నవ దుర్గా స్తుతి

వృషారూఢా సైషా హిమగిరిసుతా శక్తిసరితా
త్రిశూలం హస్తేఽస్యాః కమలకుసుమం శంకరగతా.
సతీ నామ్నా ఖ్యాతా విగతజననే శుభ్రసుభగా
సదా పాయాద్దేవీ విజయవిభవా శైలతనయా.
తపశ్చర్యాసక్తా వరయతి మహేశం స్వమనసా
కరే వామే కుండీ భవతి జపమాలాఽపరకరే.
విరాగం త్యాగం వా కలయతి సదా దివ్యహృదయే
తపోమూర్తిర్మాతా వికిరతు శివం లోకనివహే.
వరాంగే ఘంటాభా విలసతి చ చంద్రోఽర్ధకృతిమాన్
మృగేంద్రస్థా దేవీ దశకరయుతా హేమవదనా.
ప్రచండైర్నిర్ఘోషైస్తుములనినదైర్యాంతి దనుజా
విదధ్యాత్ కల్యాణం నిఖిలభయజాతం చ హరతాత్.
స్మితేన బ్రహ్మాండం రచయతి చ సామ్లానవిభవా
కరే కోదండాదిప్రహరణచయశ్చామృతఘటః.
ప్రభాఽఽదిత్యస్యాస్తే వపుషి నిఖిలే కాంతికిరణా
పునీతాం కూష్మాండా వికిరతు విభాం లోకహృదయే.
తపఃపూతా దేవీ మునికులసముత్పన్నవిభవా
సదాఽమోఘందాత్రీ నిఖిలభయహంత్రీ ద్యుతియుతా.
జగత్సర్వం యస్యా నయననిమిషేణాతపితరాం
పరాంబా శక్తిః సా వితరతు కృపాం భక్తనికరే.
చకాస్తి స్కందోఽఙ్కే తనయసుకుమారః సుఖకరో
భుజే శ్రీపర్ణం వై నను వరదముద్రా విజయతే.
ఇయం సింహాసీనా సకలసుఖదాఽసౌ చ వరదా
మనఃశుద్ధం వాచి ప్రసరతు తన్నామ చ విమలం.
అభైషీత్తాం దృష్ట్వా దితిసుతకులం భీషణమహో
జఘానేయం దైత్యాన్ సకలదనుజాన్ కోపమనసా.
శిరోమాలా కంఠే వపుషి భుజగో ఘోరవదనా
మహాకాలీ సైషా హ్యభయవరదా పాతు నియతం.
మహాదేవాసక్తా శమితశుచిరూపా సునయనా
కరే ఢక్కాస్వానో విభవవరదా శ్వేతవసనా.
బలీవర్ద్దాసీనా దురితశమనా శుభ్రకరణా
మహాగౌరీ తుష్యాన్మమ నుతినిపాఠేన సతతం.
గదాం చక్రం హస్తే నలినకుసుమం శంఖనినదో
విభాతీయం పద్మే తుహినగిరికన్యా చ వరదా.
సదా చైషా దత్తే గరిమలఘిమాద్యష్టవిభవాన్
పునీతామాత్మానం సకలకలుషం చిత్తనిలయాత్.
నవదుర్గాస్తుతిం చైనాం యః పఠేద్యత్నతో ముదా.
ఆరోగ్యం ధనధాన్యం వై ప్రాప్నుయాచ్చ విశేషతః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |