ఋణ విమోచన అంగారక స్తోత్రం

అథ ఋణగ్రస్తస్య ఋణవిమోచనార్థం అంగారకస్తోత్రం.
స్కంద ఉవాచ -
ఋణగ్రస్తనరాణాం తు ఋణముక్తిః కథం భవేత్.
బ్రహ్మోవాచ -
వక్ష్యేఽహం సర్వలోకానాం హితార్థం హితకామదం.
అస్య శ్రీ అంగారకమహామంత్రస్య గౌతమ-ఋషిః. అనుష్టుప్ ఛందః.
అంగారకో దేవతా. మమ ఋణవిమోచనార్థే అంగారకమంత్రజపే వినియోగః
ధ్యానం -
రక్తమాల్యాంబరధరః శూలశక్తిగదాధరః.
చతుర్భుజో మేషగతో వరదశ్చ ధరాసుతః.
మంగలో భూమిపుత్రశ్చ ఋణహర్తా ధనప్రదః.
స్థిరాసనో మహాకాయో సర్వకామఫలప్రదః.
లోహితో లోహితాక్షశ్చ సామగానాం కృపాకరః.
ధరాత్మజః కుజో భౌమో భూమిదో భూమినందనః.
అంగారకో యమశ్చైవ సర్వరోగాపహారకః.
సృష్టేః కర్తా చ హర్తా చ సర్వదేశైశ్చ పూజితః.
ఏతాని కుజనామాని నిత్యం యః ప్రయతః పఠేత్.
ఋణం న జాయతే తస్య శ్రియం ప్రాప్నోత్యసంశయః.
అంగారక మహీపుత్ర భగవన్ భక్తవత్సల.
నమోఽస్తు తే మమాశేషమృణమాశు వినాశయ.
రక్తగంధైశ్చ పుష్పైశ్చ ధూపదీపైర్గుడోదనైః.
మంగలం పూజయిత్వా తు మంగలాహని సర్వదా.
ఏకవింశతినామాని పఠిత్వా తు తదంతికే.
ఋణరేఖా ప్రకర్తవ్యా అంగారేణ తదగ్రతః.
తాశ్చ ప్రమార్జయేన్నిత్యం వామపాదేన సంస్మరన్.
ఏవం కృతే న సందేహో ఋణాన్ముక్తః సుఖీ భవేత్.
మహతీం శ్రియమాప్నోతి ధనదేన సమో భవేత్.
భూమిం చ లభతే విద్వాన్ పుత్రానాయుశ్చ విందతి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

82.6K

Comments

ey8km
Brilliant! 🔥🌟 -Sudhanshu

Spectacular! 🌟🙏🙏🌹 -Aryan Sonwani

Thanksl for Vedadhara's incredible work of reviving ancient wisdom! -Ramanujam

Vedadhara, you are doing an amazing job preserving our sacred texts! 🌸🕉️ -Ramji Sheshadri

Phenomenal! 🙏🙏🙏🙏 -User_se91xo

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |