .
కేశా నడా ఇవ వర్ధంతాం శీర్ష్ణస్తే అసితాః పరి ..3..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |