బ్రహ్మవిద్యా పంచకం

నిత్యానిత్యవివేకతో హి నితరాం నిర్వేదమాపద్య సద్-
విద్వానత్ర శమాదిషట్కలసితః స్యాన్ముక్తికామో భువి.
పశ్చాద్బ్రహ్మవిదుత్తమం ప్రణతిసేవాద్యైః ప్రసన్నం గురుం
పృచ్ఛేత్ కోఽహమిదం కుతో జగదితి స్వామిన్! వద త్వం ప్రభో.
త్వం హి బ్రహ్మ న చేంద్రియాణి న మనో బుద్ధిర్న చిత్తం వపుః
ప్రాణాహంకృతయోఽన్యద- ప్యసదవిద్యాకల్పితం స్వాత్మని.
సర్వం దృశ్యతయా జడం జగదిదం త్వత్తః పరం నాన్యతో
జాతం న స్వత ఏవ భాతి మృగతృష్ణాభం దరీదృశ్యతాం.
వ్యప్తం యేన చరాచరం ఘటశరావాదీవ మృత్సత్తయా
యస్యాంతఃస్ఫురితం యదాత్మకమిదం జాతం యతో వర్తతే.
యస్మిన్ యత్ ప్రలయేఽపి సద్ఘనమజం సర్వం యదన్వేతి తత్
సత్యం విధ్యమృతాయ నిర్మలధియో యస్మై నమస్కుర్వతే.
సృష్ట్వేదం ప్రకృతేరనుప్రవిశతీ యేయం యయా ధార్యతే
ప్రాణీతి ప్రవివిక్తభుగ్బహిరహం ప్రాజ్ఞః సుషుప్తౌ యతః.
యస్యామాత్మకలా స్ఫురత్యహమితి ప్రత్యంతరంగం జనై-
ర్యస్యై స్వస్తి సమర్థ్యతే ప్రతిపదా పూర్ణా శృణు త్వం హి సా.
ప్రజ్ఞానం త్వహమస్మి తత్త్వమసి తద్ బ్రహ్మాయమాత్మేతి సం-
గాయన్ విప్రచర ప్రశాంతమనసా త్వం బ్రహ్మబోధోదయాత్.
ప్రారబ్ధం క్వను సంచితం తవ కిమాగామి క్వ కర్మాప్యసత్
త్వయ్యధ్యస్తమతోఽఖిలం త్వమసి సచ్చిన్మాత్రమేకం విభుః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |