గోవిందాష్టకం

 

సత్యం జ్ఞానమనంతం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశం
గోష్ఠప్రాంగణరింఖణ-
లోలమనాయాసం పరమాయాసం.
మాయాకల్పిత-
నానాకారమనాకారం భువనాకారం
క్ష్మామానాథమనాథం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం.
మృత్స్నామత్సీహేతి యశోదాతాడనశైశవసంత్రాసం
వ్యాదితవక్త్రాలోకిత-
లోకాలోకచతుర్దశలోకాలిం.
లోకత్రయపురమూలస్తంభం లోకాలోకమనాలోకం
లోకేశం పరమేశం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం.
త్రైవిష్టపరిపువీరఘ్నం క్షితిభారఘ్నం భవరోగఘ్నం
కైవల్యం నవనీతాహారమనాహారం భువానాహారం.
వైమల్యస్ఫుటచేతోవృత్తి-
విశేషాభాసమనాభాసం
శైవం కేవలశాంతం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం.
గోపాలం ప్రభులీలావిగ్రహగోపాలం కులగోపాలం
గోపీఖేలనగోవర్ధనధృతి-
లీలాలాలితగోపాలం.
గోభిర్నిగదితగోవింద-
స్ఫుటనామానం బహునామానం
గోధీగోచరదూరం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం.
గోపీమండలగోష్ఠీభేదం భేదావస్థమభేదాభం
శశ్వద్గోఖురనిర్ధూతోద్గత-
ధూలీధూసరసౌభాగ్యం.
శ్రద్ధాభక్తిగృహీతానంద-
మచింత్యం చింతితసద్భావం
చింతామణిమహిమానం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం.
స్నానవ్యాకులయోషిద్వస్త్ర-
ముపాదాయాగముపారూఢం
వ్యాదిత్సంతీరథ దిగ్వస్త్రా దాతుముపాకర్షంతం తాః.
నిర్ధూతద్వశోకవిమోహం బుద్ధం బుద్ధేరంతఃస్థం
సత్తామాత్రశరీరం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం.
కాంతం కారణకారణమాదిమనాదిం కాలఘనాభాసం
కాలిందీగతకాలియశిరసి సునృత్యంతం ముహురత్యంతం.
కాలం కాలకలాతీతం కలితాశేషం కలిదోషఘ్నం
కాలత్రయగతిహేతుం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం.
వృందావనభువి వృందారకగణ-
వృందారాధితవంద్యాయా
కుందాభామలమంద-
స్మేరసుధానందం సుమహానందం.
వంద్యాశేషమహామునిమానస-
వంద్యానందపదద్వంద్వం
నంద్యాశేషగుణాబ్ధిం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం.
గోవిందాష్టకమేతదధీతే గోవిందార్పితచేతా యః
గోవిందాచ్యుత మాధవ విష్ణో గోకులనాయక కృష్ణేతి.
గోవిందాంఘ్రిసరోజధ్యాన-
సుధాజలధౌతసమస్తాఘో
గోవిందం పరమానందామృత-
మంతఃస్థం స తమభ్యేతి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

హనుమాన్ భుజంగ స్తోత్రం

హనుమాన్ భుజంగ స్తోత్రం

ప్రపన్నానురాగం ప్రభాకాంచనాంగం జగద్భీతిశౌర్యం తుషారాద్రిధైర్యం. తృణీభూతహేతిం రణోద్యద్విభూతిం భజే వాయుపుత్రం పవిత్రాత్పవిత్రం. భజే పావనం భావనానిత్యవాసం భజే బాలభానుప్రభాచారుభాసం. భజే చంద్రికాకుందమందారహాసం భజే సంతతం రామభూపాలదాసం. భజే లక్ష్మణప్రాణరక్షాతిదక్షం

Click here to know more..

నరసింహ అష్టోత్తర శతనామావలి

నరసింహ అష్టోత్తర శతనామావలి

ఓం శ్రీనారసింహాయ నమః. ఓం మహాసింహాయ నమః. ఓం దివ్యసింహాయ నమః. ఓం మహాబలాయ నమః. ఓం ఉగ్రసింహాయ నమః. ఓం మహాదేవాయ నమః. ఓం స్తంభజాయ నమః. ఓం ఉగ్రలోచనాయ నమః. ఓం రౌద్రాయ నమః. ఓం సర్వాద్భుతాయ నమః. ఓం శ్రీమతే నమః. ఓం యోగానందాయ నమః. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః. ఓం హరయే నమః. ఓం

Click here to know more..

రక్షణ కోరుతూ అయ్యప్ప స్వామికి ప్రార్థన

రక్షణ కోరుతూ అయ్యప్ప స్వామికి ప్రార్థన

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |