శంకర గురు స్తోత్రం

వేదధర్మపరప్రతిష్ఠితికారణం యతిపుంగవం
కేరలేభ్య ఉపస్థితం భరతైకఖండసముద్ధరం.
ఆహిమాద్రిపరాపరోక్షితవేదతత్త్వవిబోధకం
సంశ్రయే గురుశంకరం భువి శంకరం మమ శంకరం.
శ్రౌతయజ్ఞసులగ్నమానసయజ్వనాం మహితాత్మనాం
చీర్ణకర్మఫలాధిసంధినిరాసనేశసమర్పణం.
నిస్తులం పరమార్థదం భవతీతి బోధనదాయకం
సంశ్రయే గురుశంకరం భువి శంకరం మమ శంకరం.
షణ్మతం బహుదైవతం భవితేతి భేదధియా జనాః
క్లేశమాప్య నిరంతరం కలహాయమానవిధిక్రమం.
మాద్రియధ్వమిహాస్తి దైవతమేకమిత్యనుబోధదం
సంశ్రయే గురుశంకరం భువి శంకరం మమ శంకరం.
ఆదిమం పదమస్తు దేవసిషేవిషా పరికీర్తనా-
ఽనంతనామసువిస్తరేణ బహుస్తవప్రవిధాయకం.
తన్మనోజ్ఞపదేషు తత్త్వసుదాయకం కరుణాంబుధిం
సంశ్రయే గురుశంకరం భువి శంకరం మమ శంకరం.
బాదరాయణమౌనిసంతతసూత్రభాష్యమహాకృతిం
బ్రహ్మ నిర్ద్వయమన్యదస్తి మృషేతి సుస్థితిబోధదం.
స్వీయతర్కబలేన నిర్జితసర్వవాదిమహాపటుం
సంశ్రయే గురుశంకరం భువి శంకరం మమ శంకరం.
ఆశ్రయం పరమం గురోరథ లప్స్యతే స్తవనాదితః
శంకరస్య గురోర్వచఃసు నిబోధమర్హతి భక్తిమాన్.
ప్రజ్ఞయోత్తమభావుకం తు లభేయ యత్కృపయా హి తం
సంశ్రయే గురుశంకరం భువి శంకరం మమ శంకరం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

89.4K

Comments Telugu

zuaj8
సమగ్ర సమాచారం -మామిలపల్లి చైతన్య

క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |