ಶಿವ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ-ಋಷಿಃ. ಶ್ರೀಸದಾಶಿವೋ ದೇವತಾ.
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ. ಶ್ರೀಸದಾಶಿವಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ.
ಚರಿತಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಪಾವನಂ.
ಅಪಾರಂ ಪರಮೋದಾರಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಸ್ಯ ಸಾಧನಂ.
ಗೌರೀವಿನಾಯಕೋಪೇತಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಕಂ.
ಶಿವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದಶಭುಜಂ ಶಿವರಕ್ಷಾಂ ಪಠೇನ್ನರಃ.
ಗಂಗಾಧರಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಭಾಲಮರ್ಧೇಂದುಶೇಖರಃ.
ನಯನೇ ಮದನಧ್ವಂಸೀ ಕರ್ಣೌ ಸರ್ಪವಿಭೂಷಣಃ.
ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಪುರಾರಾತಿರ್ಮುಖಂ ಪಾತು ಜಗತ್ಪತಿಃ.
ಜಿಹ್ವಾಂ ವಾಗೀಶ್ವರಃ ಪಾತು ಕಂಧರಾಂ ಶಿತಿಕಂಧರಃ.
ಶ್ರೀಕಂಠಃ ಪಾತು ಮೇ ಕಂಠಂ ಸ್ಕಂಧೌ ವಿಶ್ವಧುರಂಧರಃ.
ಭುಜೌ ಭೂಭಾರಸಂಹರ್ತಾ ಕರೌ ಪಾತು ಪಿನಾಕಧೃಕ್.
ಹೃದಯಂ ಶಂಕರಃ ಪಾತು ಜಠರಂ ಗಿರಿಜಾಪತಿಃ.
ನಾಭಿಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಃ ಪಾತು ಕಟೀ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಂಬರಃ.
ಸಕ್ಥಿನೀ ಪಾತು ದೀನಾರ್ತ್ತ- ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ.
ಊರೂ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ಜಾನುನೀ ಜಗದೀಶ್ವರಃ.
ಜಂಘೇ ಪಾತು ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಗುಲ್ಫೌ ಪಾತು ಗಣಾಧಿಪಃ.
ಚರಣೌ ಕರುಣಾಸಿಂಧುಃ ಸರ್ವಾಂಗಾನಿ ಸದಾಶಿವಃ.
ಏತಾಂ ಶಿವಬಲೋಪೇತಾಂ ರಕ್ಷಾಂ ಯಃ ಸುಕೃತೀ ಪಠೇತ್.
ಸ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸಕಲಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್.
ಗ್ರಹಭೂತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರಂತಿ ಯೇ.
ದೂರಾದಾಶು ಪಲಾಯಂತೇ ಶಿವನಾಮಾಭಿರಕ್ಷಣಾತ್.
ಅಭಯಂಕರನಾಮೇದಂ ಕವಚಂ ಪಾರ್ವತೀಪತೇಃ.
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬಿಭರ್ತಿ ಯಃ ಕಂಠೇ ತಸ್ಯ ವಶ್ಯಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಂ.
ಇಮಾಂ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ವಪ್ನೇ ಶಿವರಕ್ಷಾಂ ಯಥಾಽಽದಿಶತ್.
ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯೋಗೀಂದ್ರೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ತಥಾಽಲಿಖತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಕಾವೇರೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕಾವೇರೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕಥಂ ಸಹ್ಯಜನ್ಯೇ ಸುರಾಮೇ ಸಜನ್ಯೇ ಪ್ರಸನ್ನೇ ವದಾನ್ಯಾ ಭವೇಯುರ್ವದಾನ್ಯೇ. ಸಪಾಪಸ್ಯ ಮನ್ಯೇ ಗತಿಂಚಾಂಬ ಮಾನ್ಯೇ ಕವೇರಸ್ಯ ಧನ್ಯೇ ಕವೇರಸ್ಯ ಕನ್ಯೇ. ಕೃಪಾಂಬೋಧಿಸಂಗೇ ಕೃಪಾರ್ದ್ರಾಂತರಂಗೇ ಜಲಾಕ್ರಾಂತರಂಗೇ ಜವೋದ್ಯೋತರಂಗೇ. ನಭಶ್ಚುಂಬಿವನ್ಯೇಭ- ಸಂಪದ್ವಿಮಾನ್ಯೇ ನಮಸ್ತೇ ವದಾನ್ಯೇ ಕವೇರಸ್ಯ ಕನ್ಯೇ. ಸಮಾ ತೇ ನ ಲೋಕೇ ನ

Click here to know more..

ಪಾರ್ವತೀ ಚಾಲಿಸಾ

ಪಾರ್ವತೀ ಚಾಲಿಸಾ

ಜಯ ಗಿರೀ ತನಯೇ ದಕ್ಷಜೇ ಶಂಭು ಪ್ರಿಯೇ ಗುಣಖಾನಿ. ಗಣಪತಿ ಜನನೀ ಪಾರ್ವತೀ ಅಂಬೇ ಶಕ್ತಿ ಭವಾನಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾ ಭೇದ ನ ತುಮ್ಹರೋ ಪಾವೇ. ಪಂಚ ಬದನ ನಿತ ತುಮಕೋ ಧ್ಯಾವೇ. ಷಣ್ಮುಖ ಕಹಿ ನ ಸಕತ ಯಶ ತೇರೋ. ಸಹಸಬದನ ಶ್ರಮ ಕರತ ಘನೇರೋ. ತೇಊ ಪಾರ ನ ಪಾವತ ಮಾತಾ. ಸ್ಥಿತ ರಕ್ಷಾ ಲಯ ಹಿತ ಸಜಾತಾ.

Click here to know more..

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರ ಮಂಜರಿ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರ ಮಂಜರಿ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರ ಮಂಜರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜಾ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನೀಡಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಶ್ರೇಷ್ಠ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |